سامانه جمع‌نویسی

“شورای راهبری تحول اداری” جایگزین “شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ها” می‌شود

“شورای راهبری تحول اداری” جایگزین “شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ها” می‌شود

شناسنامه قانون- سازمان اداری و استخدامی کشور پیش نویس «آیین نامه شورای راهبری تحول اداری» را برای نظرخواهی از مردم منتشر کرده است.

آیین نامه شورای راهبری تحول اداری (پیش‌نویس)

مقدمه

تاریخچه شکل‌گیری شوراهای تحول اداری در کشور به سال ۱۳۷۷ برمی‌گردد که تاکنون شاهد فراز و نشیب‌های گوناگونی بوده است. دوره جدید شورای راهبری تحول اداری، بر محورهای ماموریت و خدمت در برنامه‌های تحولی دستگاه‌ها و با هدف “تحول برای ارتقاء بهره‌وری نظام اداری و افزایش کیفیت ارایه خدمات به مردم” بنا شده و بر آن است با اتخاذ رویکردی تحولی، آینده‌نگرانه، منعطف، سیستمی و تعاملی با دستگاه‌های اجرایی و استانی، ضمن تکمیل راه گذشته، آسیب‌ها و خلاءهای موجود را رفع و ضمن تفویض برخی اختیارات به این شوراها، با ارایه یک تقسیم کار ملی و استانی، نقش و جایگاه هر کدام از بازیگرانِ تحول نظام اداری را تعیین نماید.

شکل زیر، ارکان شورای راهبری و روابط فی‌مابین آن‌ها را نشان می‌دهد. در دوره جدید، شورای راهبری تحول اداری بر پایه ارکان تصمیم‌سازِ تخصصی (میزهای تخصصی و هسته‌های تخصصی)، ارکان تسهیل‌گر (نماینده سازمان و نماینده دستگاه)، که منجر به یک شورای راهبری عمل‌گرا و اثربخش شود، طرح‌ریزی شده و یک نقشه راه منسجم، عملیاتی و مورد توافق سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی و استانی برای ایجاد تحول و حل مسائل و چالش‌های نظام اداری و مدیریتی دستگاه‌های اجرایی ترسیم می‌کند.

شکل ۱) ارکان شورای راهبری تحوا اداری و روابط فی‌مابین

شورای راهبری تحول اداری
شورای راهبری تحول اداری

بخش اول- اهداف و تعاریف

ماده ۱- با هدف تحقق بهینۀ مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تسهیل انجام وظایف قانونی از طریق پیاده‌سازی نظام اداری کارآمد، شورای راهبری تحول اداری با اهداف زیر، در دستگاه‌های اجرایی و استانی تشکیل می‌شود:

أ‌. تحقق تکالیف مقرر در قوانین بالادستی در حوزه نظام اداری و سیاست‌های کلی نظام اداری

ب‌. تحقق تکالیف مقرر در اسناد و برنامه‌های تحولی دولت در دستگاه اجرایی

ت‌. تحقق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه عبارت است از:

سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

دبیرخانه مرکزی: دفتر راهبری تحول اداری سازمان به‌منزله دبیرخانه مرکزی شوراهای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی و استانی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و دستورالعمل‌های منشعب از آن را دارد.

دستگاه‏ اجرایی: تمامی دستگاه‌‏های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

دستگاه اصلی: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر رئیس‌جمهوری، موسسات دولتی زیر نظر مستقیم قوای مقننه و قضائیه، بانک مرکزی و بیمه مرکزی

دستگاه وابسته: دستگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اصلی

آیین‌نامه: آیین‌نامه شورای راهبری تحول اداری

شورا: شورای راهبری تحول اداری

کارگروه: کارگروه‌های تحول اداری در دستگاه‌های وابسته و دستگاه‌های اجرایی استانی.

هسته‌های تخصصی: هسته‌های موضوعی که به منظور شناسایی مسائل دستگاه اجرایی، ذیل شورا تشکیل می‌شود.

میز تخصصی: میز تخصصی دستگاه اجرایی که به منظور شناسایی مسائل دستگاه اجرایی در سازمان تشکیل می‌شود.

نماینده سازمان: نماینده سازمان در شورای راهبری تحول اداری دستگاه اجرایی.

نماینده دستگاه: نماینده دستگاه اصلی در میز تخصصی.

سامانه: سامانه شورای راهبری تحول اداری.

بخش دوم- ترکیب اعضای شورا

ماده ۳- ترکیب اعضای شورا در دستگاه‌های اصلی

ترکیب اعضاء شورا در دستگاه‌های اصلی عبارت است از:

 • وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی (رئیس)
 • معاون توسعه مدیریت و منابع دستگاه یا عناوین مشابه (جانشین یا نایب رئیس)
 • رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه (دبیر)
 • نماینده سازمان (عضو)
 • ۲ نفر از معاونان دستگاه به انتخاب رئیس شورا (عضو)
 • یک نفر صاحب‌نظر در مسایل اجرایی و مدیریتی به انتخاب و حکم رئیس شورا (عضو)
 • یکی از روسای دستگاه‎های وابسته به انتخاب و حکم رئیس شورا (عضو)
 • یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب و حکم رئیس شورا (عضو)

تبصره ۱: سایر معاونین و رؤسای دستگاه‌های وابسته حسب مورد در جلسه شرکت خواهند کرد.

ماده ۴- ترکیب اعضای کارگروه در دستگاه‌های وابسته

دستگاه‌های وابسته موظفند، شورای راهبری تحول اداری را تحت عنوان «کارگروه تحول اداری» و با ترکیب زیر تشکیل دهند:

 • بالاترین مقام دستگاه وابسته (رئیس کارگروه)
 • معاون توسعه مدیریت دستگاه وابسته یا عناوین مشابه (دبیر کارگروه)
 • نماینده دستگاه اصلی به انتخاب و حکم بالاترین مقام آن دستگاه (عضو)
 • دو نفر از معاونان دستگاه وابسته به انتخاب رئیس کارگروه (عضو)
 • یک نفر صاحب‌نظر در مسایل اجرایی و مدیریتی به انتخاب و حکم رئیس کارگروه (عضو)
 • مدیر/ رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری سازمان وابسته یا عناوین مشابه (عضو)

تبصره ۱: سایر معاونین و مدیران دستگاه‌های وابسته حسب مورد در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره ۲: به‌منظور ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی در مورد دستگاه‌های وابسته مشمول این آیین‌نامه، در اولین جلسه شورای راهبری دستگاه اصلی، لیست دستگاه‌های وابسته مشمول به پیشنهاد نماینده سازمان و تائید اعضای شورا، مشخص و رئیس شورای دستگاه اصلی موظف است طی نامه کتبی و با معرفی نماینده خود در دستگاه وابسته این موضوع را به اطلاع دستگاه وابسته و سازمان برساند.

ماده ۵- ترکیب اعضای شورا در استان

به منظور تحقق اهداف مندرج در این مصوبه در سطح دستگاه‌های اجرایی استان، «شورای تحول اداری استان» به ریاست استاندار و با ترکیب زیر تشکیل می‎شود:

 • استاندار (رئیس شورا)
 • رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان (جانشین)
 • معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان (دبیر)
 • معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری (عضو)
 • یک نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجمع نمایندگان استان (عضو ناظر)
 • رئیس دانشگاه مادر استان (عضو)
 • رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان (عضو)
 • مدیرکل آموزش و پرورش استان (عضو)
 • مدیرکل جهادکشاورزی استان (عضو)
 • مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (عضو)
 • مدیرکل حراست استان (عضو)
 • یکی از مدیران مجموعه‌های وزارت نیرو در استان با انتخاب و حکم رییس شورا (عضو)
 • یکی از فرمانداران شهرستان‎های استان با انتخاب و حکم رئیس شورا (عضو)
 • شهردار مرکز استان (عضو)
 • رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان (عضو)
 • مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان (عضو)
 • مدیرکل دیوان محاسبات استان (عضو)
 • رئیس‌ مركز صدا و سيماي‌ استان‌ (عضو)
 • دو نفر از مدیران ارشد استان با انتخاب رییس شورا (عضو)
 • یک نفر صاحب‌نظر در مسایل نظام اداری با انتخاب و حکم رئیس شورا (عضو)

تبصره ۱: سایر مدیران کل دستگاه‎های اجرایی استان حسب مورد در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره ۲: در مورد تشکیل کارگروه تحول اداری در دستگاه‌های استانی، شورای تحول اداری استان، لیست دستگاه‌های استانی مشمول را به تصویب می‌رساند.

تبصره۳: در شهرستان‌های استان، مباحث و وظایف مربوط به این آیین‌نامه در شورای اداری شهرستان پیگیری و رسیدگی می‌شود.

ماده ۶- نحوه برگزاری جلسات شورا

أ‌. جلسات با حضور رییس شورا یا نائب رییس شورا برگزار می‌گردد. حضور نصف بعلاوه یک اعضا برای رسمیت یافتن جلسه الزامی است.

ب‌. اعضای شورا/ هسته‌/ کارگروه باید شخصاً در جلسات حضور یابند. در صورت غیبت موجه اعضای ثابت شورا/ هسته‌/ کارگروه‌ در جلسه، نماینده آن‌ها با هماهنگی دبیر شورا/ هسته‌/ کارگروه، معرفی کتبی و بدون حق رأی حضور می‌یابد.

ت‌. دبیر شورا در دستگاه اصلی، موظف است دستورجلسات، تاریخ و مکان برگزاری جلسه شورا را حداکثر ده روز کاری قبل از روز برگزاری جلسه به صورت مکتوب به نماینده سازمان اطلاع‌رسانی و پس از اخذ تائیدیه ایشان اقدام به برگزاری جلسه نماید.

ث‌. دبیر شورا موظف است، با توجه به شرح وظایف و اهمیت دستورجلسات شورا، نسبت به تهیه دستور کار، برنامه زمان‌بندی و برگزاری منظم جلسات (حداقل هر ۳ ماه یک‌بار) با حضور حداکثری اعضا، اقدام و مصوبات را حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا و از طریق سامانه به سازمان ارسال نموده و تصمیمات را برای اطلاع عموم، در پرتال دستگاه بارگذاری نماید.

ج‌. دبیر شورا موظف است مصوبات شورا را قبل از ابلاغ، با قوانین و مقررات مربوط تطبیق دهد و در صورت مغایرت با قوانین و مقررات، موضوع را به صورت مکتوب به رئیس شورا اعلام و مجددا در دستور کار شورا قرار دهد.

بخش سوم- شرح وظایف

ماده ۷- وظایف مشترک شوراها و کارگروه‌ها

۱. اتخاذ تصمیمات لازم، پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق و تحقق تکالیف و وظایف مقرر در اسناد بالادستی نظام اداری (سیاست‌های کلی نظام اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، برش نظام اداری در برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه، برنامه‌های تحول نظام اداری و نظایر آن)؛

۲. شناسایی و تصمیم‌گیری درباره فرایندهای معیوب ارایه خدمت به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مأموریت‌های اصلی دستگاه؛

۳. تدوین و تصویب برنامه ارتقای بهره‌وری بر اساس محوریت آمایش سرزمین و اولویت‌های دستگاهی، استانی و ملی؛

۴. نظارت بر اجرای برنامه‌ها، پایش مستندات و ارائه گزارش پیشرفت اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ملی بهره‌وری و سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۵. پیشنهاد شاخص‌های اختصاصی و عمومی به سازمان (ارائه شده توسط هسته‌های مدیریت عملکرد و بهره‌وری)؛

۶. بررسی و تائید عوامل بروز تخلف و فساد اداری (شناسایی شده توسط دفاتر هماهنگی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری) و برنامه‌ریزی به‌منظور رفع عامل شناسایی‌شده؛

۷. ايجاد زمينه‌ مشاركت‌ ميان‌ دستگاهي‌ در اجراي‌ طرح‌هاي‌ تحول‌ اداري‌؛

۸. سایر وظایف محول شده از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین، مقررات و اسناد بالادستی.

تبصره ۱: اتخاذ هرگونه تصمیم دارای بار مالی توسط هسته‌های تخصصی و کارگروه‌های تحول اداری، منوط به تائید شورا می‌باشد.

ماده ۸- شرح وظایف دستگاه اصلی

شرح وظایف شورای راهبری تحول اداری دستگاه، به شرح زیر است:

۱. بررسی و تصویب برنامه اقدام دستگاه (مستخرج از جلسات کارگروه‎‎ها، هسته‎ها و میزهای تخصصی)؛

۲. اتخاذ سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق تکالیف و وظایف مقرر در برنامه اقدام دستگاه (مستخرج از جلسات کارگروه‌‎‎ها، هسته‌ها و میزهای تخصصی)؛

۳. بررسی مطالعات، نظرها و پیشنهادهای حاصل از کارگروه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته، هسته‌ها و میزهای تخصصی و تصمیم‎گیری براساس آن‎ها؛

۴. بررسی و تائید گزارش تحلیل ادواری از اجرای اسناد و برنامه‎های تحول نظام اداری دستگاه و سازمان‎های وابسته و ارایه آن به دبیرخانه مرکزی؛

۵. نظارت و ارزیابی عملکرد کارگروه‌های تحول اداری دستگاه‌های وابسته؛

۶. موارد ذیل در حوزه ساختار سازمانی، که از سوی سازمان به این شورا تفویض می‌شود:

أ‌. ویرایش پست و واحد سازمانی؛

ب‌. جابجایی پست و واحد سازمانی؛

ت‌. حذف پست و واحد سازمانی؛

ث‌. تصویب وظایف احصاء شده قابل واگذاری به بخش خصوصی و غیردولتی و مدیریت های محلی (واحدهای شهرستانی و استانی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها با نظارت شوراهای اسلامی)؛

ج‌. ارائه نظر مشورتی در خصوص بازنگری ساختار کلان و تفصیلی دستگاه اصلی و وابسته.

۷. مورد ذیل در حوزه مدیریت عملکرد، که از سوی سازمان به این شورا تفویض می‌شود:

أ‌. تصمیم‌گیری و اتخاذ ساز و کار مناسب برای برگزاری جشنواره شهید رجایی در سطح دستگاه.

۸. موارد ذیل در حوزه سرمایه انسانی، که از سوی سازمان به این شورا تفویض می‌شود:

أ‌. بررسی و تائید سند برنامه نیروی انسانی دستگاه اصلی و وابسته، برای تصویب در سازمان؛

ب‌. بررسی و تائید کلیات برنامه آموزشی سالانه، دوره‌های شغلی تخصصی مدیران دستگاه برای تصویب در سازمان؛

ت‌. بررسی و تایید فرم ج (آمار و مشخصات نیروی انسانی)؛

ث‌. نظارت بر حسن اجرای فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای؛

ج‌. بررسی و تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور دستگاه اصلی و وابسته (به منظور طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جهت تصویب در هیأت دولت)؛

ح‌. بررسی و تائید صدور مجوز مشاغل سخت و زیان‌آور دستگاه اصلی و وابسته برای تصویب در سازمان؛

خ‌. بررسی و تائید بازنگری مشاغل اختصاصی دستگاه اصلی و وابسته برای تصویب در سازمان؛

د‌. بررسی و تائید تعاریف و شرح وظایف و شرایط احراز رشته‌های شغلی اختصاصی دستگاه برای تصویب در سازمان؛

ذ‌. بررسی و تائید عناوین مشاغل اختصاصی دستگاه اصلی و وابسته در سقف تعیین شده.

۹. موارد ذیل در حوزه حکمرانی دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری، که از سوی سازمان به این شورا تفویض می‌شود:

أ‌. راهبری اصلاح فرایندهای دستگاه‌های اجرایی؛

ب‌. مدیریت ارایه خدمات از طریق فضای مجازی و روش‌های گوناگون؛

ت‌. بررسی و تائید سند توسعه دولت هوشمند و فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه در شورا؛

ث‌. بررسی و تائید سند حکمرانی داده‌مبنا دستگاه در شورا؛

ج‌. پیشنهاد تغییر در شناسنامه خدمات دستگاه اصلی و وابسته.

ماده ۹- شرح وظایف استان

شرح وظایف شورای تحول اداری استان، به شرح زیر است:

۱. بررسی مطالعات، نظرها و پیشنهادهای حاصل از کارگروه‌های دستگاه‌های اجرایی سطح استان و هسته‌های تخصصی و تصمیم‌گیری براساس آن‎ها؛

۲. هدايت و راهبری دستگاه‌های اجرایی استانی در خصوص اجرای دقیق برنامه‌های اصلاح نظام اداری و کنترل و نظارت بر آن‌ها؛

۳. نظارت و ارزیابی عملکرد کارگروه‌های تحول اداری دستگاه‌های اجرایی استان؛

۴. بررسی و تائید گزارش تحلیل ادواری از اجرای اسناد و برنامه‌های تحول نظام اداری در سطح استان و ارایه آن به دبیرخانه مرکزی؛

۵. بررسی و تصویب توزیع اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری و استقرار و توسعه دولت هوشمند در سطح استان از محل ماده ۱۶ و با پیشنهاد دبیر شورا؛

۶. پیگیری اجرای برنامه‌های ارتقاء و پایش سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی استان؛

۷. بررسی و تائید میزان مجوزهای مورد نیاز استان برای توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی براساس آمایش استانی و پیشنهاد آن به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

۸. ارتقاء کیفیت خدمات دولتی به منظور افزایش رضایتمندی مردم و کاهش هزینه‌ها در فضای رقابتی؛

۹. بررسی و تائید برنامه‌های مورد نیاز به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی با رویکرد استانی؛

۱۰. نهادینه کردن اصول پاسخگویی ، شفافیت و تقویت نقش نظارتی تشکل های مردمی در بخش عمومی؛

۱۱. بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ در خصوص‌ موارد مطروحه از سوی دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ مستقر در استان‌؛

۱۲. جمع بندی، معرفی و تبادل تجارب موفق استانی در حوزه اصلاح نظام اداری؛

۱۳. بررسی و تائید برنامه‌های مورد نیاز برای مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان و تایید برگزیدگان نهایی جشنواره شهید رجایی بر اساس دستورالعمل مربوط؛

۱۴. موارد ذیل در حوزه ساختار سازمانی، که از سوی سازمان به این شورا تفویض می‌شود:

أ‌. بررسی پیشنهادات تعیین یا ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی و تصویب آن‌ها؛

ب‌. بررسی و تائید جابجایی پست‌های سازمانی بلاتصدی مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان.

۱۵. موارد ذیل در حوزه سرمایه انسانی، که از سوی سازمان به این شورا تفویض می‌شود:

أ‌. بررسی و تائید سهم دستگاه‌های اجرایی استان در مجوزهای استخدامی برای تصویب در سازمان؛

ب‌. بررسی و تائید نیاز دستگاه‌های اجرایی استان به جذب نیروی قرارداد کار معین و پیشنهاد آن برای تصویب در سازمان؛

ت‌. بررسی و تائید برنامه‌های ارائه شده بنیاد نخبگان استان در خصوص جذب، بکارگیری و استفاده از ظرفیت‌های نخبگان استان با توجه به مدل توسعه استان.

۱۶. موارد ذیل در حوزه مدیریت عملکرد، که از سوی سازمان به این شورا تفویض می‌شود:

أ‌. بررسی و پیشنهاد شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ارشد استان؛

ب‌. برگزاری جشنواره شهید رجایی در سطح دستگاه‌های اجرایی استان؛

ت‌. بررسی نتایج ارزشیابی مدیران استانی بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد واحدهای استانی و تایید آن‌ها.

ماده ۱۰- دستورالعمل اجرایی مربوط به موارد تفویض اختیار در ماده‌های ۸ و ۹ این آیین‌نامه، مشتمل بر حدود، چهارچوب، نحوه اجرا و … ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، از سوی سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۱- شرح وظایف نماینده سازمان

نمایندگان سازمان در شوراهاي راهبری تحول اداری که با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای یک دوره معین منصوب می‌شوند؛ وظیفه ایجاد ارتباط دوسویه و هدفمند بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان، تبیین برنامه‌های مدنظر سازمان برای دستگاه و نظارت بر اجرای آن‌ها را به عهده دارند. اهم وظایف نمایندگان سازمان عبارت است از:

۱. تعامل سازنده با نمایندگان امورهای تخصصی سازمان، جامعه خبرگانی، مدیران و کارشناسان مربوط در دستگاه اجرایی برای شناسایی و اولویت‎بندی نظام مسائل دستگاه؛

۲. همکاری و تبادل اطلاعات در زمینه فعالیت‎ها، اقدامات و مطالعات مابین دستگاه و سازمان؛

۳. حضور و مشارکت فعال در جلسات شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌ها و جلسات میزهای تخصصی داخلی سازمان؛

۴. نظارت بر تدوین دستور جلسات شورای راهبری تحول اداری دستگاه و انطباق آن با شرح وظایف شورا (مندرج در این آیین‌نامه)، مسائل و برنامه اقدام دستگاه (مصوب میز تخصصی دستگاه) و تأیید یا عدم تأیید آن از طریق سامانه؛

۵. نظارت میدانی به منظور ارزیابی و بررسی موانع عدم اجرای مصوبات و دریافت گزارش از دستگاه براساس مأموریت محوله از سوی میز تخصصی؛

۶. ارایه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت دستگاه به دبیرخانه مرکزی از طریق میز تخصصی؛

۷. پیگیری اجرایی شدن نقشه‌ها، اسناد و قوانین بالادستی در دستگاه؛

۸. حضور فعال، مستمر و موثر در جلسات توجیهی، توانمندسازی و آموزشی مرتبط با شورا؛

۹. مشارکت و همکاری با دبیرخانه شورا در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه در حوزه شورا؛

۱۰. بررسی، پاسخ‎گویی و ارایه گزارش به بالاترین مقام سازمان پیرامون مسائل دستگاه، در موارد مورد نیاز؛

۱۱. حضور در هسته‌های تخصصی داخلی دستگاه‎‌ها و کارگروه‎‌های تحول اداری سازمان‌‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های وابسته به این دستگاه‌ها در موارد مورد نیاز؛

۱۲. بررسی و تأیید/ عدم تأیید مصوبات جلسات شورای دستگاه در سامانه مربوطه، در اسرع وقت.

ماده ۱۲- شرح وظایف نماینده دستگاه

نماینده دستگاه وظیفه ایجاد ارتباط دوسویه و هدفمند بین دستگاه‌ اجرایی و سازمان اداری و استخدامی کشور را داشته و نقش بسیار مهمی در تبیین برنامه‌ها و نظرات کارشناسی دستگاه (برگرفته از کارگروه‌‎های تحول اداری دستگاه‌های وابسته به دستگاه و هسته‌های تخصصی ستاد دستگاه) در میزهای تخصصی سازمان و برگزاری جلسات شورا در مقاطع زمانی مدنظر را بر عهده دارد. اهم وظایف نمایندگان دستگاه عبارت است از:

۱. تدوین دستور جلسات شورای راهبری تحول اداری دستگاه، مطابق با شرح وظایف شورا و براساس نظام مسائل و برنامه اقدام دستگاه (مصوب میز تخصصی دستگاه)؛

۲. حضور و مشارکت فعال در جلسات شورای راهبری تحول اداری دستگاه و جلسات و میزهای تخصصی سازمان؛

۳. نظارت بر برگزاری هسته‌‌های تخصصی در ستاد دستگاه و حضور در آن‎ها و کارگروه‌های تحول اداری سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌ در موارد مورد نیاز؛

۴. بارگذاری دستورجلسات و صورتجلسات شورای راهبری تحول اداری دستگاه در سامانه شورا مطابق با ضوابط و الزامات مندرج در این آیین‌نامه؛

۵. تعامل سازنده با نمایندگان امورهای تخصصی دستگاه، جامعه خبرگانی، مدیران و کارشناسان مربوط در دستگاه اجرایی برای شناسایی و اولویت‎بندی مسائل دستگاه؛

۶. ایجاد ارتباط دوسویه، مستمر و سازنده با سازمان اداری و استخدامی برای انتقال و بررسی چالش‎ها و درخواست‎های دستگاه در میزهای تخصصی؛

۷. بررسی موانع عدم اجرای مصوبات و دریافت گزارش از امور مربوطه در ستاد دستگاه و سازمان‎های وابسته براساس ماموریت محوله از سوی میز تخصصی؛

۸. مشارکت و همکاری در ارایه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت دستگاه به میز تخصصی؛

۹. پیگیری اجرایی شدن نقشه‎ها، اسناد و قوانین بالادستی در دستگاه؛

۱۰. بررسی، اظهارنظر کارشناسی و پاسخ‎گویی به اعضای میز تخصصی در سازمان، پیرامون مسائل دستگاه، در موارد مورد نیاز.

تبصره ۱: با توجه به نقش و وظایف چندگانه نماینده دستگاه در حوزه‌های برنامه‌‎ریزی، اجرا و نظارت در شورای راهبری تحول اداری، به دستگاه‌ها توصیه می‌شود مدیرکل/رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری یا عناوین مشابه را به عنوان نماینده به سازمان معرفی نمایند.

تبصره ۲: نماینده دستگاه با انتخاب و حکم بالاترین مقام دستگاه به سازمان معرفی می‌شود.

ماده ۱۳- شرح وظایف دبیرخانه مرکزی

۱. ارائه دسترسی‌های لازم به سامانه شورای راهبری تحول اداری به کاربران سامانه (دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان و…) با همکاری بخش انفورماتیک سازمان؛
۲. توسعه و بروزرسانی سامانه شورای راهبری تحول اداری براساس نیازها و شرایط اقتضایی؛
۳. انجام امور فرآیند ارزیابی اولیه و انتخاب نمایندگان، در ابتدای هر دوره جدید؛
۴. هماهنگی و همکاری در زمینه برگزاری تمامی تشریفات اداری و قانونی جلسات فی‎مابین ارکان شورای راهبری تحول اداری (میزهای تخصصی، نمایندگان سازمان، دستگاه‌ها و نمایندگان آن‎ها)؛
۵. نظارت مستمر بر عملکرد ارکان شورای راهبری به‌منظور حصول اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار از این شورا و انطباق اقدامات با چارچوب‌های قانونی و مواد مندرج در این آیین‎نامه؛
۶. انجام امور فرآیند مدیریت و ارزیابی عملکرد نمایندگان سازمان؛
۷. تدوین گزارش‎های نهایی سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالیانه ارزیابی عملکرد نمایندگان سازمان و ارائه آن به کمیته ارزیابی و انتخاب و ریاست سازمان؛
۸. برگزاری دوره‌های مهارتی و آموزشی موردنیاز برای مسئولین و نمایندگان مشخص شده در این آیین‌نامه؛
۹. تدوین، بروزرسانی و اصلاح آیین‌نامه‌ها، فرم‌های گزارش‎ و پیوست‌های مرتبط با شورای راهبری تحول اداری در صورت نیاز و با طی تشریفات اداری و مراحل قانونی؛
۱۰. تهیه و تدوین گزارش‌های مدیریتی مورد نیاز پیرامون ارکان شورای راهبری تحول اداری به فراخور نیاز و براساس ضوابط مندرج در این آیین‌نامه.

بخش چهارم- میزهای تخصصی

ماده ۱۴- میزهای تخصصی به منظور شناسایی و تدوین نظام مسائل دستگاه‌های اصلی در سازمان و با ترکیب زیر تشکیل می‌شوند:

 • نماینده سازمان (دبیر)
 • نماینده دستگاه
 • نمایندگان امورها و دفاتر تخصصی سازمان
 • اشخاص با تجربه دانشگاهی

تبصره ۱: شرح وظایف، چگونگی تشکیل و سایر موارد مربوط به میزهای تخصصی، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود؛ ذکر خواهد شد.

تبصره ۲ : تشکیل میزهای تخصصی در استان‌ها حسب مورد و در صورت صلاحدید شورای تحول اداری استان می‌باشد.

بخش پنجم- هسته‌های تخصصی

ماده ۱۵- هسته‌های تخصصی ذیل به منظور شناسایی و تدوین مسائل نظام اداری، ذیل شورای دستگاه و استان، تشکیل می‌شود:

 • هسته بهره‌وری
 • هسته مدیریت عملکرد
 • هسته سلامت اداری و تعالی فرهنگ سازمانی
 • هسته سرمایه انسانی
 • هسته ساختار و دولت الکترونیک

تبصره ۱: شوراي‌ دستگاه و استان با اخذ تائیدیه سازمان، مي‌تواند علاوه بر هسته‌های تخصصی پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، حسب وظایف و ماموریت‌های خاص خود، حداکثر دو هسته تخصصی دیگر را با ترکیب اعضاء و شرح وظایف مشخص، اضافه نماید.

تبصره ۲: دبیران شورای دستگاه‌ها و استان‌ها، موظف به پیگیری برگزاری منظم هسته‌های تخصصی ذیل شورا بوده و بایستی جلسات شورا را مطابق با شرح وظایف، با حفظ نقش تصمیم‌گیری، بر اساس خروجی‌های دو رکن هسته و میز تخصصی و با تأیید نماینده سازمان برگزار نمایند.

تبصره ۳: شوراي‌ دستگاه و استان مي‌تواند به‌‌منظور انجام‌ بررسي‌هاي‌ لازم‌ پيرامون‌ موضوعات‌ مطروحه‌ در شورا، حسب‌ ضرورت‌ هسته‌های‌ موقت تشكيل‌ و پس‌ از انجام‌ مأموريت‌ محوله،‌ به كار آن‏ها خاتمه‌ دهد. دستورالعمل اجراییِ، نحوه‌ اداره‌ هسته‌های موقت، در امتداد دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه تهیه و به تصويب‌ شوراي‌ دستگاه و‌ استان‌ می‌رسد.

تبصره ۴: شرح وظایف، چگونگی تشکیل و سایر موارد مربوط به هسته‌ها، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود؛ قید خواهد شد.

بخش ششم- بودجه و اعتبارات

ماده ۱۶- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برنامه‌ای با عنوان “راهبری تحول نظام اداری” به سایر برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه و دستگاه‌های اجرایی مکلف به توزیع بخشی از اعتبارات تخصیص‌یافته خود به برنامه‌های مذکور به شرح ذیل می‌باشند:

الف) حداقل نیم و حداکثر دو درصد از بودجه اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای و عمرانی دستگاه اصلی و وابسته، به منظور اجرای طرح‌های تحول اداری که به تصویب شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی و دستگاه وابسته می‌رسد، تعلق گیرد.

ب) حداقل نیم و حداکثر دو درصد از بودجه اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای و عمرانی استان، به منظور اجرای طرح‌های تحول اداری که به تصویب شورای تحول اداری استان می‌رسد، تعلق گیرد.

تبصره ۱: خزانه‌داری کل کشور، وظیفه نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته موضوع این ماده را در شوراها و کارگروه‌ها برعهده دارد.

بخش هفتم- تصویب و ابلاغ

ماده ۱۷- با ابلاغ این مصوبه، مصوبات شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۳، شماره ۲۷۵۲۴ تاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ و شماره ۱۱۲۶۱۹۸ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی اداری ملغی می‌شود.

ماده ۱۸- این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه ….  شورای عالی اداری به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام