اصلاح قرارداد و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دانشگاه‌های علوم پزشکی

اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (بخشنامه شماره ۵۷۳۹/۲۰۹/د مورخ ۳/۸/۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

رؤسای محترم دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

ریاست محترم انستیتوپاستور ایران

با سلام و احترام

پیرو رونوشت نامه شماره ۱۷۴۸/۲۰۹/د مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۹ و با توجه به ماده ۱۰ “دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین“، موارد به شرح ذیل جهت اقدام لازم اعلام می‌شود:

۱- مراحل تطبیق و تغییر نظام پرداخت کارکنان مذکور بر اساس مراحل شیوه‌نامه قبلی صورت می‌پذیرد، با این تفاوت که در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، محاسبه “سایر” بدون در نظر گرفتن حق مسکن، کمک هزینه عائله مندی و اولاد، فوق العاده حق اشعه و فوق العاده ایثارگری مندرج در آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی خواهد بود.

۲- چنانچه با اجرای “دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قراردادی کار معین” و این شیوه نامه، حقوق و مزایای ۱/۱/۱۳۹۹ مشمولین، کمتر از ۱۵ درصد نسبت به قرارداد سال قبل از ۲۸/۱۲/۹۸ افزایش داشته باشد (پس از کسر حق مسکن از قرارداد قبلی)، تفاوت آن تحت عنوان سایر۱” در سیستم پرسنلی درج شده و به سرجمع مبلغ “سایر” در قرارداد ۱/۱/۱۳۹۹ اضافه خواهد شد.

۳- مبلغ “سایر” مندرج در قرارداد سال ۱۳۹۹ کارکنان مذکور، ثابت و مشمول کسر کسور بازنشستگی بوده و در محاسبه فوق العاده حق اشعه و حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد.

۴- مطابق با ماده ۶ دستورالعمل، سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی، همانند اقلام مشمول کسور کارکنان پیمانی می‌باشد.

۵- مطابق با تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل، کمک هزینه عائله مندی و اولاد همانند کارکنان پیمانی و بر اساس بند ۵ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی است.

۶- مبلغ یک ساعت اضافه کاری کارکنان قراردادی کار معین مطابق با بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی محاسبه می‌شود. با توجه به تغییر و تطبیق نظام پرداخت، چنانچه مبلغ آن نسبت به قرارداد قبلی کاهش یابد، مؤسسه می‌تواند به روش‌های قانونی دیگر جبران خدمات نماید.

۷- ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارکنان فوق‌الذکر مطابق با آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل و پس از تأیید کمیته مربوطه از تاریخ استحقاق انجام می‌پذیرد. ضمناً احتساب سوابق قبلی (تا پایان سال ۱۳۹۸)، در مرحله تطبیق ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ انجام خواهد پذیرفت.

۸- اعمال مدرک تحصیلی و تغییر عنوان شغلی آنان، مشابه کارکنان پیمانی بوده و بر اساس آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل و پس از تأیید کمیته مربوطه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌پذیرد.

۹- مؤسساتی که از سیستم پرسنلی شرکت طرح پردازان آذرخش استفاده می‌کنند، با توجه به طراحی سیستم مذکور (اجرای مراحل ذکر شده در شیوه نامه دستورالعمل) جهت تسهیل و تسریع در فرایند صدور قرارداد کارکنان موصوف، هر گونه تغییرات در قرارداد سال ۱۳۹۹ اعم از اعمال مدرک تحصیلی، کاهش و افزایش حقوق و فوق‌العاده‌ها را از تاریخ ۲/۱/۱۳۹۹ به بعد انجام دهند (بجز موارد اصلاحی که به مرحله تغییر و تطبیق مربوط می‌شود). سایر مؤسسات نیز می‌توانند به همین روش اقدام نمایند.

۱۰- فوق‌العاده حق محرومیت از مطب، معاضدت قضایی و حق فنی افراد مشمول، مطابق مصوبات قبلی هیأت امنا و بر اساس اقلام حقوقی تعیین شده، مندرج در آخرین قرارداد آنان پرداخت می‌شود.

۱۱- فوق‌العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رساین به ایثارگران، مطابق با ماده مذکور برای مشمولین برقرار می‌گردد.

۱۲- بند ۷ تصویبنامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ هیأت محترم وزیران، جهت کارکنان قراردادی کار معین مشمول، رعایت شود.

۱۳- ضمناً مبلغ “سایر” به کارمندان قرارداد کار معین که بعد از تاریخ اجرای این دستورالعمل بکارگیری می‌شوند، تعلق نخواهد گرفت.

سیدکامل تقوی‌نژاد- معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.