بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

مقررات مربوط به اخذ تضمین و تأدیه پیش‌پرداخت کارهای پیمانکاری

تعیین مقررات مربوط به اخذ تضمین و تأدیه پیش‌پرداخت برای کارهای پیمانکاری (مصوبه شماره 33767/ت325هـ مورخ 12/07/1371 هیأت وزیران)

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پیشنهاد شماره 6697 – 19619.50-1 مورخ 1370.12.17 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (23)‌ قانون برنامه و بودجه تصویب نمودند:

‌مقررات مربوط به اخذ تضمین و تأدیه پیش‌پرداخت برای کارهای پیمانکاری که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی انجام می‌شوند، به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- تضمین شرکت در مناقصه

1-1- میزان تضمین شرکت در مناقصه برای کارهایی که مبلغ برآورد آن تا ده میلیون (10.000.000) ریال است (5%) 7 و نسبت به مازاد آن تا یکهزار میلیون (1000.000.000) ریال برابر پنج هزارم، و نسبت به مازاد آن تا یکهزار میلیون (1000.000.000) ریال بعدی سه هزارم، و در صورت تجاوز مبلغ برآورد از دو‌هزار میلیون (2000.000.000) ریال معادل دو هزارم مبلغ مازاد است.

1-2- نوع و مدت اعتبار تضمین شرکت در مناقصه

‌تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد مناقصه است که همراه با پیشنهاد قیمت از طرف‌پیمانکار به مناقصه گزارش تسلیم می‌شود. مدت این ضمانت‌نامه بنا به درخواست مناقصه‌گزار حداکثر سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است و در رأس شش ماه، در‌صورتی که پرداخت آن از طرف مناقصه‌گزار تقاضا نشده باشد، با درخواست کتبی پیشنهاددهنده آزاد می‌شود.

‌پیشنهاددهنده می‌تواند به جای ضمانت‌نامه بانکی، سپرده نقدی را نیز به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به حساب مناقصه‌گزار واریز نماید و رسید آن را دریافت‌کند، در این صورت چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها مناقصه‌گزار نسبت به انعقاد پیمان با برنده مناقصه اقدام ننماید و پس از انقضای‌مدت مزبور پیشنهاددهنده حاضر به عقد پیمان نبوده و تقاضای استرداد تضمین تودیع شده را بنماید، مناقصه‌گزار موظف است سپرده مزبور را به پیشنهاددهنده‌مسترد نماید.

1-3- در مورد مناقصه کارهای تأسیساتی همراه کارهای ساختمانی که برنده مناقصه بر اساس مجموع مبالغ پیشنهادی پیمانکاران ساختمانی و تأسیساتی‌ همکار معین می‌شود، مبلغ برآورد هریک از کارهای ساختمانی و تأسیساتی به طور جداگانه مبنای محاسبه میزان تضمین شرکت در مناقصه است.

1-4- نفر دوم برنده مناقصه، پیشنهاددهنده‌ای است که قیمت پیشنهادی او بیش از پنج درصد (5%) مبلغ برآورد با نفر اول برنده مناقصه اختلاف نداشته باشد،‌در غیر این صورت، مناقصه فاقد نفر دوم خواهد بود.

2- تضمین انجام تعهدات

1-1- میزان تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد (5%) مبلغ پیمان است که به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی به حساب نزد کارفرما واریز‌می‌شود.

2-2- سایر مراتب مربوط به تضمین انجام تعهدات از جمله مدت اعتبار، تمدید و چگونگی استرداد و مانند آن، تابع مفاد شرایط عمومی پیمان است.

3 – پیش‌پرداخت

3-1- میزان پیش‌پرداخت متعلق به پیمانهای کارهای پیمانکاری برابر بیست درصد (20%) کل مبلغ اولیه پیمان است که در اقساط سه گانه به شرح زیر در وجه‌ پیمانکار پرداخت می‌شود:

‌الف- قسط اول معادل هشت درصد (8%) مبلغ اولیه پیمان بلافاصله پس از تحویل زمین.

ب- قسط دوم معادل شش و نیم درصد (6.5%) مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه و حمل حدود شصت درصد (60%) از تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کار و‌تجهیز کارگاه، بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای کار. این مراتب باید طی صورتمجلسی به امضای پیمانکار و دستگاه ناظر برسد.

پ- قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (5.5%) مبلغ اولیه پیمان بعد از آن که پیمانکار معادل سی درصد (30%) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای ماهانه (‌بدون احتساب مصالح پای کار) کار انجام داده باشد.

3-2- مبالغ مربوط به پیش‌پرداخت در ازای تودیع ضمانت‌نامه بانکی از طرف پیمانکار به نفع کارفرما به او پرداخت می‌شود. ضمانت نامه‌های مزبور تا پایان‌مدت پیمان معتبر بوده و به دستور کارفرما قابل تمدید است.

‌کارفرما می‌تواند در مورد پیمانکاران ایرانی در ازای اخذ سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر به تشخیص خود مبلغ پیش‌پرداخت را به حساب مشترک پیمانکار و‌ کارفرما واریز نماید تا فقط به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ماشین‌آلات، تجهیزات و خرید مصالح کار مورد قرارداد برسد.

3-3- در مواردی که پیش‌پرداختها در ازای اخذ سفته به حساب مشترک واریز می‌شود،

چنانچه مبلغ پیش‌پرداخت برای تهیه مصالح صرف شود، باید هنگام‌پرداخت صورت وضعیت کسر و به حساب مشترک واریز شود تا دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

3-4- در مورد پیش پرداختهایی که در ازای سفته به حساب مشترک واریز و صرف خرید تجهیزات و ماشین‌آلات شده باشند، پیمانکار موظف است‌ ماشین‌آلات و تجهیزات خریداری شده را به عنوان وثیقه واریز مبالغ پیش‌پرداخت در رهن کارفرما قرار دهد. پیمانکار تا تصفیه بدهی خود بابت پیش‌پرداخت،‌حق خروج آنها را بدون اجازه کارفرما از کارگاه نخواهد داشت.

3-5- برای بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت بابت واری اقساط اول و دوم از تمام صورت وضعیتهای کارکرد موقت (‌بدون احتساب تعدیل و پرداختهای مشابه)‌ معادل چهارده و نیم درصد (14.5%) از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت کارکرد موقت کسر می‌شود و برای بازپرداخت قسط سوم پیش پرداخت، هشت درصد(8%) علاوه بر چهارده و نیم (14.5%) درصد یاد شده از مبالغ ناخالص هر صورت وضعیت کارکرد موقت به گونه‌ای کسر می‌شود که تمام مبالغ پیش‌پرداخت تا‌آخرین صورت وضعیت موقت (‌صورت وضعیت ماقبل آخر) مستهلک شود.

‌تبصره- در صورتی که برخی از اقساط پیش‌پرداخت تأدیه نشود، نسبت درصد بازپرداخت مبالغ پیش‌پرداخت متناسب با اقساط پرداخت شده توسط دستگاه‌اجرایی کاهش داده می‌شود.

3-6- میزان ضمانت‌نامه‌ها یا سفته‌ها یا سایر هزینه‌ها به ترتیبی که اقساط پیش‌پرداخت مربوط واریز می‌گردد، همزمان و متناسباً کاهش داده می‌شود.

4- تضمین حسن اجرای کار

4-1- نوع، میزان و چگونگی اخذ تضمین از پیمانکار برای حسن انجام کار و چگونگی استرداد آن مطابق ماده (35) شرایط عمومی پیمان و تبصره‌های آن‌ است.

4-2- تبصره (3) ماده (35) شرایط عمومی پیمان به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌بنابر تقاضای پیمانکار و به منظور تکمیل تجهیزات و تهیه مصالح و سایر نیازهای کارگاه در حسین اجرای کار و پس از انجام (25%) ریالی از کار پنجاه درصد (50%) از مبالغ تضمین حسن انجام کار، و پس از انجام (50%) ریالی از کار سه چهارم از مبالغ تضمین حسن انجام کار و پس از انجام (85%) از مبالغ تضمین‌حسن انجام کار در مقابل اخذ ضمانت نامه بانکی از پیمانکار، توسط کارفرما مسترد می‌شود.

5- استثنای مواردی که در این مصوبه فقط به پیمانکار ایران اشاره شده، این مصوبه عملیات پیمانکاری که در آنها از پیمانکار خارجی استفاده می‌شود را نیز در بر‌می‌گیرد. پیمانکاران خارجی برای تودیع ضمانت‌نامه بانکی فقط موظف به سپردن ضمانت نامه بانکی به تفکیک ارزی ریالی متناسب با سهم ارزی و ریالی پیمان‌ از بانک های مورد قبول بانک مرکزی ایران هستند.

6- این مصوبه فقط در مورد کارهای پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی بوده و قراردادهایی که بیش از هفتاد و پنج درصد (75%) آن را خرید کالای‌فنی تشکیل می‌دهد و نیز اعمال حمل و نقل را شامل نمی‌شود، و این گونه اعمال همچنان تابع مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی است.

‌در موادی که برای تشخیص نوع کار در ارتباط با شمول این مصوبه بر آن ابهام یا سئوالی مطرح باشد، نظر مشترک سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ملاک‌عمل خواهد بود.

7- این مصوبه از تاریخ ابلاغ، جایگزین تصویب‌نامه شماره 65908 مورخ 1361.10.5 هیأت وزیران و مفاد مواد مربوط در شرایط عمومی پیمان است و‌مراتب مغایر با آن ملغی است. سایر مراتبی که در مورد تضمینهای پیمان و تمدید و استرداد و دیگر مسایل مربوط به پیش پرداخت، اجرای تعهد و حسن اجرای‌کار در پیمان و شرایط عمومی پیمان منظور شده است تا آنجا که با این مصوبه مغایرت ندارد نافذ است.

8- استفاده از این مصوبه برای پیمانهایی که پیش از تاریخ ابلاغ این مصوبه منعقد شده‌اند، در صورتی ممکن است که طرف پیمان شرکت یا مؤسسه ایرانی‌تشخیص صلاحیت شده از طرف سازمان برنامه و بودجه بوده و دو طرف پیمان نیز با اعمال این مصوبه در پیمان متبادله موافقت داشته باشند.

‌حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments