نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها

رفع برخی ابهامات پیرامون نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها (بخشنامه شماره 1300-54-5188-1 مورخ 1361/04/08 سازمان برنامه و بودجه)

بخشنامه کلیه دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور

پیرو بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 چون برای برخی از دستگاههای اجرائی ابهاماتی درباره کاربرد بخشنامه مذکور و ارتباط آن با شرایط عمومی پیمان پبش آمده است. بدینوسیله موارد ذیل جهت اعمال در محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداختها اعلام میگردد:

1-در مواردیکه ماده 37 شرایط عمومی پیمان رعایت نشده و دوران هر صورت وضعیت بیش از یکماه بطول انجامیده باشد . “تاریخ پرداخت طبق پیمان” مذکور در توضیح ذیل بند (6-1) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما از فرمول زیر محاسبه میگردد .

2- دستگاههای اجرائی تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را یکبار با روشهای متداول و یکبار بر مبنای بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 و رعایت مفاد بند یک بالا محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کمتری ایجاد میکند ، ملاک عمل قرار دهند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.