الحاق معاون اجرایی رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون بررسی اعطای نشانهای دولتی (مصوبه ۲۰۴۹۰۰/ت۳۵۹۷۱هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلـسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۶۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۰ نهاد ریاست جمهوری و به استناد ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری -مصوب ۱۳۶۵- تصویب نمود:

معاون اجرایی رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون بررسی اعطای نشانهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۶۵۱/ت۲۵۲۵۰هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۰ اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.