آيين نامه اجرايي ماده (۲۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

آيين نامه اجرايي ماده (۲۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده ۱- داروخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي كه با اهداف آموزش و ارائه خدمات دارويي و بهداشتي خارج از بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني تاسيس گرديده اند مشمول اين آيين نامه مي باشند.

ماده ۲- اداره داروخانه هاي موضوع ماده (۱) به صورت خودگران و بدون اتكاء به اعتبارات دولتي خواهد بود و وجوه حاصل از فروش دارو، ساير اقلام مرتبط با داروخانه و ارائه خدمات دارويي به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه ذي ربط خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد جهت خريد مجدد دارو و ساير اقلام مندرج در اين ماده طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انجام هزينه هاي جاري و پرسنلي داروخانه صرف خواهد شد.

ماده ۳- دانشگاه ذي ربط موظف است براي داروخانه يا داروخانه هاي تحت پوشش حسابداري مستقل ايجاد نمايد.

تبصره- در صورتي كه دانشگاه داراي چند داروخانه باشد مي تواند داروخانه ها را به صورت يك مجموعه واحد اداره نمايد.

ماده ۴- ذيحساب هر دانشگاه بايد براي داروخانه هاي تحت پوشش در يكي از بانكهاي مجاز كشور، حساب بانكي مستقل غير قابل برداشت افتتاح نمايد.وجه واريزي مي بايست به حساب خزانه واريزي و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن از محل اعتبار منظور شده در قانون بودجه توسط ذيحساب دانشگاه درخواست و عينا به داروخانه عودت و با رعايت قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و آيين نامه مربوط (آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها و … وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) صرف هزينه هاي مندرج در ماده (۲) اين آيين نامه شود.

ماده ۵- مسؤول يا رييس امور مالي داروخانه(عامل ذيحساب) موظف است علاوه بر تهيه و تنظيم دفاتر و صورتحساب هاي مالي ماهانه مورد نياز ذيحساب، هر ماه تراز عمليات مالي داروخانه را تنظيم و از طريق رييس داروخانه به اطلاع رييس دانشگاه يا مقامات مجاز از طرف او برساند.

ماده ۶- رييس داروخانه و يا داروخانه ها از بين داروسازان دانشگاه به پيشنهاد مديريت دارويي و غذايي دانشگاه توسط رئيس دانشگاه منصوب مي گردد ومسؤوليت كليه امور اداري و مالي به عهده رئيس داروخانه ها مي باشد و نامبرده در مقابل دانشگاه و دستگاه هاي نظارتي پاسخگو خواهد بود.

تبصره- در دانشگاه هايي كه داراي دانشكده داروسازي فعال مي باشند رئيس داروخانه به پيشنهاد رئيس دانشكده داروسازي و حكم رئيس انشگاه تعيين مي گردد.

ماده ۷- كاركنان داروخانه ها تابع قانون كار و تامين اجتماعي خواهند بود، به كارگيري نيروهاي جديد در اين گونه داروخانه ها براساس نياز به درخواست رييس داروخانه ها و تاييد رييس يا معاونت پشتيباني دانشگاه و در قالب قانون كار مجاز خواهد بود.

ماده ۸- دانشگاه موظف است در پايان هر سال مالي با رعايت مقررات نسبت به انبارگرداني داروخانه ها اقدام و وضعيت عمليات انجام شده در طول سال را از نظر مالي و فني تاييد ويا تخلفات احتمالي انجام شده را به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.

تبصره- ساير مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده تابع آيين نامه مالي و معاملاتي و ضوابط حاكم بر دانشگاه ها خواهد بود.

ماده ۹- اين آيين نامه از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۱ قابل اجرا است.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن