آیین‌نامه اشتعال معلولان در خانه

آیین نامه اشتغال معلولان در خانه

به منظور نيل به هدف اشتغال معلولين در خانه آئين نامه ذيل در ۲۱ بند و ۳ تبصره تدوين گرديده كه اميد است به ياري خداوند متعال , بهزيستي استانها در اجراي هر چه بهتر طرح كه بتواند كمك موثري در اشتغال معلولين باشد موفق باشند.

نام طرح : اشتغال خانگي معلولين

هدف : فراهم ساختن امكان انجام كار در محل سكونت براي معلوليني كه طبق نظر كميته توانبخشي بنا به عللي از قبيل شدت معلوليت , بعد مسافت , ركود بازار كار دركارگماري و يا صلاحديد كميته توانبخشي , اشتغال درمحل سكونت براي آنان مفيد مي باشد , به گونه اي كه توانخواه با برخورداري از امكاناتي كه با تصويب كميته توانبخشي از طرف سازمان بهزيستي در اختيار وي قرار خواهد گرفت از نظر اقتصادي خودكفا شده و با درآمد حاصل از آن كار تامين معاش نمايد.

اشتغال خانگي براي معلولين شامل دونوع كار به شرح زير مي باشد:

الف- كار با هدف توليد .

ب- كار با هدف مونتاژ.

هر دو نوع كار مذكور شامل مقررات عمومي ذيل بوده مقررات خاص هر كدام در پايان مقررات عمومي با سرفصل مربوطه به تفكيك شرح داده خواهد شد .

مقررات عمومي :

ماده ۱- كليه معلوليني كه در هر يك از دو مورد فوق مشغول به كار خواهد شد بايد در مراكز آموزشي حرفه اي سازمان بهزيستي آموزش ديده باشند و مهارت فني و حرفه اي ايشان مورد تائيد كارگاه آموزش دهنده قرار گرفته باشد .

تبصره – معلوليني كه در موسسات آموزشي غير وابسته به سازمان بهزيستي موفق به اتمام دوره هاي آموزشي حرفه اي شده باشند و يا از قبيل تجربه حرفه مورد نظر را داشته باشند در صورت تائيد توانايي فني حرفه اي ايشان توسط مراكز آموزش حر فه اي سازمان بهزيستي شامل اين طرح مي باشند.

ماده ۲- علل غير قابل كاري بودن ايشان از طرف اداره كاريابي بهزيستي استان مربوطه كتبا به كميته توانبخشي استان گزارش شده و مورد تائيد آن كميته قرار گرفته باشد.

ماده ۳- كار مورد نظر طبق نظر كارشناس بهزيستي متناسب با محل سكونت بوده به طوري كه انجام آن كار در محيط مسكوني با مسائل و ايمني محيط كار مغايرت نداشته و براي معلولين و ساكنان اطراف محل سكونت وي زيان آور نباشد .

ماده ۴- ابزرا كار توسط سازمان بهزيستي تهيه و با در نظر گرفتن موقعيت اقتصادي توانخواه طبق تصميم كميته توانبخشي به صورتهاي زير حداكثر تا ارزش ۱۵۰.۰۰۰ ريال دراختيار تواخواه قرار مي گيرد.

الف- رايگان .

ب- دريافت قسمتي از آن

ج – دريافت كليه ارزش آن

ماده ۵- قيمت كالاي توليد شده و قيمت فروش ارزش كار توانخواه از طرف كميته نظارت بر توليد و فروش بهزيستي استان تعيين و يا به تائيد اين كميته رسيده باشد.

ماده ۶-در صورت مواجه شدن با عدم توليد به هر دليلي ( غير از عدم فعاليت توانخواه ) و يا مشكل فروش كالا , پس از سه ماه مجدداً درحرفه اي ديگر نسبت به آموزش و اشتغال خانگي توانخواه اقدام و در صورت عدم موفقيت مسئله دركميته ارزشيابي مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهد شد در اين صورت ارزشيابي مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهد شد در اين صورت توانخواه از سه ماه كمك هزينه بيكاري مطابق با آئين نامه كمكهاي مالي برخوردار مي گردد.

ماده ۷- چون پيش بيني مي شود درآمد حاصل از توليد معلولين حمايتي از ميزان متعارف كمتر باشد لذا جهت جبران اين كمبود به كليه معلولين حمايتي كه طبق اين طرح مشغول به كار شده اند ماهيانه تا مبلغ ۴.۰۰۰ ريال به عنوان كمك هزينه به صورت بلاعوض از طرف بهزيستي پرداخت مي گردد.

تبصره : اين مبلغ طبق نظر كارگاه مربوطه در صورت درآمد بيش از حداقل به ميزان دستمزد مصوبه هيات دولت قابل كاهش و يا حذف مي باشد.

ماده ۸- اين طرح تا خودكفايي معلول دركليه امور توليد ( تهيه مواد اوليه , توليد و فروش ) قابل استمرار مي باشد . تشخيص اين امر با كارگاه آموزشي حرفه اي مي باشد.

ماده ۹- ابزار كار مشمولين ماده ششم از آنان باز پس گرفته شده و ابزار حرفه جديد بعد از آموزش حرفه اي دوم طبق روال پيش بيني شده درماده چهارم دراختيار توانخواه گذاشته مي شود.

ماده ۱۰- مبلغي به عنوان قرض الحسنه جهت پرداخت كار مزد شاغلين درمنزل (شاغليني كه تحت پوشش كارگاههاي آموزشي و توليدي سازمان بهزيستي مي باشند ) از محل بودجه درآمدهاي اختصاصي دراختيار كميته نظارت بر توليد و فروش قرارداده مي شود.

ماده ۱۱- ضروريست ميزان كارمزد كليه موارد شاغل درمنزل كه تحت پوشش سازمان بهزيستي مي باشند از قبل به اطلاع ايشان رسانده شود .

ماده ۱۲- مواد توليد شده بعلاوه ضايعات بايد منطبق تا مواد اوليه تحويلي باشد.

ماده ۱۳- كااهاي توليد شده كه جنبه مصرفي دارند حتي المكان به شركت هاي تعاوني مصرف و فروشگاههاي زنجيره اي تحت پوشش و نظارت دولت فروخته شود .

كار با هدف توليد :

اين نوع كار به دو گروه تقسيم مي گردد:

الف – كار با هدف توليد منجر به توليد كالايي مستقل و كامل مي شود .

ب- كار با هدف توليد كه منجر به توليد قسمتي از يك كالا مي گردد. بازده توليدي كار با هدف توليد به دو صورت كوتاه مدت و دراز مدت به شرح زير مي باشد :

بازده كوتاه مدت : نتيجه توليد حداكثر تا يك ماه بعداز شروع توليد مشخص مي گردد.

بازده دراز مدت : نتيجه توليد حداكثر تا يك سال بعداز شروع توليد مشخص مي گردد.

ماده ۱۴- اگر توانخواه وابسته به يك كارگاه آموزشي توليدي بهزيستي باشد مواداوليه لازم جهت يك ماه توليد از طرف كارگاه مربوطه دراختيار توانخواه قرار گرفته و توانخواه به صورت كارمزدي اجرت خود را بعداز تحويل كالاي توليد شده از كميته نظارت بر توليد و فروش دريافت خواهد نمود .

ماده ۱۵-اگر توانخواه خود مايل به تهيه مواد اوليه لازم باشد از طرف بهزيستي هيچ نوع كمكي در زمينه تهيه مواد، پرداخت هزينه آن ، فروش كارهاي توليد شده به توانخواه نخواهد شد .

ماده ۱۶- در كار با بازده كوتاه مدت دوره توليد يك ماه در نظر گرفته مي شود در صورتي كه با بازده دراز مدت باشد .

ماده ۱۷- اگر توانخواه وابسته به يك كارگاه آموزشي توليدي بهزيستي باشد مانند ماده دوازدهم اقدام مي گردد.

ماده ۱۸- اگر كار توانخواه درخدمت هر موسسه يا نهاد و يا سازمان دولتي غير وابسته به سازمان بهزيستي باشد چگونگي دريافت مواد اوليه تحويل كالاي توليد شده و دريافت دستمزد طبق مقررات ارگان مربوطه خواهد بود و سازمان بهزيستي مداخله اي در مسائل موجود بين توانخواه و ارگان مربوطه نخواهد داشت .

ماده ۱۹- دركار با بازده دراز مدت در صورتي كه عدم توانايي اقتصادي توانخواه به تائيد كميته توانبخشي رسيده باشد ماهيانه ميزان ۶.۰۰۰هزار ريال (‌به صورت قرض الحسنه ) جهت تامين معاش در اختيار توانخواه قرار مي گيرد .

كار با هدف مونتاژ :

ماده ۲۰- قطعات آماده مونتاژ كه توسط ساير معلولين در منزل توليد شده از طريق كارگاههاي آموزشي توليدي بهزيستي جهت مونتاژ دراختيار مونتاژ كار قرار گرفته و كارمزد توسط كميته نظارت بر توليد و فروش از محل پيش بيني شده درماده دهم به توانخواه پرداخت مي گردد.

ماده ۲۱- كارگاه آموزشي توليدي بهزيستي مي تواند قطعات آماده مونتاژ را از موسساتي غير وابسته به بهزيستي گردآوري و جهت مونتاژ دراختيار كار قرار دهد در اين صورت كالا پس از مونتاژ به كارگاه بهزيستي تحويل و سپس به كارگاه ذيربط عودت داده مي شود . در اين مرحله حقوق توانخواه از طرف كارگاه مربوطه بلافاصله به توانخواه پرداخت خواهد شد .

تبصره – در صورتي كه توانخواه در موقع تحويل كالا حاضر نباشد مامور تحويل كالا به كارگاه مالك موظف به دريافت حقوق توانخواه و تحويل به وي مي باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.