1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(4 رای)

آيين نامه اداري ،استخدامی اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

فصل اول: كليات و تعاريف

ماده 1. مؤسسه: منظور از مؤسسه دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، انستيتو پاستور، پژوهشگاه، پژوهشکده، مرکز تحقيقاتي مستقل و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي است.

ماده 2. هيأت علمي: به شاغلين خدمات آموزشي_ پژوهشي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي که طبق ماده 9 اين آيين نامه به امر فعاليت‌هاي هفت‌گانه مي‌پردازند، عضو هيأت علمي مؤسسه گفته مي‌شود. مراتب علمي اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي عبارتند ار :

- آموزشي (آموزشي. پژوهشي)

- پژوهشي

- مربي آموزشيار (صرفاً جهت افراد شاغل است و پس از بازنشستگي شاغلين حذف مي‌گردد.)

- مربي

- مربي پژوهش

- استاديار

- استاديار پژوهش

- دانشيار

- دانشيار پژوهش

- استاد

- استاد پژوهش

ماده 3. عضو هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي : فردي است كه به طور تمام وقت كامل و54 ساعت در هفته طبق برنامه تنظيمي مؤسسه در اختيار مؤسسه بوده و حق انجام كار انتفاعي تخصصي خارج از مؤسسه را ندارد.

ماده 4. عضو هيأت علمي تمام وقت (غير تمام وقت جغرافيايي): فردي است كه هفته‌اي چهل ساعت طبق برنامه تنظيمي مؤسسه خدمت مي‌نمايد.

ماده 5. هر واحد آموزشي: ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت، كارآموزي 51 ساعت و كارآموزي در عرصه و كارورزي 68 ساعت در طول يك نيم سال تحصيلي يا دوره تابستاني تدريس مي‌شود.

ماده 6. هرواحد پژوهشي: معادل 4 ساعت فعاليت پژوهشي در هفته مي‌باشد.

ماده 7. واحد معادل آموزشي: به خدمتي اطلاق مي‌شود كه ارزش آموزشي آن با واحدهاي تدريس موظف دانشگاهي معادل سازي شده است.

ماده 8. استاد مشاور يا راهنما: از اعضاي هيأت علمي مؤسسه است كه علاوه بر انجام تکاليف مرتبط، مسؤوليت هدايت تحصيلي و مشاوره‌اي و راهنمايي دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف را در زمينه مشكلات آموزشي، پژوهشي و فردي بر عهده مي‌گيرد.

ماده 9. فعاليت‌هاي هفت‌گانه عضو هيأت علمي:عبارتند از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، توسعه فردي، فعاليت‌‌هاي اجرايي و مديريتي، ارائه خدمات بهداشتي، درماني و ارتقاء سلامت و فعاليت‌هاي تخصصي درخارج از مؤسسه كه از طريق مؤسسه به وي محول مي‌شود.

ماده 10. خدمت قابل قبول: به حضور فعال عضو هيأت علمي در مؤسسه متبوع و اجراي فعاليت‌هاي هفت‌گانه و شرکت در کميته‌ها و شوراهاي مؤسسه و يا ساير امور اجرايي که از طرف مؤسسه به وي محول مي‌شود، اطلاق مي‌گردد. فصل دوم : ورود به خدمت و استخدام

ماده 11. استخدام اعضاي هيأت علمي در بدو خدمت به صورت پيماني و صرفاً از طريق فراخوان از بين متقاضيان واجد مدرك دكتراي تخصصي(Ph.D) يا دانشنامه تخصصي (بورد) يا بالاتر است. ضمناً مدت قرارداد 1 تا 3 سال بوده و حسب نظر مؤسسه قابل تمديد مي باشد. در صورت ارتقاء به مرتبه بالاتر با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه، به وضعيت رسمي آزمايشي و پس از 3 سال در صورت کسب پايه‌هاي سالانه به رسمي قطعي تبديل مي‌شوند. تبصره 1. کارمندان غير هيأت علمي مجازند در صورت داشتن شرايط، در فراخوان مربوطه شرکت نمايند.

تبصره 2. استخدام از بين دارندگان مدرك كارشناسي ارشد صرفاً در موارد خاص و برابر ضوابط اين آيين نامه بلامانع است.

تبصره 3. مستخدمين غير هيأت علمي در صورت تبديل وضعيت به هيأت علمي نيزمشمول اين ماده بوده و ابتدا به صورت پيماني به كار گرفته خواهند شد.

تبصره 4. ايثارگران واجد شرايط عضويت هيأت علمي مشمول بند ز ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جهت ورود به خدمت به عنوان هيأت علمي ملزم به شركت در فراخوان و طي مراحل جذب براي تأييد صلاحيت عمومي خواهند بود.

تبصره 5. مؤسسه مجاز است از پذيرفته­‌شدگان فراخوان استخدامي حسب تشخيص شوراي مؤسسه، تعهدنامه محضري براي مدت حداقل 5 سال  به منظور اشتغال و تداوم خدمتي وي اخذ نمايد.

ماده 12. در بدو استخدام اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادياري به صورت تمام وقت جغرافيايي و مربيان به صورت تمام وقت استخدام مي‌شوند.

تبصره 1. در صورت نياز مبرم مؤسسه و در شرايط استثنايي، استخدام اعضاي هيأت علمي استاديار به صورت تمام وقت با شرايطي که شوراي مؤسسه تعيين مي‌نمايد، با تأييد هيأت اجرايي جذب و تصويب هيأت امناي مؤسسه بلامانع است.

تبصره 2. در صورت نياز مبرم مؤسسه و در شرايط استثنايي با تأييد هيأت اجرايي جذب موسسه و تصويب هيأت امناي مؤسسه، استخدام يا ادامه خدمت اعضاي هيأت علمي مربي به صورت تمام وقت جغرافيايي بلامانع است.

ماده 13. از نظر نوع استخدام، اعضاي هيأت علمي به صورت پيماني يا رسمي (آزمايشي و قطعي) «تمام وقت جغرافيايي يا تمام وقت» مي‌باشند.

تبصره1. پزشکان و ساير شاغلين حرف سلامت که به صورت هيأت علمي بامؤسسه همکاري مي‌نمايند تابع مفاد تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه مي‌باشند. دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط هيأت امناء تصويب و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2. تبديل وضع اعضاي هيأت علمي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي طبق مصوبات شوراي عالي انقلابي فرهنگي خواهد بود. تبديل وضع اعضاي هيأت علمي ايثارگر بر اساس بند ز ماده 44 برنامه پنجم توسعه با تأييد مجدد صلاحيت عمومي امكان پذير خواهد بود.

ماده 14. مؤسسه مي‌تواند بخشي از نياز خود به هيأت علمي را از طريق به‌كا‌رگيري افراد داراي تعهد خدمت قانوني به وزارتخانه يا مؤسسه و همچنين از افراد مشمول قانون نحوه تأمين هيأت علمي به صورت قراردادي تأمين نمايد. اين قرارداد هيچ­گونه تعهد استخدامي براي مؤسسه ايجاد نخواهد کرد.

تبصره 1. اين افراد مي توانند يک سال پس از شروع خدمات قانوني و تعهدات در فراخوان استخدامي مؤسسه شركت نمايند.

تبصره 2. شركت در فراخوان ساير مؤسسه­ها صرفاًًًًً با كسب موافقت مؤسسه مبدأ ميسر خواهد بود.

تبصره 3. شركت در فراخوان استخدامي براي "مشمولين قانون نحوه تامين هيأت علمي" با رعايت مفاد‌ تبصره‌هاي 1‌و 2 اين ماده پس از اتمام دوره ضرورت ميسر مي‌باشد.

تبصره 4. دارندگان دانشنامه تخصصي (بورد) يا فوق تخصص كه تعهدات خود را به ­عنوان كادر درماني انجام مي‌دهند، پس از انجام حداقل يك ‌سال خدمت به پيشنهاد مؤسسه و تأييد كميسيون مشترك معاونين آموزش و درمان وزارتخانه مبني بر موافقت با انجام مابقي تعهدات به صورت هيأت علمي، مي‌توانند مابقي تعهدات خود را به صورت هيأت علمي بگذرانند اين افراد در صورت تمايل مي‌توانند در فراخوان، شركت و مراحل جذب را نيز طي نمايند.

تبصره 5. دارندگان دانشنامه فوق تخصصي (قيد شده در تبصره فوق) در طول  دوره تعهد تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمايند و تنها در صورتي كه حداكثر 6 ماه به اتمام تعهدات اين افراد باقي مانده باشد، مي‌توانند در فراخوان ساير دانشگاه‌ها نيز شرکت نمايند.

تبصره6. در صورت نياز مؤسسه ، مستخدمين غير هيأت علمي كه پس از اخذ مدرك بالاتر (Ph.D) و بازگشت به مؤسسه متبوع، متقاضي انجام تعهدات به صورت هيأت علمي ‌باشند، در صورت تأييد هيأت اجرايي جذب مؤسسه و معاونت آموزشي وزارتخانه مي‌توانند تعهدات خود را در کادر هيأت علمي انجام دهند. بديهي است اين افراد نيز جهت تبديل وضع به هيأت علمي ملزم به شركت در فراخوان و طي مراحل جذب خواهند بود.

تبصره 7. موسسه در صورت نياز مبرم، مي‌تواند با تأييد هيأت اجرايي جذب و تصويب هيأت مركزي جذب با متقاضيان در رشته‌هاي مورد نياز در مقطع دکتراي تخصصي يا دانشنامه تخصصي و بالاتر قرارداد منعقد نمايد. مدت اين قرارداد حداكثر يك سال مي‌باشد. در موارد خاص تا 6 ماه قابل تمديد است. حقوق و مزاياي اين افراد برابر مفاد اين آيين نامه پرداخت مي شود.

ماده 15. شرايط عمومي ورود به خدمت به شرح زير مي‌باشد:

الف) تابعيت جمهوري اسلامي ايران تبصره . در صورت نياز مؤسسه، به کارگيري اتباع ساير کشورها  به صورت قراردادي پس از طي مراحل قانوني بلامانع است.

ب) انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني يا گذراندن دوره ضرورت براي سربازان هيأت علمي (براي آقايان).

ج) عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محکوميت جزايي مؤثر.

د) عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر، روان گردان.

ه) تأييد صلاحيت عمومي و علمي توسط هيأت اجرايي جذب مؤسسه و تصويب هيأت مرکزي جذب وزارت متبوع مطابق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

و) نداشتن سن بيش از 35 سال در بدو استخدام جهت احراز مرتبه مربي و 45 سال براي مدارک تحصيلي، Ph.D  ، دانشنامه تخصصي و بالاتر.

تبصره 1. جذب متقاضيان در شرايط سني بالاتر از موارد فوق به صورت استثنايي و خاص با کسب مجوز از هيأت مرکزي جذب وزارت متبوع ممكن خواهد بود.

تبصره 2. به ازاي هر سال سابقه مفيد آموزشي پس از تأييد هيأت مميزه مرکزي حداکثرتا 5 سال متناسب با سابقه مفيد آموزشي به سقف سن استخدام داوطلبين افزوده مي‌شود.

تبصره 3.  افرادي كه در مؤسسه‌هاي معتبر خارجي به صورت هيأت علمي دانشيار و بالاتر خدمت نموده‌اند تا حداكثر سن 55 سال به شرط تأييد هيأت مميزه مرکزي مي توانند استخدام شوند.

تبصره 4. مديران مؤسسات که داوطلب استخدام مي‌باشند، به ازاي هر سال سابقه مديريتي يک سال تا حداکثر 5 سال با تأييد هيأت مميزه مرکزي به سقف سني آن‌ها اضافه خواهد شد.

تبصره 5. افرادي که توأماً مشمول تبصره‌ دو و چهار مي‌باشند به سقف سني آن‌ها حداکثر 5 سال افزوده خواهد شد.

تبصره 6. ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از 3 سال اسارت مشمول محدوديت سني نمي‌باشند.

ز) دارا بودن دانشنامه مورد تأييد در‌مقاطع دكتراي تخصصي(Ph.D)، دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (براي استاديار و بالاتر) در رشته‌هاي مورد نياز.

تبصره 1. به‌کارگيري کارشناسان ارشد صرفاً در رشته‌هايي که دکتراي آن موجود نباشد و در مناطق غير برخوردار و خاص با مجوز هيأت مركزي جذب امکان پذير خواهد بود.

تبصره 2. استخدام دارندگان مدرك دكتراي حرفه‌اي ( پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي) و كارشناسي ارشد رشته‌هاي بيهوشي و راديولوژي، متخصصين داراي گواهينامه تخصصي (پره‌‌‌بورد) و همچنين دانشجويان شاغل به تحصيل در هر مقطعي تا زمان فراغت از تحصيل ممنوع مي‌باشد.

تبصره 3. مؤسسه مکلف است حداقل 10 درصد اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران که داراي مدرک تحصيلي دکتراي تخصصي (Ph.D) ، دانشنامه تخصصي و يا بالاتر مورد تأييد مي‌باشند حسب مورد از طريق استخدام و يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين نمايد.

ح) مستخدمين غير هيأت علمي براي ورود به خدمت به صورت عضويت هيأت علمي تابع ضوابط و مقررات اين آيين نامه مي‌باشند.

ط) به‌کارگيري اعضاي هيأت علمي که به موجب احکام مراجع قانوني ذيربط اخراج يا از خدمت منفصل شده‌اند‌ ممنوع مي‌باشد.

ي) شرکت اعضاي هيأت علمي مؤسسات در فراخوان ساير مؤسسات در صورتي که مؤسسه محل خدمت با استعفاي وي موافقت کرده باشد بلامانع خواهد بود.

ماده 16. چنانچه در هريك از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي خواهد شد و در صورت صدور حكم استخدامي حكم صادره لغو و بلا اثر مي‌گردد.

فصل سوم : ترفيع پايه و ارتقاء

ماده 17. اشخاصي كه به خدمت هيأت علمي مؤسسه پذيرفته مي‌شوند در پايه يك مرتبه مربوطه قرار مي‌گيرند. مگر آنكه سوابق خدمت قابل قبول آموزشي و پژوهشي اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي مورد تأييد هيأت مميزه دانشگاه يا هيأت مميزه مرکزي داشته باشند كه در اين صورت، پايه آنان در هر يك از مراتب طبق مقررات اين آيين نامه مطابق تکاليف عمومي اعضاي هيأت علمي حسب مورد تعيين مي‌گردد. تبصره. سوابق آموزشي و پژوهشي افرادي که به خدمت هيأت علمي پذيرفته مي‌شوند از مقطع کارشناسي ارشد به بالا و بر اساس ضوابط اين آيين نامه  قابل احتساب خواهد بود.

ماده 18. به اعضاي هيأت علمي در قبال هر يك سال خدمت قابل قبول در اجراي فعاليت‌هاي هفت‌گانه يك پايه ترفيع اعطاء مي‌گردد و در ارتقاي اعضاء، پايه‌هاي قبلي محفوظ خواهد ماند.

تبصره 1. به ايام تعليق و مرخصي بدون حقوق ترفيع تعلق نمي‌گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق مي‌‌افتد.

تبصره 2. به ايام مرخصي استعلاجي بيش از 4 ماه درسال و همچنين مرخصي زايمان بيش از 6 ماه (ايامي که بين دو تاريخ اعطاي ترفيع سالانه خواهد بود) ترفيع تعلق نمي‌گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق مي‌افتد.

تبصره 3. به دوران استفاده از بورس كوتاه مدت، مأموريت آموزشي و فرصت مطالعاتي(كمتر از يك سال)  ترفيع تعلق مي‌گيرد. كه ملاك آن بررسي گزارش پيشرفت كار در دوره‌هاي مذكور مي‌باشد.

تبصره 4. به اعضاي هيأت علمي كه براي اخذ مدرك بالاتر به مأموريت آموزشي يا بورس اعزام مي‌شوند، پس از اخذ مدرك  Ph.D ، 4 پايه و مدرك دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ) و فوق تخصص حداكثر 2 پايه ترفيع به نسبت مدت تحصيل تعلق مي‌گيرد.ضمناً به اعضاي هيات علمي شاغل در موسسه که قبل از تاريخ 1/1/1391 مشمول اين تبصره مي شوند، مابه التفاوت پايه هاي متعلقه صرفاً از تاريخ مذکور به آنان اعطاء مي گردد.

تبصره 5. به اعضاي هيأت علمي بابت انجام خدمت وظيفه عمومي يک پايه ترفيع تعلق مي‌گيرد.

تبصره 6. به اعضاي هيأت علمي كه خدمت وظيفه عمومي خودرا طبق ماده يك قانون نحوه تأمين هيأت علمي  گذرانده‌اند بابت دوره ضرورت يک پايه و مازاد بر آن تا پايان دوره 4 ساله به شرط داشتن سوابق خدمتي قابل قبول هر سال يک پايه تعلق مي‌گيرد.

تبصره 7. به افراد بورسيه و يا متعهدين خدمت كه تعهدات خود را به صورت عضو هيأت علمي در مؤسسه تابعه وزارتخانه انجام مي‌دهند مشابه ساير اعضاي هيأت علمي پايه ساليانه با رعايت ضوابط تعلق مي‌گيرد و در صورت شركت در فراخوان مؤسسات و پذيرفته شدن به عنوان عضو هيأت علمي پايه‌هاي ساليانه قبلي در صدور حكم حقوقي جديد منظور خواهد شد.

تبصره 8. دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس در بدو ورود به خدمت به عنوان عضو هيأت علمي، مشابه ساير دانش آموختگان مؤسسات تابعه وزارتخانه در پايه يك مرتبه مربوطه قرارخواهند گرفت.

ماده 19. درصورت غير قابل قبول بودن فعاليت عضو در طول يک سال، با تصويب كميته منتخب، ترفيع سالانه به وي تعلق نمي‌گيرد. تبصره. در صورت عدم ارائه مدارک از سوي عضو هيأت علمي يا دانشکده براي ترفيع ساليانه، عضو هيأت علمي مجاز است حداکثر تا سه سال از زمان پايه مورد انتظار درخواست مکتوب خود را به همراه مستندات و مدارک لازم به دانشکده ذيربط تحويل نمايد.

ماده 20. ترفيع پايه اعضاي هيأت علمي كه به مرتبه بالاتر ارتقاء مي‌يابند، پايه قبلي آنها برابر مفاد بند هـ ماده 21 اين آئين نامه خواهد بود.

ماده 21. به اعضاي هيأت علمي مؤسسه پايه تشويقي به شرح زير اعطا خواهد شد:

الف) به اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها/ دانشكده‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بندرعباس، زاهدان، ايلام، زابل، گناباد، لرستان، بيرجند، بوشهر، ياسوج، کردستان، سبزوار، شهرکرد، بجنورد و اردبيل، جيرفت، نيشابور، دزفول، تربت حيدريه، رفسنجان، فسا، جهرم به ازاي هر سه سال خدمت يك پايه و مجموعاً تا پنج پايه تشويقي  در طول خدمت بر اساس نتيجه ارزيابي و ارتقاء سالانه  اعطاء خواهد شد.

تبصره 1. چنانچه به اعضاي هيأت علمي مناطق مذکور بر اساس مصوبات قبلي پايه تشويقي بابت اشتغال در آن مناطق اعطاء شده باشد در اعطاي پايه‌ها سقف 5 پايه ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2. هرگونه تغيير در فهرست اسامي مؤسسات مندرج در مفاد ماده فوق از سوي معاونت آموزشي وزارتخانه ابلاغ خواهد شد.

ب) بر اساس آيين نامه نخبگان (موضوع مصوبه شماره 17814/ت30987/هـ مورخ 12/7/83 هيأت دولت و اصلاحات بعدي آن) به نخبگان يك پايه تشويقي تعلق مي‌گيرد.

ج) به برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم جشنواره‌هاي رازي، خوارزمي و صاحبان اصلي فرآيندهاي منتخب كشوري جشنواره آموزشي شهيد مطهري  يک پايه تشويقي تعلق مي‌گيرد.

د) به اعضاي هيأت علمي كه موفق به اخذ گواهينامه طي دوره MPHیا        M-Phil مي‌شوند، يك پايه ترفيع تعلق مي‌گيرد

ه) در تغيير مرتبه از استادياري به دانشياري يک پايه و از دانشياري به استادي در زمان ارتقاء دو پايه تشويقي اعطاء خواهد شد.

و) به اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي به ازاي هر 5 سال خدمت تمام وقت جغرافيايي قابل قبول يك پايه تشويقي تعلق مي‌گيرد.(مبدأ محاسبه خدمت تمام وقت جغرافيايي از تاريخ 18/4/82 و حداکثر تا 6 پايه خواهد بود.)

تبصره. اعطاي پايه‌هاي بند (و) مشروط به دريافت پايه استحقاقي سالانه خواهد بود و به ازاي تعويق پايه استحقاقي به همان ميزان تاريخ اعطاي پايه تشويقي مربوطه به تعويق خواهد افتاد.

ز) به اعضاي هيأت علمي که به دريافت نشان‌هاي دولتي نائل مي‌گردند، به ازاي هر نشان دريافتي حداکثر تا 3  پايه تشويقي برابر نظر هيأت رييسه مؤسسه قابل اعطاء مي‌باشد. ح) ضمن رعايت قوانين تسهيلات استخدامي ايثارگران و حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي واصلاحات بعدي آن به اعضاي هيأت علمي ايثارگر ترفيعاتي به شرح زير تعلق مي‌گيرد:

1-  تا 1 سال سابقه اسارت، مفقوديت یا  10% تا 19%  از كار افتادگي یا   ششماه خدمت (كمتر از 6 ماه تعلق نمي‌گيرد) در جبهه 1پايه ترفيع

2 - 1 تا 2 سال سابقه اسارت، مفقوديت یا  20%. 29% ، از كار افتادگي یا  1 تا 2 سال خدمت در جبهه 2 پايه ترفيع

3 - 2 تا 3 سال سابقه اسارت، مفقوديت یا 30%. 39% از كار افتادگي  یا  2 تا 3 سال خدمت در جبهه 3 پايه ترفيع

4 - 3 تا 4 سال سابقه اسارت، مفقوديت یا  40 %. 49% از كار افتادگي یا  3 تا 4 سال خدمت در جبهه 5 پايه ترفيع

5 - 4 تا 5 سال سابقه اسارت، مفقوديت یا 50%. 59% از كار افتادگي یا 4 تا 5 سال خدمت در جبهه 7 پايه ترفيع

 

6 - 5تا 6 سال سابقه اسارت، مفقوديت یا 60%. 69% از كار افتادگي یا 5تا 6 سال خدمت در جبهه 9 پايه ترفيع

7 - 6 سال به بالا سابقه اسارت، مفقوديت یا  70% از كار افتادگي به بالا یا 6 سال به بالا خدمت در جبهه 11 پايه ترفيع

با توجه به اين كه مرتبه عضو هيأت علمي يك شاخص صرفاً علمي و مستقل از سابقه و سنوات خدمت است، ارتقاي مرتبه اين اعضاء كماكان تابع مقررات آيين نامه ارتقاء مي‌باشد و ترفيعات بعدي اين اعضاء مشمول مقررات آيين نامه ترفيع است.

تبصره 1. فرزندان شهدا معادل جانبازان %50  محاسبه خواهند شد.(معادل رديف 5 جدول فوق)

تبصره 2. بالاترين ميزان ترفيع که بابت يک يا چند حالت ايثارگري شامل اعضاي هيأت علمي ايثارگر مندرج در جدول فوق مي شود،11 پايه ترفيع خواهد بود.

تبصره 3. مشمولين قانون تسهيلات استخدام جانبازان که بابت يک يا چند حالت ايثارگري مندرج در جدول فوق الذکر مشمول اعطاي پايه بيش از سقف پايه مندرج در جدول (11 پايه) مي‌شوند، به جاي اعطاي پايه از مابه التفاوت حقوق و مزاياي رتبه بالاتر (مربي به استاديار و استاديار به دانشيار و دانشيار به استاد) با حفظ پايه استخدامي قبلي برخوردار خواهند شد. اعضاي هيأت علمي جانباز که پيش از اين از مابه التفاوت حقوق و مزاياي مربي به استادياري استفاده نموده‌اند نيز مشمول اين تبصره خواهند بود و پايه‌هاي کسر شده قبلي به ايشان اعطاء و مابه التفاوت مذکور به عنوان تفاوت تطبيق به آنان پرداخت مي‌گردد و هرگونه ارتقاء بعدي اعم از مرتبه يا پايه ساليانه از تفاوت تطبيق کسر مي‌گردد.

ماده 22. به آن دسته از کارکنان غير هيات علمي که از بورسيه تحصيلي وزارتخانه يا موسسه و يا ماموريت آموزشي در مقطع تحصيلي PH.D. و يا دوره تخصصي استفاده کرده‌اند، در صورت استخدام به صورت هيات علمي پيماني در موسسه بابت ايام مذکور حداکثر 4 پايه به نسبت طول دوره مصوب تعلق مي‌گيرد. ضمناً به اعضاي هيات علمي شاغل در موسسه که قبل از تاريخ 1/1/1391 مشمول اين تبصره مي‌شوند، پايه‌هاي متعلقه از تاريخ 1/1/1391 به آنان اعطاء مي‌گردد.

تبصره. به اعضاي غير هيات علمي که بدون استفاده از ماموريت آموزشي يا بورسيه موفق به اخذ مدرک تحصيلي PH.D. در رشته های مرتبط و مورد نیاز دانشگاه و يا دانشنامه دوره تخصصي پزشکي گرديده اند، پايه‌هاي موضوع اين ماده تعلق خواهد گرفت.

ماده 23. ترفيعات سالانه استحقاقي اعضاي هيأت علمي شاغل بعنوان مقامات سياسي موضوع رديف يک جدول تبصره 5 ماده 104 و رديف يک جدول تبصره 5 ماده 105 اين آيين نامه بدون حفظ رابطه آموزشي و در مورد شاغلين ساير سمت هاي اجرايي با حفظ رابطه آموزشي با مؤسسه متبوع اعطاء مي‌شود.

ماده 24. مؤسسه ملزم به رعايت دستورالعمل ترفيع سالانه و تعيين ركود علمي ابلاغ شده توسط مقام عالي وزارت به شماره 214116 مورخ 08/06/89  و اصلاحات بعدي آن‌ها مي‌باشد.

فصل چهارم :مأموريت ها

ماده 25. مؤسسه مكلف است به منظور بالا بردن كفايت علمي وتخصصي اعضاي هيأت علمي و همچنين تبادل نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي، شرايط لازم را براي شركت آنان در كنفرانس‌ها، سمينارها، كنگره‌ها و يا نظاير آن كه درداخل يا خارج از كشور تشكيل مي‌شود وشركت درآن مجامع را ضروري تشخيص مي‌دهد، فراهم سازد و براي شركت در اين گونه مجامع، حکم مأموريت روزانه به مدت لازم براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي مؤسسه مي‌رسد، صادر نمايد.

تبصره. با صدورحكم مأموريت، پرداخت فوق العاده روزانه، هزينه اقامت، هزينه رفت و برگشت وعوارض خروج ازكشور بلامانع است. دستورالعمل مورد نياز از سوي معاونت آموزشي وزارتخانه ابلاغ مي‌گردد.

ماده 26. مؤسسه مي‌تواند به منظور آشنا ساختن اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي با پيشرفت‌هاي علمي و فني و تكميل مطالعات آن‌ها به ايشان بورس‌هاي كوتاه مدت يا مأموريت آموزشي در خارج و يا داخل كشور كه حداكثر از يك سال تجاوز نكند، اعطاء نمايد.

تبصره 1. ارزيابي و تأييد پيشرفت علمي دوره‌هاي فوق پس از اتمام دوره با رييس مؤسسه خواهد بود.

تبصره2. اعضاي هيأت علمي در مدت استفاده از بورسهاي کوتاه مدت و يا ماموريت آموزشي در داخل يا خارج از کشور از كليه حقوق و مزايا ي مندرج در حکم کارگزيني استفاده خواهند نمود و پرداخت فوق العاده هاي مديريت، محروميت از مطب و تمام وقتي در اين ايام مقدور نمي باشد. مؤسسه متبوع موظف است در مورد دوره‌هاي خارج از کشور، هزينه رفت و برگشت، هزينه عوارض گذرنامه و خروج از كشور آن‌ها و خانواده‌شان (حد اكثر 4 نفر با احتساب متقاضي) را فقط يك بار در طول هر دوره پرداخت نمايد.

تبصره3. پرداخت هزينه ثبت نام و شهريه دانشگاهي در صورت موافقت هيأت رييسه مؤسسه بلامانع است.

تبصره4. حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي كه از بورس‌هاي كوتاه مدت يا مأموريت آموزشي داخل كشور استفاده مي‌نمايند بر اساس ضوابط مؤسسه مقصد ،توسط مؤسسه مبدأ پرداخت خواهد شد.

تبصره 5. در موارد خاص مؤسسه مي‌تواند اعضاي هيأت علمي غير تمام وقت جغرافيايي را با تصويب شوراي مؤسسه از مزاياي اين ماده بهره‌مند نمايد.

ماده 27. موسسه می تواند به منظوربالابردن کفایت علمی وتخصصی اعضای هیات علمی و غیر هیأت علمی که حداقل چهار سال درمحل یا مناطق تحت پوشش موسسه خدمت کرده باشند ،بورس بلندمدت یا ماموریت آموزشی برای طی دوره های آموزشی واخذ مدارک تحصیلی بالاتر درداخل یا خارج ازکشور دررشته ها وموسسه هایی که موردتایید وقبول موسسه باشد با رعایت ضوابط مربوطه اعطا نماید.مدت اینگونه تسهیلات 4سال است.

تبصره1. اعطاي مأموريت آموزشي به اعضاي هيأت علمي جانباز و فرزندان شهداء تابع دستورالعملي خواهد بود که از سوي معاونت آموزشي وزارتخانه با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و منابع ابلاغ خواهد شد.

تبصره2. مؤسسه در فواصل معين در مورد پيشرفت علمي اعضاي هيأت علمي كه به بورس اعزام مي‌شوند از دانشگاه‌ها و مؤسسات علمي محل مطالعه اطلاعات لازم را كسب خواهد نمود و در صورتي كه بر مبناي گزارش‌هاي واصله معلوم شود كه عضو قادر به پيشرفت در رشته مورد مطالعه نيست، با تصويب رييس مؤسسه حكم مأموريت وي لغو خواهد شد.

تبصره 3. مدت بورسيه يا مأموريت آموزشي تا دو بار و هر بار تا شش ماه با تصويب شوراي بورس يا شوراي آموزشي مؤسسه قابل تمديد است.

تبصره 4. موافقت با مأموريت آموزشي براي اعضاي هيأت علمي پيماني در مدت قرارداد بلامانع مي‌باشد و تمديد آن منوط به تمديد قرارداد خواهد بود.

ماده 28. استفاده كنندگان از بورسيه تحصيلي و مأموريت آموزشي موظفند ريز نمرات يا گزارش پيشرفت مطالعات خود را به فواصل معين كه در هنگام اعزام در هر مورد تعيين خواهد گرديد و در هر حال از 6 ماه تجاوز نخواهد كرد، به مؤسسه ارسال دارند و حداكثر 2 ماه پس از پايان مطالعات خود گزارش جامعي درباره فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي خود به مؤسسه تسليم نمايند.

ماده 29. اعضایی که ازبورس تحصیلی یاماموریت آموزشی استفاده می کنند بایدمتعهدشوندکه درپایان مدت مطالعات به موسسه مراجعه وحداقل معادل3 برابر مدت استفاده ازبورس یا ماموریت آموزشی برای موسسه خدمت نمایند و بدین منظور باید تضمین های مالی و تعهد آور محضری حداقل2 برابر هزینه های پرداخت شده توسط  دانشگاه رابسپارند.

تبصره 1. اعطاي تسهيلات مأموريت آموزشي يا بورس منوط به باقي ماندن سنوات خدمت هيأت علمي حداقل به ميزان 3 برابر مدت استفاده از بورسيه يا مأموريت آموزشي، پيش از بازنشستگي خواهد بود.

تبصره 2. در موارد استثنايي درصورتي که عضو هيأت علمي که از بورس يا مأموريت آموزشي استفاده کرده و هنوز تعهد خدمت خود را تمام نکرده و متقاضي انتقال تعهد خود به يک موسسه ديگر است، در اين مورد در صورت موافقت مؤسسه مبدأ و مقصد و تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، انتقال مانده تعهد خدمت عضو هيأت علمي به مؤسسه مقصد بلامانع است.

ماده 30. مدت استفاده ازمواد 25 و26 و نيز ماده 27  به شرط رعايت ماده 29جزو سابقه خدمت دانشگاهي اعضاي ‌هيأت علمي محسوب مي‌شود.

ماده 31. مأموريت اعضاي هيأت علمي، به مؤسسه يا مؤسسات عالي آموزشي و پژوهشي داخل يا خارج از كشور يا به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور و سازمان‌هاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت جمهوري اسلامي ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند و بالعکس با نظر هيأت رييسه مؤسسه مجاز است.  همچنين مبادله عضو هيأت علمي با ساير دانشگاه‌ها و يا مؤسسات آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي بلامانع است.

تبصره1. مأموريت اعضاي هيأت علمي نهادهاي عمومي غير دولتي و عام المنفعه به مؤسسه و تمديد آن حداكثر به مدت 3 سال بلامانع مي‌باشد. بديهي است انتقال آنان ممنوع است. تبصره 2. پرداخت حقوق و مزاياي عضو هيأت علمي در ايام مأموريت با توافق مؤسسه مبدأ و مقصد مي‌باشد.

ماده 32. ‌مؤسسه مي‌تواند با موافقت مدير گروه و تأييد رييس مؤسسه، اعضاي هيأت علمي خود را به دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي داخل كشور كه با آن‌ها قرارداد همكاري منعقد خواهد كرد براي مدتي كه در قرارداد ذكر خواهد شد اعزام نمايد. تبصره. پرداخت حق الزحمه مندرج در قرارداد و هزينه رفت و برگشت به اعضاي هيأت علمي مزبور بلامانع خواهد بود.

ماده 33. مؤسسه مي‌تواند با تائيد هيات رئيسه موسسه، اعضاي هيأت علمي خود را براي تصدي مقامات آموزشي يا پژوهشي یااجرایی با موافقت عضو مزبور، به دانشگاه‌ها يا مؤسسات عالي آموزشي يا پژوهشي خارج از كشور حداکثر به مدت دو سال اعزام نمايد. تبصره :در موارد استثنایی استفاده ازمرخصی بدون حقوق حداکثرتا 6 ماه با تایید شورای دانشگاه امکان پذیرمی باشد.

ماده 34. آن عده از اعضاي هيأت علمي كه به عنوان كارشناس يا مأمور به سازمان‌هاي بين المللي و يا طبق پيشنهاد دولت براي مأموريت خاص به خارج از كشور اعزام مي‌شوند، مشمول مفاد ماده 33 خواهند بود، ولي مدت مأموريت آنان با تصويب هيأت امناء مؤسسه ‌تا سه سال ديگر قابل تمديد است. تبصره. هيچ‌گونه وجهي در ايام مأموريت به عضو، از سوي مؤسسه پرداخت نمي‌گردد. در صورتي‌كه كسور بازنشستگي مدت مذكور اعم از سهم مستخدم و سهم مؤسسه وفق مقررات صندوق بازنشستگي مربوطه از سوي عضو پرداخت گردد، مدت مذكور جزو سابقه خدمت وي محسوب مي‌گردد.

ماده 35. به عضو هيأت علمي هنگام استفاده از فرصت مطالعاتي يا مأموريت آموزشي يا بورس، مرخصي استحقاقي تعلق نمي‌گيرد و همچنين پس از برگشت از دوره مربوطه تا اتمام تعهدات نمي‌تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.

ماده 36. انصراف از بورس، فرصت مطالعاتي يا مأموريت آموزشي پس از آن‌ كه بخشي از آن انجام گرفته باشد،  به عنوان يك بار استفاده براي عضو هيأت علمي محسوب مي شود و بايد دلايل انصراف نيز ارائه گردد و درصورت عدم تأييد مؤسسه، مجموعه هزينه‌هاي تحميل شده به مؤسسه، توسط عضو هيأت علمي بايد مسترد گردد. فصل پنجم :فرصت هاي مطالعاتي

ماده 37. اعضاي هيأت علمي در صورت موافقت مؤسسه مي‌توانند از فرصت‌هاي مطالعاتي در هر نوبت حداقل 3 ماه و حد اكثر يكسال با اخذ تعهد مورد قبول مؤسسه و رعايت ساير مقررات استفاده نمايند. تبصره 1. استفاده از فرصت مطالعاتي براي عضو هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي، به طور يك‌جا يا متناوب به ازاي حداقل 4 سال يك بار براي خارج از كشور  و هر 3 سال يك بار براي داخل كشور و براي اعضاي تمام وقت حداقل هر6 سال يك بار براي خارج از كشور و هر 4 سال يك بار براي داخل كشور امكان پذير مي‌باشد. تبصره 2. دستورالعمل اين ماده به تصويب شوراي مؤسسه مي‌رسد.‍

ماده 38. مؤسسه‌اي به عنوان مؤسسه ميزبان در داخل يا خارج از كشور براي فرصت مطالعاتي قابل قبول است كه مورد تأييد مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي باشد، به نحوي كه عضو هيأت علمي بتواند به موضوعات علمي و فني و تحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست، دست يابد. صلاحيت مؤسسه خارج از كشور بايد حسب مورد به تأييد معاونت آموزشي يا پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد.

تبصره. لازم است مؤسسه فعاليت‌هاي پژوهشي مؤسسه يا مراکز تحقيقاتي ميزبان و همچنين عضو هيأت علمي و يا محقق راهنماي معرفي شده از سوي ميزبان را مورد توجه قرار دهد.

ماده 39. اولويت بندي و محاسبه امتياز اعضاي هيأت علمي جهت استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي بصورت زير است:

الف) ارتباط فرصت مطالعاتي با فعاليت‌هاي پژوهشي داوطلب در جهت رفع نياز‌هاي كشور (حداكثر 15 امتياز)

ب) ارتباط فرصت مطالعاتي با پيشبرد برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه متبوع (حداكثر15 امتياز)

ج) ميزان مشاركت عضو هيأت علمي در فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي و ‌اجرا به تشخيص       مؤسسه و بر اساس آيين نامه ارتقاء هر كدام حداكثر 10 امتياز (جمعاً حداكثر 30 امتياز)

د)  خدمت در مناطق محروم مؤسسه به ازاي‌ هر سال تحصيلي 10 امتياز (حداكثر 30 امتياز)

ه) خدمت در مراكز تحقيقاتي صنعتي توليدي و خدماتي در مناطق محروم كشور به صورت مأموريت به ازاي هر سال كامل 5‌‌‌‌ امتياز، كسر سال به تناسب ماه محاسبه مي‌شود (حداكثر 20 امتياز)

و) در تمام بند‌هاي فوق براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي ضريب يک و دو دهم  لحاظ گردد.

ز) در هر سال حداكثر 10% اعضاي هيأت علمي مؤسسه مي‌توانند از فرصت‌هاي مطالعاتي استفاده نمايند. ماده 40. به اعضاي هيأت علمي در مدت استفاده  از فرصت مطالعاتي داخل و يا خارج از كشور کليه حقوق و مزاياي مندرج در آخرين حکم کارگزيني پرداخت مي گردد و پرداخت فوق العاده‌هاي مديريت و محروميت از مطب و تمام وقتي در اين ايام مقدور نمي‌باشد. در صورت استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از کشور، هزينه رفت و برگشت، عوارض گذرنامه و خروج از كشور متقاضي و خانواده وي(همسر و حداکثر دو فرزند) قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره. در صورت درخواست شهريه و هزينه ثبت نام از سوي مؤسسه ميزبان هزينه مربوطه به عهده عضو هيأت علمي است.

ماده 41. اعتبار اجراي برنامه فرصت‌هاي مطالعاتي در بودجه تفصيلي مؤسسه سالانه به تصويب خواهد رسيد.

تبصره 1. ما به التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي عضو و افراد خانواده وي (حداكثر تا 4 نفر مطابقماده 40) که با حقوق و مزاياي عضو هيأت علمي سنجيده مي‌شود، از محل اعتبارات مؤسسه پرداخت مي‌گردد.

تبصره 2. معادل ريالي هزينه‌هاي بيمه درماني متناسب با مدت دوره براي عضو هيأت علمي و اعضاي خانواده وي (حداكثرتا 4 نفر مطابق ماده 40) از محل اعتبارات مؤسسه پرداخت مي‌گردد.

ماده 42. استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي موظفند گزارش مطالعه و تحقيقات خود را هر شش ماه يك بار و حداكثر تا دو ماه پس از اتمام دوره به مؤسسه ارائه نمايند.

تبصره. گزارش علمي و نهايي فرصت مطالعاتي بايد به تأييد شوراي آموزشي و پژوهشي مؤسسه برسد، در صورت عدم تأييد گزارش علمي و تحقيقي، استفاده از فرصت مطالعاتي بعدي منتفي خواهد شد و به ميزان دوره فرصت مطالعاتي تاريخ استحقاق ترفيع پايه به تعويق مي‌افتد.

ماده 43. متقاضيان در قبال فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايند كه به مدت 3 برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسه متبوع خدمت نمايند و براي تحقق اين هدف داوطلبان سند وثيقه ملكي به ميزان دو برابر هزينه‌هاي ارزي و ريالي كه قرار است در طول استفاده از فرصت مطالعاتي دريافت دارند و مبلغ آن توسط مؤسسه متبوع تعيين خواهد شد، تعهد خواهند نمود تا در صورت تخلف از مفاد تعهد، مؤسسه متبوع بتواند بدون هيچگونه تشريفات و بدون نياز به اثبات تخلف و يا حتي اعلام به دفترخانه و صرفاً از طريق صدور اجراييه به ميزان دو برابر كليه وجوه هزينه‌هاي ارزي و ريالي پرداختي بابت وجه التزام و بابت ديون خسارات دولت از متعهد و ضامن يا متضامناً وصول و دريافت نمايد.

ماده 44. عضو هيأت علمي در پايان زمان مقرر شده براي فرصت مطالعاتي، نمي‌تواند به هيچ عنوان به صورت بلافصل از مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق استفاده نموده و همچنين پس از بازگشت از فرصت مطالعاتي تا پايان انجام تعهدات آن حق استفاده از مرخصي بدون حقوق را ندارد.

ماده 45. در صورت انصراف از فرصت مطالعاتي برابر مفاد ماده 36 عمل خواهد شد.

فصل ششم :نظام پرداخت

ماده 46. از اول فروردين ماه سال 1369 حقوق مبناي اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني براساس مرتبه و پايه به ترتيب زير محاسبه مي‌گردد: {(پايه عضو هيأت علمي×5) + عدد مبنا} × ضريب حقوق = حقوق مبنا عدد مبنا مربي آموزشيار مربي استاديار دانشيار استاد 90 100 125 145 170 تبصره. حقوق مبنا تا قبل از تصويب اين آيين نامه تحت عنوان "حقوق" در رديف اول احکام کارگزيني هيأت علمي درج مي‌شده است که من بعد تحت عنوان "حقوق مبنا" درج خواهد شد.

ماده 47. افزايش سالانه ضريب حقوق مبنا (موضوع فرمول ماده 46) بر اساس مصوبه هيأت دولت خواهد بود.

ماده 48. مؤسسه مكلف است به اعضاي هيأت علمي اعم از اين كه مسئوليت آموزشي يا پژوهشي يا مديريتي به عهده داشته باشند  بر اساس آن‌كه تمام وقت جغرافيايي يا تمام وقت باشند، فوق‌العاده مخصوص به ترتيب زير برقرار نمايد. ضريب جدول ذيل برحسب مرتبه × حقوق مبنا (موضوع ماده 46) = فوق العاده مخصوص ضريب فوق العاده مخصوص مربي آموزشيار مربي استاديار دانشيار استاد 77/1 1/2 6/2 87/2 98/2 تبصره. تعيين ميزان اين فوق العاده و تخصيص آن به اعضاي هيأت علمي بر حسب مرتبه آنان بوده و تغيير و اصلاح ضريب نيز با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و منابع و معاونت آموزشي وزارتخانه و تصويب هيأت امناء امكان‌پذير است.

ماده 49. فوق العاده محروميت از مطب (تمام وقتي جغرافيايي) برابر مندرجات ماده واحده قانون اصلاح ماده 2  قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 12/10/1375 مجلس شوراي اسلامي تعيين و در قالب قرارداد منعقده في مابين مؤسسه و عضو هيأت علمي برقرار مي‌گردد.

تبصره 1. اين فوق العاده در حکم کارگزيني فرد هيأت علمي درج نمي‌گردد. لازم است مؤسسه قرارداد هر ساله رابر اساس ارزيابي عملکرد فرد هيأت علمي حداکثر تا پايان فروردين ماه همان سال منعقد نموده و به طور ماهيانه نسبت به پرداخت اقدام نمايد.

تبصره 2. فوق العاده مذکور در دوران استفاده از مأموريت آموزشي، بورسيه و فرصت مطالعاتي قابل پرداخت نمي‌باشد.

ماده 50. فوق العاده جذب همواره بر اساس درصدي از حقوق مبناي اعضاي هيأت علمي تعيين مي‌گردد و در هر حال ضرايب مصوب پيوست مورد اجرا مي‌باشد. تغيير و اصلاح آن با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و منابع و معاونت آموزشي وزارتخانه و تصويب هيأت امناء امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره. ميزان ضرايب فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي يك و دو دهم برابر ضرايب مصوب مي‌باشد. اعمال اين ضرايب در دوران استفاده از مأموريت آموزشي، بورسيه و فرصت مطالعاتي مقدور نمي‌باشد.

ماده 51. فوق العاده ويژه هيأت علمي به استناد مصوبه هيأت وزيران  (54102/ت 31941/هـ مورخ 15/10/83) و (‌31941/هـ  و مصوبه 11449.89/م/ت مورخ 22/4/89) به شرح زير تعيين و برقرار مي‌گردد. تغيير و اصلاح آن با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و منابع و معاونت آموزشي وزارتخانه و تصويب هيأت امناء امكان‌پذير مي‌باشد. ضريب فوق العاده ويژه × حقوق مبنا (موضوع ماده46) = فوق العاده ويژه هيأت علمي ضريب فوق العاده ويژه تاريخ اجرا مربي آموزشيار مربي استاديار دانشيار استاد   از 12/11/83 تا 29/12/88 6/3 4 6/5 2/5 8/4   از 1/1/89 به بعد 5 /6 5/6 9 5/8 7/7

ماده 52. براي مشاغل سخت و زيان آور فوق العاده‌اي تحت عنوان فوق العاده سختي شرايط کار به متصديان اين گونه مشاغل تعلق مي‌گيرد. تعيين محيط‌هاي سخت و زيان آور و همچنين ميزان درصد مربوطه برابر دستورالعملي خواهد بود که توسط وزارت متبوع تدوين و به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد. تبصره. تا تدوين و تصويب دستورالعمل مربوطه، اعضاي هيأت علمي که از فوق العاده مذکور بهره‌مند بوده‌اند کماکان برابر ضوابط قبلي فوق العاده مذکور به همان ميزان برقرار خواهد بود.

ماده 53. به اعضاي هيأت علمي که به يکي از سمت‌هاي مديريتي در مؤسسه منصوب مي‌گردند مبلغي تحت عنوان "فوق العاده مديريت"  قابل پرداخت مي‌باشد. مبلغ اين فوق العاده بر اساس درصدي از  ميزان فوق العاده مديريت رييس مؤسسه تعيين گرديده و در حکم کارگزيني افراد درج و قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره1. ميزان فوق العاده مديريت رؤساي مؤسسات با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و منابع و معاونت آموزشي وزارتخانه و تصويب هيأت امناء تعيين و برقرار مي‌گردد. ضريب فوق العاده مذكور براي ساير مديران اعضاي هيأت علمي برابر جدول پيوست مي‌باشد. هرگونه تغيير در اين جدول نيز منوط به تصويب هيأت امناء خواهد بود.

تبصره 2. آندسته از مشاغل و مسئوليتهايي که در جدول عناوين شغلي آنان ذکر نشده است، هيات رئيسه دانشگاه مي تواند حسب مورد و برابر درجه اهميت آن با يکي از رديف‌هاي جدول فوق همتراز و نسبت به برقراري حق مديريت اقدام نمايد.

ماده 54. كمك هزينه عائله مندي اعضاي هيأت علمي معادل 70% و كمك هزينه هر اولاد (تا 3 فرزند) معادل 14%حداقل حقوق مبناي نظام هماهنگ پرداخت كه همه ساله از سوي دولت اعلام مي‌گردد محاسبه و پرداخت مي‌شود. از تاريخ 01/01/1391 کمک هزينه عائله مندي و حق اولاد بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه اداري استخدامي اعضاي غير هيأت علمي برقرار مي گردد.

ماده 55 . باستناد ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه، پرتوكاران اعضاي هيأت علمي برحسب شغل، ميزان پرتوگيري و همچنين احتمال بالقوه پرتوگيري نامتعارف در محيط كار از فوق العاده كار با اشعه استفاده خواهند نمود. تبصره. تعيين ميزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه برابر دستورالعملي خواهد بود که توسط معاونت توسعه مديريت و منابع و معاونت آموزشي وزارت متبوع تدوين و به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد. تا تصويب دستورالعمل مذکور، ضوابط و مقررات قبلي کماکان به قوت خود باقي است.

ماده 56. پرداخت حق‌التدريس برابر دستورالعمل پيوست صورت مي‌پذيرد و هرگونه تغيير در مفاد آن با تصويب هيأت امناء امكان پذير خواهد بود.

ماده 57. پرداخت فوق العاده كارانه‌‌‌ (طرح نظام نوين اداره بيمارستاني) به اعضاي هيأت علمي كه در مراكز آموزشي و درماني فعاليت دارند مبتني بر كاركرد باليني، عملكرد آموزشي و پژوهشي و بر اساس ارزشيابي دوره‌اي خواهد بود.

ماده 58. 5/2 % از محل سهم اعتبارات طرح نظام نوين اداره بيمارستاني در اختيار رييس مؤسسه به گروه‌هاي آموزشي باليني پرداخت مي‌شود تا بر اساس شاخص‌هاي مورد نظرگروه، به اعضاي هيأت علمي فعال در آموزش و پژوهش با اولويت اعضاي هيأت  علمي تمام وقت جغرافيايي پرداخت گردد.

ماده 59. حقوق و مزايا و كليه فوق العاده‌هاي مصوب پرداختي به اعضاي هيأت علمي رسمي، عيناً قابل اعمال در مورد اعضاي هيأت علمي پيماني و متعهدين خدمت نيز مي‌باشد. تبصره. دستورالعمل ميزان و نحوه پرداخت‌هاي مزاياي غير مستمر و امور رفاهي، ورزشي و تفريحي اعضاي هيأت علمي به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.

ماده 60. ميزان حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي مشمول وظيفه كه براساس ماده يك قانون نحوه تأمين اعضاي هيأت علمي در مؤسسه خدمت مي‌نمايند، در طول خدمت دوره ضرورت و پس از طي دوره آموزشي و نيز مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين خدمت، از شروع خدمت معادل اعضاي هيأت  علمي در مرتبه مربوطه محاسبه و پرداخت مي‌شود.

ماده 61. پرداخت فوق العاده روزانه مأموريت اعضاي هيأت علمي به ميزان يك بيستم حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص مي‌باشد.

ماده 62. نحوه پرداخت فوق العاده بدي آب و هوا بر اساس جداول و ضوابطي خواهد بود كه از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه تهيه با امضاي مقام وزارت ابلاغ مي‌گردد.

ماده 63. پرداخت ساير فوق العاده‌هايي كه در اين فصل به آن اشاره‌اي نگرديده، برابر ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيأت امناء رسيده يا مي‌رسد.

ماده 64. اعضاي هيأت علمي که به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي‌شوند، پس از شهادت، کليه احکام حقوقي و پايه‌هاي سالانه ايشان همانند اعضاي هيأت علمي شاغل تا رسيدن به سن بازنشستگي صادر و قابل پرداخت مي‌باشد و پس از آن نسبت به برقراري حقوق وظيفه وراث برابر مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.

ماده 65. هر يک از اعضاي هيأت علمي که به يکي از سمت‌هاي مقامات سياسي منصوب شده يا مي‌شوند، پس از پايان تصدي سمت مذکور از حقوق و مزاياي بالاترين مرتبه هيأت علمي برخوردار و مابه التفاوت حقوق و مزاياي خود را با حفظ مرتبه علمي دانشگاهي خود دريافت مي‌نمايند و اين مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاک عمل خواهد بود.

فصل هفتم :ارزيابي عملكرد

ماده 66. مؤسسه موظف است عملكرد سالانه اعضاي هيأت علمي خود را مورد پايش و ارزيابي قرار دهد. ماده 67. ارزيابي عملكرد سالانه اعضاي هيأت علمي بر اساس سياست‌ها و راهبردهاي مؤسسه و طي جلسه‌اي با حضور مدير گروه آموزشي (حسب وضعيت با رييس بخش) تعيين مي‌گردد.

تبصره 1. در اين جلسه مشخص خواهد شد چه مقدار از اوقات عضو هيأت علمي صرف هر يك از فعاليت‌هاي هفت‌گانه او درسال گذشته شده است، ضمن آنكه اين ميزان براي سال جاري نيز تعيين مي‌گردد. تبصره 2. وزن هر كدام از حيطه‌ها بر اساس نياز سنجي گروه و دانشكده مربوطه و بر اساس برنامه ريزي آن‌ها و مؤسسه خواهد بود كه به اطلاع عضو هيأت علمي خواهد رسيد. تبصره 3. نحوه پايش و ارزيابي عضو هيأت علمي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي مؤسسه مي‌رسد.

ماده 68. نحوه ارائه مستندات در حيطه‌هاي مختلف فعاليت عضو هيأت علمي، همچنين ارزيابي و پايش فعاليت‌هاي وي طبق دستور العملي كه به تصويب هيأت  مميزه مي‌رسد، خواهد بود.

ماده 69. نتيجه ارزيابي عملکرد عضو هيأت علمي جهت ترفيع ساليانه، تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي ، ارتقاء مرتبه عضو هيأت علمي و ركود علمي ملاک عمل خواهد بود. فصل هشتم :بازنشستگي

ماده 70. عضو هيأت علمي رسمي و بازماندگان وي جز در مواردي كه در اين آيين نامه تصريح گرديده است، از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقررات مستخدمين رسمي كشوري و قانون اصلاحات مقررات بازنشستگي و وظيفه مورخ 13/12/68 و 13/2/79 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد . تبصره. عضو هيأت علمي پيماني نيز که تابع صندوق بازنشستگي کشوري باشد، مشمول ماده فوق خواهد بود.

ماده 71.  مقررات موضوع ماده 30 لايحه قانوني استخدام اعضاي هيأت علمي مؤسسه مصوب 18/6/42 هيأت وزيران و اصلاحيه‌هاي بعدي (استادان و دانشياران و پزشکان بيمارستاني که قبل از رسيدن به سن 65 سالگي تقاضاي بازنشستگي نمايد، يا دانشگاه ايشان را به علت حذف ماده تدريس يا انحلال يک رشته بازنشسته نمايد هرگاه سابقه خدمت آنان به سي سال نرسد حداکثر تا پنج سال از دوران تحصيلات عالي آنان جزء خدمت رسمي محسوب مي‌شود.) كماكان معتبر و قابل اجرا است.

ماده 72. مؤسسه مکلف است هر يك از اعضاي هيأت علمي را كه به سن 65 سال تمام رسيده باشند يا سي سال خدمت داشته باشند، بازنشسته نمايد. تبصره 1. مؤسسه مي تواند در مواردي كه استفاده از خدمات علمي هر يك از اعضاي هيأت علمي با مرتبه دانشیاری واستاد تمامي ضروري باشد تا 70 سالگي از خدمات آنان استفاده نمايد. ادامه خدمت نامبردگان پس ازسن 70سالگی به پیشنهادرییس موسسه وتایید هیأت امناء امکان پذیرمی باشد. تبصره 2. ايام سنوات خدمات دولتي غير هيأت علمي پس از تبديل وضعيت به هيأت علمي، براي بازنشستگي قابل احتساب است.

ماده 73. شرط استفاده ازبازنشستگی بااعمال ضریب یک ودودهم برای فوق العاده جذب ومخصوص برای کسانی که به موجب این آیین نامه بازنشسته می شوند،لااقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی ازتاریخ تصویب قانون درمجلس شورای اسلامی (مورخ 12/10/1375) میباشد.

ماده 74. بازنشستگي اعضاي هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند با رعايت مقررات مربوطه در پايان هر نيم‌سال تحصيلي امكان پذير است.

ماده75. مؤسسه مي‌تواند اعضاي هيأت علمي خود را كه داراي حداقل 25 سال سنوات خدمت و حداقل60 سال سن هستند با تقاضاي عضو يا رأساً با تصويب شوراي مؤسسه، بازنشسته نمايد.

ماده 76. مؤسسه مي‌تواند با تقاضاي باز خريد سنوات خدمت اعضاي هيأت علمي كه حائز شرايط بازنشستگي نيستند، موافقت نموده و در ازاء هر سال خدمت مبلغي معادل 45 روز مجموع حقوق و مزاياي مندرج در آخرين حکم کارگزيني به آنان پرداخت نمايد.

تبصره 1. پرداخت حقوق و مزاياي مدت مرخصي‌هاي استحقاقي ذخيره شده به اعضاي هيأت علمي باز خريد شده، بلامانع است . تبصره 2. پرداخت كسورات بازنشستگي و يا انتقال آن به ساير صندوق‌هاي بازنشستگي با تقاضاي عضو هيأت علمي باز خريد شده، بلامانع است.

ماده 77. مستخدمين عضو هيأت علمي كه تابع صندوق تامين اجتماعي هستند، از لحاظ بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت مشمول قوانين و مقررات آن صندوق خواهند بود.

ماده 78. در صورت لغو يا عدم تمديد قرارداد مستخدمين پيماني عضو هيأت علمي، معادل 45 روز حقوق و مزاياي مندرج در آخرين حکم کارگزيني به ازاي هر سال خدمت به وي پرداخت مي‌گردد.

ماده 79. به اعضاي هيأت علمي که بازنشسته مي‌شوند، به ازاي هر سال خدمت معادل يک‌ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول کسور (حداکثر سي سال) به اضافه وجوه مربوطه به مرخصي‌هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.

تبصره 1. حقوق و مزاياي مشمول کسور شامل حقوق مبنا، فوق العاده مخصوص، فوق العاده جذب، فوق‌العاده ‌ويژه و فوق العاده‌ اشعه مي‌باشد.

تبصره 2. سنوات خدمت اعضاي هيأت علمي که بخشي از آن قبلاً به صورت غيرهيأت علمي انجام شده است، به عنوان سابقه پرداخت پاداش قابل محاسبه است.

تبصره 3. مؤسسه مي‌تواند در مواردي که به خدمات علمي مازاد بر 30 سال هر يک از اعضاي هيأت علمي با مرتبه استاد تمامي نياز داشته باشد، در صورت تقاضاي ذينفع نسبت به بازخريد مرخصي ذخيره استحقاقي وي مبادرت نمايد در غير اين صورت  بازخريد مرخصي‌هاي استفاده نشده موکول به بازنشستگي عضو هيأت علمي خواهد بود.

ماده 80. اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني در طول خدمت صرفاً يک بار مجاز هستند نسبت به تغيير صندوق بيمه بازنشستگي خود طبق قوانين و مقررات عمومي دولت مبادرت نمايند.

ماده 81. مؤسسه ملزم به رعايت آيين نامه تكريم استادان بازنشسته دانشگاه‌ها مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 15/12/85 مي‌باشد.

فصل نهم : مرخصي ها

قسمت اول: مرخصي استحقاقي

ماده 82. مدت مرخصي استحقاقي عضو هيأت علمي تمام وقت دو ماه در سال به نسبت ايام خدمت است و صدور حكم مرخصي موكول به تأييد مدير گروه مبني بر تكميل برنامه‌هاي محوله مي‌باشد. تبصره. مازاد ايام تعطيلات نوروزي جزء مرخصي ساليانه اعضاي هيأت علمي محسوب مي‌شود.

ماده 83. در ايام مرخصي استحقاقي كليه حقوق و فوق العاده‌هاي مندرج در احكام كارگزيني قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده 84. اعضاي هيأت علمي كه از تمام يا قسمتي از مرخصي خود در طول سال استفاده ننمايند، مدت مرخصي باقيمانده قابل ذخيره و بازخريد نمي‌باشد.

تبصره1. اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي مي‌توانند سالانه حد اكثر يك ماه از مرخصي استحقاقي خود را با موافقت مؤسسه ذخيره نمايند.

تبصره2. اعضاي هيأت علمي تمام وقت مي‌توانند سالانه حداكثر 15 روز از مرخصي استحقاقي خود را با موافقت مؤسسه ذخيره نمايند.

تبصره 3. بازخريد حداكثر يك ماه از مرخصي استحقاقي ساليانه استفاده نشده رييس و معاونين مؤسسه در صورت درخواست کتبي، مشروط بر اينكه به صورت تمام وقت جغرافيايي فعاليت نمايند بلامانع است.

تبصره4. نرخ قابل محاسبه براي بازخريد هر روز مرخصي استحقاقي معادل يک سي‌ام حقوق و مزاياي مندرج در آخرين حکم کارگزيني مي‌باشد.

ماده 85. اعضاي هيأت علمي مي‌توانند با موافقت رييس مؤسسه مشروط به آن‌ كه به برنامه‌هاي آموزشي دانشكده مربوطه لطمه‌اي وارد نشود از مرخصي استحقاقي سالانه و مرخصي ذخيره شده خود در هر سال تحصيلي حداكثر 4 ماه استفاده نمايند. تبصره. در موارد خاص با تصويب شوراي مؤسسه ميزان فوق تا يک سال قابل افزايش است.

ماده 86. در مواردي كه عضو هيأت علمي در حين استفاده از مرخصي استحقاقي نياز به مرخصي استعلاجي و يا  زايمان داشته باشد مرخصي استحقاقي وي لغو و كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

ماده 87. به ايام استفاده از خدمت مطالعاتي يا ماموريت آموزشي يا بورس، مرخصي استحقاقي ساليانه تعلق نخواهد گرفت.

ماده 88. در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي كشوري است كه در مرخصي روزانه ماه سي‌ روز حساب مي‌شود.

ماده 89. روزهاي تعطيل كه در بين مرخصي واقع است به ‌عنوان مرخصي محسوب مي‌شود.

ماده 90. مؤسسه موظف است در پايان هرسال ميزان ذخيره مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي را به آنان ابلاغ نمايد.

ماده 91.  مرخصي استحقاقي استفاده نشده مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري و مقاماتي كه طبق قوانين موضوع همطراز آن‌ها شناخته شده‌اند در مدت تصدي مقامات مذكور كلاً قابل ذخيره مي‌باشد. تبصره. مديران مؤسسه با تأييد رييس مؤسسه مشمول اين ماده خواهند شد.

ماده 92. مؤسسه مکلف است به اعضاي هيأت علمي که به حج تمتع مشرف مي‌شوند، براي يك بار در طول خدمت، يک ماه مرخصي تشويقي مازاد بر مرخصي‌هاي استحقاقي سالانه اعطا نمايد. تبصره. به منظور تحكيم و تكريم نهاد خانواده، عضو هيات علمي موسسه در موارد ذيل حق برخورداري از هفت روز مرخصي اضطراري علاوه بر سقف مرخصي استحقاقي سالانه را دارند. مرخصي مذكور قابل ذخيره يا بازخريد نمي‌باشد. الف) ازدواج دائم عضو هيات علمي، ب)ازدواج فرزند عضو هيات علمي ، ج) فوت بستگان درجه يك شامل : همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر. قسمت دوم: مرخصي استعلاجي

ماده 93. هرگاه عضو هيأت علمي مؤسسه بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد، بايد بلافاصله به مؤسسه متبوع اطلاع دهد و گواهي پزشك معالج را ارسال دارد.

ماده 94. گواهي استراحت پزشك معالج عضو هيأت علمي تا مدت سه روز قابل قبول خواهد بود. از چهار روز تا سي روز تأييد پزشك معتمد و بالاي سي روز تأييد شوراي پزشكي مؤسسه براي تأييد و صدور حكم مرخصي استعلاجي، نياز است.

تبصره1. درصورتي كه گواهي پزشك معالج ارائه شده از سوي عضو هيأت علمي مورد تأييد شوراي پزشكي مؤسسه قرار نگيرد، مدت مذكور بنا به تشخيص مسئول مربوطه به عنوان مرخصي استحقاقي و در صورت عدم وجود ذخيره مرخصي استحقاقي به عنوان مرخصي بدون حقوق و يا غيبت لحاظ خواهد شد.

تبصره2. حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي در يك سال تقويمي چهار ماه مي‌باشد كه در اين مدت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوطه قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره3. مرخصي‌هاي استعلاجي زايماني برابر مقررات عمومي دولت درمورد اعضاي هيأت علمي قابل اعمال مي‌‌باشد.

ماده 95. تشخيص ابتلاي ‌عضو هيأت علمي به بيماري صعب العلاج و تعيين مدت معذوريت وي به عهده شوراي پزشكي مؤسسه است. حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه و تا زمان تشخيص از كار افتادگي (برابر قانون استخدام كشوري) قابل تمديد خواهد بود. تبصره. در مدت مرخصي بيماري صعب العلاج مازاد بر چهار ماه استعلاجي حداكثر تا يك سال حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوطه پرداخت مي‌شود و مازاد برآن فقط حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص و فوق العاده جذب پرداخت خواهد شد.

ماده 96. كليه گواهي‌هايي كه در مورد بيماري عضو هيأت  علمي در خارج از كشور صادر مي‌شود، بايد از حيث صحت صدور به تائيد سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي ايران در محل برسد.

ماده 97. حفظ پست سازماني عضو هيأت علمي در ايام مرخصي‌هاي استعلاجي بيماري‌هاي صعب العلاج بيشتر از يک سال الزامي نيست.

ماده 98. مرخصي استعلاجي و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري اعضاي هيأت علمي كه تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي قرار دارند، تابع مقررات خاص سازمان تأمين اجتماعي است. قسمت سوم: مرخصي بدون حقوق

ماده 99. عضو هيأت علمي در صورت موافقت موسسه در طول مدت خدمت خود مي تواند حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق فقط در موارد زير استفاده نمايد. مشروط به اينكه در سازمان ديگري، شغلي موظف، نداشته باشد.

الف) پس از چهار ماه مرخصي استعلاجي سالانه به سبب ادامه همان بيماري و يا ابتلا به بيماري ديگر، قادر به خدمت نباشد و بيماري او هم صعب العلاج تشخيص داده نشود.

ب) به تشخيص مؤسسه احتياج به استفاده از مرخصي بدون حقوق ، مسلم باشد.

ج) اعضاي هيأت علمي زن كه همسر آن‌ها در مأموريت خارج از كشور به سر مي‌برند مي‌توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت 6 سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

د) براي ادامه تحصيل مرتبط با رشته تخصصي حداكثر 5 سال و حسب تأييد مؤسسه تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

تبصره 1.  موافقت با مرخصي بدون حقوق اعضاي هيأت علمي پيماني در مدت قرارداد بلامانع مي‌باشد و تمديد آن منوط به تمديد قرارداد خواهد بود.

تبصره 2. اعضاي هيأت علمي مشمول تعهدات قانوني در صورت ضرورت با پيشنهاد معاونت آموزشي و موافقت رييس مؤسسه مجاز خواهند بود در طول مدت تعهد از حداكثر 6 ماه مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. بديهي است به همان نسبت به طول مدت باقيمانده تعهدات اضافه مي‌شود.

ماده 100. عضو هيأت علمي بايد تقاضاي استفاده از مرخصي بدون حقوق خود را با ذكر علت و مدت آن از طريق گروه مربوطه به مؤسسه متبوع ارسال نمايد. مؤسسه تصميم لازم را در اين‌ باره اتخاذ مي‌کند.

ماده 101. احتساب مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي و سوابق خدمت برابر مقررات صندوق بازنشستگي كشوري خواهد بود.

ماده 102. حفظ پست سازماني در ايام مرخصي بدون حقوق بيشتر از شش ماه الزامي نمي‌باشد. فصل دهم : تكاليف عمومي

ماده 103. مسئوليت و وظايف عضو هيأت علمي برفعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، توسعه فردي، فعاليت‌هاي اجرايي و مديريتي، ارائه خدمات درماني و ارتقاء سلامت و فعاليت‌هاي تخصصي در خارج از مؤسسه نيز استوار است.

ماده 104. تعداد واحد موظف براي اعضاي هيأت علمي آموزشي تمام وقت كه وظايف مديريتي به عهده ندارند، براساس نياز مؤسسه 10تا 17 واحد و ساعت موظف تدريس در هفته بر اساس مراتب دانشگاهي به شرح زير مي باشد.    رديف مرتبه دانشگاهي هيأت  علمي آموزشي ساعت موظف تدريس در هفته 1 مربي آموزشيار 15 ساعت تا 17 ساعت 2 مربي 14 ساعت تا 16 ساعت 3 استاديار 12 ساعت تا 14 ساعت 4 دانشيار 10 ساعت تا 12ساعت 5 استاد 8 ساعت تا10 ساعت

تبصره 1. کليه فعاليت‌هاي  اعضاي هيأت علمي که بر اساس دستورالعمل مربوطه قابل معادل سازي هستند، بايد با ساعات موظف اين جدول منطبق گردد و به صورت ساعات موظف در نظر گرفته شود. مشروط بر اينكه 50% از واحدهاي موظفي از دروس تئوري باشد.

تبصره 2. ‌اعضاي هيأت علمي كه طرح‌هاي پژوهشي در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را صرف امور پژوهشي نمايند، بنا به پيشنهاد مدير گروه و تأييد رييس دانشكده و يا رييس مركز حسب مورد و تصويب شوراي پژوهشي مؤسسه مي‌توانند قسمتي از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشي نمايند، مشروط بر اينكه ساعات تدريس و آموزش موظف، از نصف ميزان حداقل مندرج در اين ماده كمتر نباشد.

تبصره 3. ميزان واحدهاي موظف تدريس اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي 20 درصد بيشتر از واحد‌هاي موظف مندرج در جدول فوق مي‌باشد.

تبصره 4. فعاليت اعضاي هيأت علمي مراكز توسعه آموزش در EDCو EDO به عنوان واحد معادل آموزشي محسوب و در ترفيع سالانه و ارتقاء لحاظ مي‌گردد.

تبصره 5. واحد موظف تدريس اعضاي هيأت علمي كه جزء مقامات سياسي بوده و يا سمت‌هاي اجرايي دارند، به شرح زير  مي‌باشد:

رديف مقامات سياسي و سمت هاي اجرايي واحد موظف تدريس

1   مقامات سياسي:روساي سه قوه، معاون اول رييس جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رييس جمهور، استانداران و سفرا، معاونين وزرا 0 واحد

2 - روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي . روساي سازمان هاي مستقل و مشاورين وزير 1 واحد

3 روساي دانشکده هاي مستقل، معاونين دانشگاه ها.مشاورين معاونين وزير و مديران کل ستادي وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي  و رييس دانشکده پزشکي 2  واحد

4 روساي ساير دانشكده ها و معاونين دانشکده هاي  علوم پزشکي مستقل 3 واحد

5 معاونين دانشكده ها ، روساي بيمارستان ها، مديران ستاد دانشگاه 4 واحد

6 مشاورين رييس دانشگاه و معاونان ادارات كل وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي 5 واحد

7 معاونين مديران دانشگاه، مديران گروه 9 واحد   در خصوص سمت‌هايي كه در جدول نيامده است شوراي مؤسسه تصميم گيري مي‌نمايد، كه اين ميزان نبايد كمتر يا مساوي واحد موظف تعيين شده براي مقام مافوق وي باشد.

ماده 105. تعداد واحد موظف اعضاي هيأت علمي پژوهشي 6 تا 9 واحد پژوهشي تعيين مي گردد كه اين ميزان با توجه به مراتب علمي و سمت اجرايي به شرح زير مي‌باشد: رديف مرتبه دانشگاهي هيأت  علمي پژوهشي واحد موظف

1 مربي پژوهش 9 واحد

2 استاديار پژوهش 8واحد

3 دانشيار پژوهش 7 واحد

4 استاد پژوهش 6 واحد    بر اساس ماده 6 اين آيين نامه هر واحد پژوهشي معادل 4 ساعت فعاليت پژوهشي در هفته است.

تبصره 1. ميزان واحدهاي موظف پژوهشي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي 20 درصد بيشتر از واحد‌هاي موظف مندرج در جدول فوق مي‌باشد.

تبصره 2. فعاليت اعضاي هيأت علمي پژوهشي و باليني بر اساس واحد پژوهشي (مانند واحد درسي در مؤسسه) محاسبه مي‌گردد.

تبصره 3. به مازاد بر واحدهاي موظف تحقيق، متناسب با ميزان افزايش فعاليت‌هاي پژوهشي و براساس مصوبات مربوط، حق التحقيق تعلق مي‌گيرد. كه ميزان آن به ازاي هر ساعت يك شصتم حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص مندرج در حكم استخدامي عضو هيأت علمي پژوهشي خواهد بود.

تبصره 4. مؤسسه در صورت نياز مي‌تواند از اعضاي هيأت علمي پژوهشي در امر آموزش و تدريس استفاده کند که در اين صورت به تناسب، از واحد موظف پژوهشي ايشان کاسته خواهد شد.

تبصره 5. واحد موظف پژوهشي اعضا‌ي هيأت علمي (پژوهشي) كه سمت اجرايي و سياسي دارند به شرح زير مي‌باشد:   رديف مقامات سياسي و سمت هاي اجرايي واحد موظف پژوهشي

1   مقامات سياسي: روساي سه قوه، معاون اول رييس جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رييس جمهور، استانداران و سفرا، معاونين وزرا 0 واحد

2 روساي پژوهشگاه‌ها و مشاورين وزير 1 واحد

3  معاونين پژوهشگاه، مشاورين معاونين وزير و مديران کل ستادي وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي  2  واحد

4 روساي پژوهشکده‌ها و مراکز رشد 3 واحد

5 معاونين پژوهشکده‌ها و مراکز رشد، روساي مراکز تحقيقاتي و مديران ستادي پژوهشگاه، 4 واحد

6 معاونين مراکز تحقيقاتي ،مشاورين پژوهشگاه، معاونان ادارات كل وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي 5 واحد

7  مديران گروه و بخش هاي پژوهشي 6 واحد در خصوص سمت‌هايي كه در جدول نيامده است شوراي مؤسسه تصميم گيري مي‌نمايد كه اين ميزان نبايد كمتر يا مساوي واحد موظف تعيين شده براي مقام مافوق وي باشد.

ماده 106. اعضاي هيأت علمي نمي‌توانند وظايف محوله را به ديگري واگذار كنند. مؤسسه مي‌تواند وظايف آن‌ها را به طور موقت در موارد مرخصي، مأموريت و بيماري به ساير اعضاء ارجاع نمايد.

ماده 107. اعضاي هيأت علمي که بالاي 60 سال سن دارند، دو واحد از واحدهاي موظفي آن‌ها کم مي‌شود.

ماده 108. اعضاي هيأت علمي شاغل (اعم از اينكه سمت اجرايي داشته و يا نداشته باشند) مي‌توانند، 8 واحد نظري يا معادل عملي آن به صورت حق التدريسي تدريس نمايند و در موارد استثنايي به پيشنهاد رؤساي دانشكده‌ها و تصويب شوراي مؤسسه مي‌توانند تا 4 واحد اضافي نيز تدريس نمايند وحداکثر ميزان پرداختي حق التدريس براي پايان نامه‌ها 8 ، 10و 12 واحد به ترتيب براي استاديار، دانشيار و استاد در هر ترم خواهد بود. به هر حال ميزان حق التدريسي قابل پرداخت در هر ترم بيشتر از 12 واحد نظري يا معادل عملي يا پايان نامه نخواهد بود.

ماده 109. هر گاه رييس مؤسسه از ركود علمي و عدم كفايت و صلاحيت هر يك از اعضاي هيأت علمي مؤسسه براي اجراي وظايف آموزشي و يا پژوهشي مطلع گردد، كميسيوني مركب از سه استادي كه صلاحيت رسيدگي در مورد كارهاي آموزشي و پژوهشي وي را دارند تشكيل خواهد داد، تادراين زمينه برابر آيين نامه رکود تحقيق به عمل آورند و گزارش كاملي به رييس مؤسسه ارائه دهند. تشكيل و گزارش كميسيون مذكور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتي كه اين گزارش حاكي از ركود علمي عضو يا عدم كفايت و يا صلاحيت او براي اجراي وظايف محوله باشد، رييس مؤسسه مراتب را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت  مميزه مؤسسه و در مؤسسه‌هاي فاقد هيأت  مميزه به هيأت  مميزه مركزي ارجاع مي‌نمايد. چنانچه هيأت مميزه پس از رسيدگي به كليه فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي عضو و اخذ توضيحات لازم از او، ركود علمي يا عدم كفايت و صلاحيت عضو را محرز دانست به خدمت او به عنوان عضو هيأت علمي  خاتمه داده و به يكي از روش‌هاي زير با وي رفتار مي‌شود: الف) باپيشنهاد هيأت مميزه و تأييد رييس مؤسسه عضو هيأت علمي را مي توان به كارمند غير هيأت علمي تبديل وضعيت نمود. ب) در صورتي كه عضو شرايط بازنشسته شدن را دارا نباشد، بازخريد مي‌شود. ج) ‌در صورتي كه عضو واجد شرايط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته مي‌شود.

ماده 110. مؤسسه مي‌تواند از بين اعضاي هيأت علمي شاغل يا بازنشسته يا افراد غير عضو هيأت علمي كه داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي هستند و همچنين از وجود استادان، ‌دانشياران، ‌استادياران و مربيان غير تمام وقت جغرافيايي مؤسسه‌هاي ديگر با موافقت كتبي مؤسسه متبوع و همچنين تأييد هيأت اجرايي جذب براي تدريس، تحقيق و تأليف استفاده نمايد.

تبصره1. استفاده از خدمات اعضاي هيأت علمي بازنشسته، حداكثر 10 ساعت تدريس در هفته تعيين مي‌گردد و ميزان حق التدريس، حق التأليف، حق التحقيق آنان بر مبناي آخرين مرتبه و پايه آنان در هنگام بازنشستگي و بر اساس ارقام حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص شاغلين مشابه به ميزان هر ساعت محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره2. موسسه مي تواند به منظور استفاده خدمتي از بازنشستگان هيات علمي در پستهاي مديريتي ارشد(در سطح رياست يا معاونت موسسه) در صورتيکه داراي مدرک تخصصي و در مرتبه دانشيار با حداقل پايه 20 و حداکثر سه سال از زمان بازنشستگي ايشان نگذشته باشد، با مصوبه هيات امناء براي يک دوره 4 ساله دعوت بکار و استفاده نمايد. حداکثر سن فرد در پايان دوره دعوت بکار مجدد نبايد از 70 سال تجاوز نمايد.

ماده 111. مؤسسه اجازه دارد در صورت وجود اعتبار مالي براي ارتقاء بيشتر آموزش به خصوص در رشته‌هاي پيشرفته و نوين از اعضاي هيأت علمي برجسته جهاني و ترجيحاً از محققين برجسته ايراني براي مشارکت در تدريس دروس مورد نظر در دوره‌هاي ph.D و دستياري در هر ترم با برنامه منظم و ثابت دعوت نمايد. انتخاب موضوع درسي و مدرس به پيشنهاد شوراي گروه‌هاي آموزشي و تأييد شوراي آموزشي مؤسسه خواهد بود. مؤسسه اجازه دارد کليه هزينه‌هاي مربوط را بر اساس توافق با عضو مدعو متقبل گردد. همچنين گروه‌هاي آموزشي بر حسب ضرورت مي‌توانند از وجود محققين مذکور براي برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي در زمينه تکنيک‌هاي جديد علمي، راه اندازي آزمايشگاه و کسب خدمات مشاوره با برنامه منظم دعوت نمايند و اين دوره‌ها به منزله برنامه ثابت درسي هر ترم درنظر گرفته شود.

ماده 112. نحوه محاسبه واحد‌‌هاي معادل آموزشي ( واحد معادل ) اعضاي هيأت علمي طبق دستورالعمل پيوست مي‌باشد. فصل يازدهم : ساير مقررات

ماده 113. عضو هيأت علمي رسمي قطعي  و رسمي آزمايشي مؤسسه مي‌تواند از خدمت مؤسسه مستعفي شود. قبول استعفاء موكول به آن است كه عضو لااقل دو ماه قبل از شروع نيم سال تحصيلي قصد خود را كتباً اعلام دارد. استعفاء از تاريخي تحقق مي‌يابد كه مؤسسه به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. تبصره1. چنانچه عضو هيأت علمي پيماني متقاضي فسخ قرارداد (استعفاء) گردد، مي‌بايست حداقل دو ماه قبل درخواست خود را ارائه دهد ودر صورت موافقت مؤسسه به عنوان استعفاء تلقي، در غير اين صورت غيبت تلقي شده و برابر مقررات با وي برخورد خواهد شد. تبصره2. انتقال يا پرداخت کسور بازنشستگي منوط به تقاضاي عضو هيات علمي و  بر اساس قوانين و مقررات مربوطه مي‌باشد.

ماده 114. مؤسسه مي‌تواند به اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي خود كه هيچ­گونه و به هيچ­عنوان اشتغالي خارج از مؤسسه نداشته، مأموريت دهد تا در غير اوقات موظف در موضوعات فني، علمي، تحقيقاتي يا آموزشي که تخصص دارند فعاليت نمايند . اين مأموريت مي‌تواند براساس نياز مؤسسه يا تقاضاي مؤسسات دولتي يا نهادهاي عمومي و يا سازمان‌هاي بين­المللي باشد . حق الزحمه فعاليت­هاي مذکور علاوه بر حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي بوده و از محل كمك­ها و كارمزدي كه در مقابل اجراي آن به مؤسسه پرداخت مي­گردد و يا در بودجه عمومي مؤسسه منظور مي­شود، طبق دستورالعملي كه به تصويب هيأت  رييسه مؤسسه مي­رسد، پرداخت خواهد شد. تبصره. كليه درآمدهاي مستمر و غير مستمر ناشي از خدمات خارج از دانشگاهي اعضاي هيأت علمي در قبال هر نوع خدمت به هر صورت و عنوان با مجوز مؤسسه محل خدمت عضو وصول و سهم عضو طبق دستور العملي كه به تصويب هيأت رييسه مؤسسه مي‌رسد به او پرداخت مي‌گردد. بديهي است اين گونه خدمات به هيچ وجه نبايد مانع از انجام وظايف اصلي عضو هيأت علمي گردد.

ماده 115. مؤسسه مي­تواند براساس دستورالعملي که به  تصويب هيأت امناء مي­رسد به اشخاصي كه در رشته­اي از معارف بشري به مقام شامخي رسيده و يا خدمات بزرگي به عالم انسانيت كرده باشند، با تصويب شوراي مؤسسه عنوان استاد افتخاري اعطا نمايد. استاد افتخاري مشمول مقررات استخدامي هيأت علمي مؤسسه نمي­باشد. مؤسسه مجاز است به استادان افتخاري مزايايي كه ميزان آن به تصويب هيأت  امناء مي‌رسد، پرداخت ­نمايد .

ماده 116. تصدي بيش از يك پست سازماني، علاوه بر سمت‌هاي آموزشي يا پژوهشي  براي هر يك از اعضاي هيأت  علمي مؤسسه ممنوع است. ولي با تشخيص رييس مؤسسه  انتصاب اعضاي هيأت علمي به سمت‌هاي مديريتي و سرپرستي در مؤسسه بلامانع است.

ماده 117. اعضاي هيأت علمي مؤسسه با رعايت اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مي‌توانند تصدي مشاغل سياسي را که در قانون مديريت خدمات کشوري تعريف شده، بپذيرند كه در اين صورت مشمول قوانين و مقررات مقامات مي‌گردند. تبصره 1. به مشمولان اين ماده در مدت تصدي مقامات مذكور حقوق و مزايا فقط از محل اعتبارات يك سازمان و بابت يك سمت قابل پرداخت است. تبصره 2. ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي موضوع اين ماده با رعايت كامل آيين­نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي موسسه انجام خواهد شد. تبصره 3. اعضاي هيأت علمي موضوع اين ماده در صورتي كه حقوق و مزاياي خود را بر اساس مقررات اين آيين‌نامه از محل اعتبارات مؤسسه دريافت دارند و يا ارتباط آموزشي خود را با مؤسسه متبوع حفظ نمايند، مشمول مقررات مربوط به ترفيع و مرخصي اعضاي هيأت علمي خواهند بود. تبصره 4. پايه اعضاي هيأت علمي موضوع اين ماده كه به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند، با توجه به مقررات ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوران نمايندگي قابل احتساب مي‌باشد.

ماده 118. ترتيب رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات انتظامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه به موجب قانون و مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي کشور و آيين نامه اجرايي آن مصوب جلسه مورخ 5/5/65 هيأت وزيران واصلاحات بعدي آن  مي‌باشد.

ماده 119. مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيأت مميزه دانشگاه‌ها كما كان به قوت خود باقي است.

ماده 120. ارتقاء اعضاي هيأت علمي براساس  مصوبه 679 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 14/10/ 89 و ابلاغ‌هاي صادره از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد بود.

ماده 121. اعضاي هيأت علمي مؤسسه نبايد عضو هيأت علمي مؤسسه ديگري باشند.

ماده 122 .انتقال اعضاي هيأت علمي رسمي (قطعي و آزمايشي) مؤسسه به مؤسسات ديگر با موافقت مؤسسه مبدأ و مقصد امكان­پذير است در اين صورت رابطه استخدامي آنان با مؤسسه مبدأ قطع مي­گردد.

تبصره 1. ‌انتقال اعضاي هيأت علمي پيماني پس از اتمام تعهدات محضري مندرج در  تبصره 5 ماده 11 اين آيين‌‌نامه­ و صرفاً در صورت موافقت مؤسسه مبدأ امکان­پذير مي­باشد.

تبصره 2. پرداخت فوق­العاده هزينه سفر، نقل و انتقال برابر مقررات عمومي دولت، بلامانع خواهد بود.

ماده 123. مؤسسه اجازه دارد براي آن دسته از اعضاي هيأت علمي خود که به بيماري صعب­العلاج دچار شده­اند و يا با حوادث پيش­بيني نشده مواجه گرديده­اند و در شرايط خاص اتفاق اجتماعي و خانوادگي قرار گرفته­اند، تسهيلات اداري خاصي را براساس دستورالعملي که به تصويب هيأت امناء مي­رسد برقرار نمايد.

ماده 124. اعضاي هيأت علمي مي­توانند با موافقت هيأت امناء مؤسسه نسبت به تشکيل مؤسسات و شرکت­هاي صددرصد خصوصي دانش­بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شرکت­ها مشارکت نمايند . اين مؤسسات و شرکت­ها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه­هاي اجرايي، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.

ماده 125. اعضای هیات علمی ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی که مامور به خدمت در وزارتخانه می شوند ، در طول ایام ماموریت در کل تابع این آئین نامه بوده و درخصوص موارد خاصی نظیر اعطای پایه سنواتی و تشویقی ، ارتقاء مرتبه ، تغییر وضعیت استخدامی ، تکالیف عمومی ( فعالیتهای هفت گانه ) مرخصی، فوق العاده مدیریت و غیره تابع دستورالعمل پیوست خواهند بود. تبصره: تمامی موارد پیش بینی شده و در دستورالعمل پیوست برای اعضای هیات علمی مشمول این ماده (ستاد و مامورین ) به عهده دبیرخانه هیات ممیزه مرکزی خواهد بود.

ماده 126. قوانين و مقررات ابلاغي از سوي مبادي قانوني لازم­الاتباع در خصوص اعضاي هيأت علمي  لازم­الاجرا مي­باشد .

ماده 127. در مواردي که حکم خاصي براي برخي از قوانين و مقررات در اين آيين نامه پيش‌بيني نگرديده؛ تا وضع مقررات جديد يا تهيه دستورالعملهاي مورد نظر، مقررات قبلي كه به تأييد هيأت امناي مؤسسه رسيده و با مفاد اين آئين نامه مغايرت نداشته باشد، ملاک عمل است.

ماده 128. مسووليت پاسخگويي به ابهامات و تفاسير و سوالات مطروحه در خصوص مفاد اين آيين نامه از سوي مؤسسه به عهده کميته  3 تا 5 نفره منتخب از سوي وزير خواهد بود. اين کميته  زيرمجموعه مستقيم وزير  بوده و مجموعه مصوبات و تصميمات  کميته به منزله مصوبه هيأت امناء تلقي مي گردد.

ماده 129. اين آيين­نامه در 129 ماده  و تبصره‌هاي مربوط در تاريخ ../../.... به تصويب هيأت امناء مؤسسه رسيد.

اصلاحيه ضرايب فوق العاده جذب براي مراتب مختلف اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي به ترتیب  استاد دانشيار استاديار مربي مربي آموزشيار

اراك 3.09 3.06 2.98 2.83 2.73

اردبيل 3.53 3.50 3.42 3.27 3.17

اروميه 3.20 3.17 3.09 2.94 2.84

اصفهان 2.43 2.40 2.32 2.17 2.07

اهواز 3.75 3.72 3.64 3.49 3.39

بابل 2.98 2.95 2.87 2.72 2.62

بندر عباس 3.86 3.83 3.75 3.60 3.50

بوشهر 4.08 4.05 3.97 3.82 3.72

بيرجند 3.53 3.50 3.42 3.27 3.17

تبريز 2.87 2.84 2.76 2.61 2.51

تربت حيدريه 3.42 3.31 3.39 3.16 3.06

تهران 2.72 2.67 2.54 2.30 2.14

جيرفت 4.16 4.01 3.86 3.71 3.56

رفسنجان 3.20 3.17 3.09 2.94 2.84

زاهدان 4.30 4.27 4.19 4.04 3.94

زنجان 3.31 3.28 3.20 3.05 2.95

سمنان 2.87 2.84 2.76 2.61 2.51

شهركرد 3.64 3.61 3.53 3.38 3.28

شهيد بهشتي 2.72 2.67 2.54 2.30 2.14

يزد 2.87 2.84 2.76 2.61 2.51

شيراز 2.65 2.62 2.54 2.39 2.29

قزوين 2.87 2.84 2.76 2.61 2.51

كاشان 2.98 2.95 2.87 2.72 2.62

كرج 2.72 2.67 2.54 2.30 2.14

كردستان 3.86 3.83 3.75 3.60 3.50

كرمان 3.09 3.06 2.98 2.83 2.73

كرمانشاه 3.53 3.50 3.42 3.27 3.17

گيلان 2.87 2.84 2.76 2.61 2.51

لرستان 3.75 3.72 3.64 3.49 3.39

مازندران 2.87 2.84 2.76 2.61 2.51

مشهد 2.54 2.51 2.43 2.28 2.18

همدان 2.98 2.95 2.87 2.72 2.62

ايلام 4.30 4.27 4.19 4.04 3.94

ياسوج 4.19 4.16 4.08 3.93 3.83

گلستان 2.98 2.95 2.87 2.72 2.62

گناباد 3.53 3.50 3.42 3.27 3.17

شاهرود 2.98 2.95 2.82 2.72 2.62

سبزوار 2.98 2.95 2.87 2.72 2.62

فسا 3.09 3.06 2.98 2.83 2.73

قم 2.76 2.73 2.65 2.50 2.40

جهرم 3.09 3.06 2.98 2.83 2.73

زابل 4.63 4.60 4.52 4.37 4.27

دزفول 4.08 4.05 3.97 3.82 3.72

آبادان 4.08 4.05 3.97 3.82 3.72

نيشابور 2.87 2.84 2.76 2.61 2.57

علوم بهزيستي و توانبخشي 2.72 2.67 2.54 2.30 2.14

بجنورد 2.87 2.84 2.76 2.61 2.51

جدول نحوه تعيين ميزان فوق العاده مديريت رؤساي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي مستقل علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و اعضاي هيأت علمي داراي مشاغل مديريتي در دانشگاه، دانشکده مستقل و يا موسسه وابسته به وزارت

1 - رییس 100%

2 معاونین تا  80%

3 - رئيس دانشکده وابسته يا موسسه وابسته تا 65% رییس

4 - رؤساي بيمارستان‌هاي داراي بيش از 400 تخت تا 55% رییس

5 - مديران ستادي دانشگاهي و روساي ادارت زير مجموعه رياست دانشگاه- مديريت هاي زير مجموعه معاونت دانشگاه يا موسسه- رئيس مركز تحقيقاتي مستقل(داراي رديف اعتبار)- مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي- مشاورين رئيس دانشگاه يا دانشکده يا موسسه- رؤساي بيمارستان‌هاي داراي 200 تا 400 تخت- مدير شبكه بالاتر از 200000 نفر جمعيت- رييس مركز بهداشت شهرستان مركز استان- رئيس يا مسئول دبيرخانه هيات امناء. تا 50% رییس

6 - رييس مركز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه يا دانشکده يا آموزشگاه‌ها- رؤساي پژوهشكده‌ها- معاونين دانشكده‌ها، موسسات و مراکز تحقيقاتي مستقل- مديران گروه‌هاي آموزشي-  مديران و معاونين بيمارستان‌هاي داراي 400 تخت- مديران شبكه داراي كمتر از 200000 نفر جمعيت- معاونين شبكه‌هاي بالاتر از 200000 نفر جمعيت- رييس دوره شبانه. تا 40% رییس

7 - معاونين مديران ستادي دانشگاه/دانشکده/موسسات، معاونين مراکز تحقيقاتي مستقل- رئيس مرکز اورژانس-  رئيس کتابخانه مرکزي- رئيس آزمايشگاه مرکزي- مديران و معاونين بيمارستانهاي کمتر از 200 تخت.تا 30% رییس

8- روساي ادارات زير مجموعه معاونت دانشگاه يا موسسه در سطح ستادي و شهرستان- روساي بخش هاي بيمارستاني و دانشکده ها- مسئولين آزمايشگاه‌هاي بيمارستانها و دانشکده ها و موسسات- روسا و مديران آموزشکده‌ها. تا 20% رییس

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • جعفر نداف

    سلام ایین نامه استخدامی اعضای هیات علمی وزارت علوم با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت فرق می کند مناسب است ایین نامه استخدامی هیات علمی وزارت علوم جداگانه درج شود

    یکشنبه, Mar 18 2018 6:58:23pm