اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 20668/90/200 مورخ 21/8/1390 و به استناد ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- تصویب نمود:

ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 163464/ت45020ک مورخ 22/7/1389 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 9- تعاونی های کارکنان خارج شده از دولت، از مفاد ماده (8) این آیین نامه مستثنی می باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور – محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.