نحوه پرداخت حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود (بخشنامه ۱۴،۹ جدید درآمد حوزه معاونت فنی و درآمد تامین اجتماعی)

نحوه پرداخت حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود (بخشنامه ۱۴،۹ جدید درآمد حوزه معاونت فنی و درآمد تامین اجتماعی)

اداره کل استان

با سلام؛

برابر ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ تبصره ای به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۹۴/۴/۳ واصلاحات بعدی آن الحاق گردید.

«مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.»

لذا در اجرای ماده قانونی فوق توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می‌نماید:

1- تعاریف:

1-1- کارگاه ثابت: کارگاه متعلق به پیمانکار که منحصراً به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تأسیس نگردیده، دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره‌گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام می‌شود.

2-1- کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت: کارگاه ثابتی که دارای مجوز فعالیت صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی از مراجع ذیصلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شغل در محل همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می‌نماید.

تذکر 1: محل‌های تحویلی کارفرما به پیمانکار و محل‌های متعلق به پیمانکار که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و … صرفاً برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده، جمع‌آوری و تعطیل می‌گردد، حکم کارگاه ثابت را ندارند.

تذکر 2: کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌بایست از زمان انعقاد قرارداد ضمن دارا بودن مجوز فعالیت معتبر از مراجع ذیصلاح، دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند.

2- وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان:

1-2- در خصوص قراردادهای مشمول قانون مذکور، واگذارندگان کار مکلف می‌باشند برابر مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، نسخه‌ای کامل از قرارداد منعقده را همزمان با انعقاد آن منضم به گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل ان واقع است ارسال نمایند.

2-2- پیمانکاران مکلف می‌باشند همزمان با انعقاد پیمان ضمن ارسال نسخه‌ای کامل از قرارداد منعقده و گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در کارگاه به شعبه مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند.

3-2- با توجه به نشانی محل کارگاه ثابت پیمانکار، قراردادهای مشمول قانون مذکور در شعبه مربوط به کارگاه فوق متمرکز شده و ضمن تخصیص ردیف پیمان ذیل شماره کارگاهی ثابت و تشکیل پرونده پیمانکاری مجزا، مفاصا حساب هر قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد. واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند در صورت ارائه قرارداد در دوره اجرای عملیات و با در نظر گرفتن فعالیت عمده و عملی کارگاه و مجوز فعالیت معتبر، جهت احراز انجام عملیات موضوع قرارداد در کارگاه ثابت و نیز امکان اجرای کل عملیات پیمان در محل مذکور (ظرفیت کارگاه، امکانات موجود، کارکنان شاغل و …) نسبت به انجام بازرسی کارگاهی اقدام نموده و در صورت عدم احراز، مراتب را در اسرع وقت به پیمانکار ابلاغ نمایند.

4-2- چنانچه با توجه به موضوع و نحوه اجرای قرارداد، بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط پیمانکار در خارج از کارگاه ثابت انجام گیرد، لازم است پس از تفکیک کارکرد عملیات‌های انجام شده در داخل و خارج از کارگاه ثابت توسط واگذارنده کار، حق بیمه متعلقه به عملیات اجرایی بخش خارج از کارگاه برابر مصوبه مورخ 24/1/1370 شورایعالی تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه گردد.

3- نحوه مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب:

1-3- اشخاص حقوقی

در مورد اشخاص حقوقی که دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تأیید سازمان می باشند، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری آنان طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصا حساب قراردادها بدون اعمال ضریب با رعایت مفاد ماده 38 صادر می گردد.

واحدهای اجرایی مکلف می باشند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمان کاران را در اولویت قرار داده و به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصا حساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، لازم است در صورت تکمیل و ارائه فرم تعهد نامه پیوست توسط پیمانکار، نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدام نمایند:

1-1-3) چنانچه پیمانکار طبق محتویات پرونده مطالبات کارگاهی فاقد هر گونه بدهی قطعی باشد، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

2-1-3) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاه دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی به صورت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع است.

2-3- اشخاص حقیقی

1-2-3) چنانچه پیمانکاران حقیقی دارای کارگاه ثابت نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود وفق مقررات اقدام نموده و از محل کارگاه بازرسی به عمل آمده و طبق پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی قطعی باشند، صدور مفاصا حساب قرارداد آنها بلامانع خواهد بود.

2-2-3) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی به صورت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

– شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به اصلاح نرم افزار مربوط اقدام نماید.

این بخشنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در تاریخ 20/3/1394 جایگزین بند الف از بخش سوم بخشنامه 14 جدید درآمد گردیده و مقرر می دارد در خصوص تشخیص، مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب قراردادهای حائز شرایط ماده قانونی مذکور که تاریخ انعقاد آنها پس از تاریخ مذکور می باشد، بشرح فوق و برابر مقررات اقدام نمایند.

مسؤول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه، بازرسی و فرابری داده های ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین، مسؤولین درآمد، بازرسی و فرابری داده های واحدهای اجرایی و سایر واحدهای مرتبط خواهند بود.

دکتر سیدتقی نوربخش- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments