دستورالعمل اجرایی ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (بخشنامه شماره ۲۲۱۱/۱۲/۳ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری)

 دانلود متن دستورالعمل