دستورالعمل تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها

دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها (بخشنامه شماره 31390/100 مورخ 26/4/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

به استناد جزء (6) بند «الف» ماده (2) و بند «ب» ماده (26) آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388) موضوع بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، ضوابط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی و حقیقی در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها در این دستورالعمل تعیین می شود.

الف- تعاریف

1- آیین نامه: آیین نامه خرید خدمات مشاوره و اصلاحات بعدی آن

2- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

3- پایگاه: سامانه ملی اطلاع رسانی قراردادها (پایگاه اطلاع رسانی تمام معاملات اعم از مناقصه، مزایده، خرید خدمات مشاوره، ترک تشریفات، عدم الزام به برگزاری مناقصه، و قراردادهای مربوط)

4- ساجات: سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی در سامانه ملی اطلاع رسانی قراردادها

5- دستگاه تشخیص صلاحیت: وزارتخانه ها، شرکت های مادر تخصصی، دستگاه های اجرایی دولتی مستقیماً زیر نظر یکی از معاونان رییس جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

تبصره: وظایف دستگاه تشخیص صلاحیت توسط نمایندگان تام الاختیار بالاترین مقام آن انجام می شود.

6- فهرست خاص: فهرست مشاورانی که توسط دستگاه تشخیص صلاحیت طی فرآیند بند «پ» در این دستورالعمل تهیه می شود.

7- ضوابط، معیارها و استانداردها: مجموعه ای از شاخص ها، مشخصات تکنیکی، روش ها و یا دستورالعمل هایی که بر اساس ارزش ها و اصول علمی و فنی موجود در کشور و جهان با توجه به شرایط اقلیمی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و امکانات موجود از نظر فنی، اقتصادی، تضمین ایمنی، حفاظت اطلاعات و اعتلای کیفیت مستمر برای انجام، ارزیابی و پذیرش عملیات و یا فعالیت ها و وظایف قانونی دستگاه ها وضع می شود.

ب- گواهینامه تشخیص صلاحیت معاونت در هر تخصص مشاوره و در چارچوب فهرست کلی خدمات صلاحیت آن تخصص، در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها نیز اعتبار دارد.

پ- تهیه فهرست خاص توسط دستگاه تشخیص صلاحیت در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها برای اشخاص حقوقی متقاضی در مورد موضوع تخصص مورد نیاز دستگاه، به ترتیب زیر است:

1- دستگاه تشخیص صلاحیت مجاز است علاوه بر رعایت مفاد بند «پ»، شرایط اختصاصی تکمیلی مورد نظر خود را تهیه و به اطلاع برساند. در صورت تأیید معاونت، شرایط اختصاصی با اعمال نظرات معاونت به مفاد این بند توسط دستگاه تشخیص صلاحیت اضافه می شود و متن نهایی در آن دستگاه ملاک عمل خواهد بود.

2- دستگاه تشخیص صلاحیت موظف است در ابتدا، وجود تخصص مورد تقاضا را با بیان فهرست کلی خدمات مورد نظر، به صورت کتبی از معاونت استعلام کرده و در صورت وجود فهرست معاونت، آن را در پایان فرآیند بند «پ» به فهرست خاص خود اضافه کند.

3- دستگاه تشخیص صلاحیت باید به منظور جلب مشارکت حداکثری، فراخوان عمومی اشخاص حقوقی متقاضی در زمینه تخصصی مورد نیاز را با اعلام شرایط جزء (4) و اسناد لازم برای معیارهای جزء (5) بند «پ»، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور آگهی کند و همزمان اطلاعات فراخوان را در پایگان منتشر کند.

تبصره: کارفرما مجاز است اشخاص حقوقی مورد نظر خود را به فهرست اشخاص حقوقی که به فراخوان پاسخ داده اند، اضافه کند.

4- درخواست اشخاص حقوقی به عنوان مشاور برای تدوین ضوابط، معیارها و یا استانداردهای مورد نظر دستگاه تشخیص صلاحیت مشروط به آنکه در اساسنامه آنها فعالیت تحقیقاتی و یا پژوهشی ذکر شده باشد، شامل: شرکت های مهندسی مشاور، مؤسسات ثبت شده، معاونت پژوهشی دانشگاه ها، انجمن های صنفی و یا تخصصی مجاز به فعالیت های اقتصادی، سازمان ها نظام مهندسی، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارک های علم و فنآوری، جهاد دانشگاهی، قابل پذیرش خواهد بود.

5- متقاضیان باید در چارچوب فرم های راهنمای (2) تا (5) پیوست، اطلاعات خود را به دستگاه تشخیص صلاحیت ارایه دهند و مطابق معیارها و وزن های مربوط زیر، توسط دستگاه تشخیص صلاحیت مورد ارزیابی قرار گیرند:

5-1- سابقه (حداقل 40 درصد و بر اساس فرم راهنمای (2)

5-2- اطلاعات آموزشی، پژوهشی و تجهیزاتی (حداقل 30 درصد و بر اساس فرم راهنمای (3)

5-3- ساختار سازمانی (حداقل 20 درصد و بر اساس فرم راهنمای (4)

5-4- سایر معیارها به تشخیص کارفرما (حداکثر 10 درصد و بر اساس فرم راهنمای (5)).

6- امتیاز اکتسابی در هر یک از معیارها بین صفر تا صد و جمع ضریب وزن معیارها برابر با صد در صد است. صلاحیت اشخاص حقوقی با امتیاز کل (مجموع حاصل ضرب امتیاز اکتسابی در وزن هر معیار اصلی) برابر یا بیش از شصت امتیاز، مورد پذیرش خواهد بود.

7- نتیجه ارزیابی متقاضیان، در قالب فرم (1) توسط دستگاه تشخیص صلاحیت تکمیل و به همراه سایر فرم های مذکور مستندسازی می شود.

8- مجموعه فهرست اشخاص حقوقی متقاضی که بر اساس بند «پ» احراز صلاحیت می شوند، به منزله فهرست بلند است که در دستگاه تشخیص صلاحیت و زیرمجموعه های آن، تا یک سال اعتبار خواهد داشت.

9- چارچوب اطلاعات فهرست خاص باید بصورت جدول و حاوی اطلاعات سر صفحه شامل نام دستگاه تشخیص صلاحیت، موضوع تخصص صلاحیت، تاریخ صلاحیت و مدت اعتبار صلاحیت (یک سال) باشد.

10- فهرست خاص باید در ذیل اسناد هر موضوع فراوان خرید خدمات مشاوره مربوط، توسط کارفرما در پایگاه درج شود.

11- در صورت لزوم، دستگاه تشخیص صلاحیت فهرست خاص تهیه شده را به همراه مبانی و گزارش توجیهی آن به معاونت ارایه می کند؛ تا در صورت اخذ تأیید، به عنوان فهرست دستگاه توسط معاونت و به مدت دو سال در پایگاه قرار داده شود. فهرست دستگاه در پایگاه برای تخصص مربوط، برای تمام دستگاه های اجرایی قابل استفاده خواهد بود.

پ- روش ارجاع کار به مشاور، بر اساس آیین نامه خرید خدمات مشاوره صورت می پذیرد.

ت- احراز صلاحیت و ارجاع کار به افراد حقیقی، در چارچوب ماده (24) آیین نامه خرید خدمات مشاوره خواهد بود.

ث- رعایت قانون سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون راجع به منع مداخله وزار و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری –مصوب 1337- و قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات –مصوب 1375-، در انعقاد و اجرای قراردادها الزامی است.

ابراهیم عزیزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

فرم پیوست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام