آيين‌نامه نحوه اعطاي تخفيف‌هاي مالياتي به آزادگان

آيين‌نامه نحوه اعطاي تخفيف‌هاي مالياتي به آزادگان (تصويب نامه شماره ۴۸۷۶۰/ت۴۰۸ﻫ مورخ ۶/۹/۱۳۷۰)

ماده ۱- درآمد آزادگان، حاصل از واحدهاي توليدي كه داراي مجوز تاسيس از مراجع ذيربط باشند تا پنج (۵) سال (از تاريخ بهره‌برداري) از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

تبصره ۱- مفاد اين ماده مانع اعمال ساير معافيت‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ نخواهد بود.

تبصره ۲- در صورت شمول ماده (۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم بر واحدهاي توليد محصولات كشاورزي آزادگان مبدأ محاسبه پنج (۵) سال معافيت مالياتي موضوع اين ماده در هر حال، تاريخ بهره‌برداري واحد توليدي خواهد بود.

ماده ۲- هر يك از آزادگان از پرداخت (۵۰%) كل بدهي مالياتي خود مربوط به سال آازادي و سال‌هاي قبل از آن معاف مي‌باشند. در صورتي كه آزاده با مشكلات مالي مواجه باشد به تشخيص مميز كل مالياتي ذيربط، اين معافيت براي بدهي مالياتي سال‌هاي بعد از آزادي وي نيز اعطاء مي‌گردد.

ماده ۳- معرفي آزادگان جهت استفاده از تسهيلات اين آيين‌نامه به عهده ستاد رسيدگي به امور آزادگان مي‌باشد.

ماده ۴- به درخواست آزادگان در زمينه رسيدگي به امور مالياتي آنان خارج از نوبت رسيدگي و اقدام خواهد شد.

ماده ۵- در صورت درخواست آزاده، بدهي مالياتي او با رعايت مقررات ماده (۱۶۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم تقسيط مي‌گردد.

ماده ۶- مرجع رسيدگي به اختلافات مالياتي آزادگان در اجراي اين آيين‌نامه هيات حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشد كه عضو سوم آن نماينده ستاد رسيدگي به امور آزادگان خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.