استخدام و تبدیل وضعیتوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۳۱۷/ت۵۴۴۷۹هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸ هیئت وزیران)

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۴ /۱۰ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۶ /۲۲ /۱۰۱ /۲۴۲۰۶ مورخ ۱۳ /۴ /۱۳۹۶ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -مصوب ۱۳۷۰- آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فصل اول- كلیات

ماده ۱- استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت به موجب قراردادی است كه در چهارچوب این آیین نامه بین ارتش، سپاه و سازمان های وابسته با اشخاص دارای تخصص لازم برای مدت یك سال و بدون هیچ گونه تعهدی در مورد تمدید قرارداد منعقد می شود. تمدید قرارداد در هر صورت حداكثر تا دو مرتبه (هر مرتبه حداكثر یك سال) در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره- برگه (فرم) نمونه قرارداد توسط ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و در اختیار نیرو و سازمان های مربوط، گذاشته می شود.
ماده ۲- كاركنان خرید خدمت در زمان انعقاد قرارداد و در طول مدت خدمت باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه.
۳- نداشتن سابقه عضویت یا هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان های غیـراسـلامـی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی در جمهوری اسلامی ایران.
۴- داشتن شرایط تحصیلی، تخصصی و مهارتی لازم برای ارایه خدمت مورد نظر.
۵- نداشتن سابقه محكومیت كیفری مؤثر و محرومیت از خدمات دولتی.
۶- نداشتن شهرت به فساد اخلاقی و اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان های صنعتی.
۷- داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.
۸- دارا بودن كارت پایان خدمت دوره ضرورت و حسب مورد معافیت های مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی- مصوب ۱۳۶۳- با اصلاحات بعدی.
۹- دارا بودن حداقل هجده سال سن.
۱۰- عدم عضویت و هواداری در سازمان ها و احزاب قانونی در طول خدمت.
تبصره ۱- انعقاد قرارداد و اشتغال به كار اشخاص خرید خدمت پس از كسب نظر هیأت گزینش مجاز خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی كه به تشخیص دستگاه و تأیید سازمان عقیدتی، سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه در سپاه و حفاظت اطلاعات، شرایط ایجاب نماید كه شخص داوطلب خرید خدمتی سریعاً به كار گرفته شود، مراتب از طریق دستگاه طرف قرارداد به گزینش مربوط اعلام خواهد شد. در این صورت هیئت گزینش موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام دستگاه، در خصوص آن شخص اعلام نظر كند و در صورت عدم اظهارنظر ظرف مهلت مقرر، فرد پذیرفته شده تلقی خواهد شد.
ماده ۳- تشخیص ضرورت به كارگیری اشخاص مورد نظر و تأیید صلاحیت تخصصی آنان بر عهده كارگروهی مركب از افراد زیر است:
۱- معاون نیروی انسانی یا جانشین وی در نیرو یا سازمان مربوط به عنوان رییس.
۲- رییس یا جانشین دارایی ارتش و رییس یا جانشین امور بودجه در سپاه.
۳- فرمانده یا رییس یا نماینده تام الاختیار یگان یا قسمت متقاضی.
تبصره- كارگروه مذكور با حضور فرد متخصص با ارایه صورتجلسه كمیسیون موضوع ماده (۴۱) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۲) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشكیل می شود و اختیارات آن قابل تفویض به كارگروه مشابه در یك رده پایین تر خواهد بود.
فصل دوم- حق الزحمه و مزایا
ماده ۴- حداقل و حداكثر حق الزحمه ثابت كاركنان خرید خدمت موضوع این آیین نامه، تابع مقررات موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات كشوری- مصوب ۱۳۸۶- است كه هر ساله توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می شود و میزان آن بر اساس شرایط بازار كار، اهمیت وظایف، مهارت، تجربه و تخصص كاركنان خرید خدمت به موجب دستورالعملی كه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و ابلاغ می شود، در قرارداد تعیین می شود.
ماده ۵- سایر فوق العاده ها اعم از اضافه كاری، فوق العاده مأموریت داخل و خارج كشور، فوق العاده مناطق كمتر توسعه یافته، فوق العاده بدی آب و هوا و عیدی سالانه كاركنان خرید خدمت تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات كشوری است.
ماده ۶- در پایان مدت قرارداد به كاركنان خرید خدمت معادل یك ماه آخرین حق الزحمه دریافتی (عوامل مبنای كسر كسور در همان سال) به عنوان پاداش پرداخت می شود. در هر حال پرداخت پاداش این ماده به نسبت خدمت تمام وقت آنان در همان سال خواهد بود.
فصل سوم- حقوق و تكالیف
ماده ۷- ساعات كار و تعطیل و همچنین مرخصی استحقاقی و استعلاجی كاركنان خرید خدمت مشابه ضوابط مقرر برای پایوران نیروهای مسلح است، مگر اینكه در قرارداد مربوط به اقتضای نوع كار به ترتیب دیگری توافق شده باشد كه در این صورت مطابق توافق به عمل آمده اقدام خواهد شد.
تبصره ۱- حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماه های بعدی محفوظ ‏است و كاركنان خرید خدمت می ‏توانند قبل از انقضای مدت قرارداد با موافقت قبلی نیرو یا سازمان، از مرخصی استحقاقی ذخیره شده خود استفاده كنند. در صورتی كه از مرخصی مذكور به اختیار استفاده نكنند و قرارداد آنها نیز تمدید نشود، حق مذكور ساقط خواهد شد.
تبصره ۲- در مورد آن دسته از كاركنان خرید خدمت كه كتباً درخواست استفاده از مرخصی استحقاقی خود را ارایه كنند ولی به لحاظ نیاز نیرو یا سازمان مربوط امكان استفاده از مرخصی تا پایان قرارداد برای آنان فراهم نشود، حق الزحمه ایام مرخصی درخواستی استفاده نشده در خاتمه مدت قرارداد به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۸- به ایام غیبت كاركنان خرید خدمت حق الزحمه‏ای تعلق نمی گیرد، به جز در مواردی كه مسبوق به اطلاع و مستند به عذر موجه یا تشخیص مبادی ذی ربط باشد و مراتب نیز به تأیید نیرو یا سازمان ذی ربط رسیده باشد كه در این حالت ایام مذكور جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.
ماده ۹- كاركنان خرید خدمت تمام وقت در طول مدت قرارداد، حق تعهد استخدامی و اشتغال در سایر دستگاه های كشوری و لشكری ندارند.
ماده ۱۰- كاركنان خرید خدمت از بدو اشتغال به كار از حیث درمان، بازنشستگی و از كارافتادگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۵۴- و اصلاحات بعدی آن هستند و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر مقررات قانون یاد شده به صندوق ذی ربط واریز خواهد شد و از حیث بیمه فوت و حوادث مشمول تصویب نامه شماره ۱۵۴۶۷ /ت ۲۸۹۱۶ هـ مورخ ۱۸ /۲ /۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح می تواند در چهارچوب تفاهم نامه ای كه بین آن سازمان و سازمان تأمین اجتماعی منعقد می شود، ارایه خدمت بیمه درمان مشمولین این آیین نامه را عهده دار شود.
فصل چهارم- امور كیفری و انضباطی
ماده ۱۱- كاركنان خرید خدمت موضوع این آیین نامه از نظر مقررات كیفری و انضباطی در غیر از مواردی كه در این آیین نامه پیش بینی شده است، تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح خواهند بود.
ماده ۱۲- برای رسیدگی به تخلفات انضباطی كاركنان خرید خدمت و نیز شكایت آنان در امور خدمتی، هیأت انضباطی مركب از اعضای زیر تشكیل می شود. این هیأت حسب مورد نسبت به ادامه همكاری آنان با اكثریت آرا تصمیم گیری می كند:
۱- معاون یا جانشین نیروی انسانی (رییس هیئت)
۲- معاون بازرسی یا مدیر ذی ربط.
۳- نماینده عقیدتی، سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه.
۴- نماینده حفاظت اطلاعات.
۵- مسئول مستقیم فرد خرید خدمت.
تبصره- تنبیهات انضباطی و نحوه اعمال آن برابر دستورالعمل اجرایی مصوب ستاد كل نیروهای مسلح و با رعایت ماده (۱۱) این آیین نامه خواهد بود.
فصل پنجم- پایان قرارداد
ماده ۱۳- موارد فسخ قرارداد خرید خدمت قبل از انقضای مدت قرارداد به شرح زیر است:
۱- تقاضای شخص طرف قرارداد در صورت موافقت نیرو یا سازمان مربوط.
۲- از دست دادن شرایط عمومی مندرج در ماده (۲) این آیین نامه.
۳- از دست دادن صلاحیت مكتبی و امنیتی (به تشخیص مراجع ذی صلاح) در طول مدت قرارداد.
۴- عدم نیاز سازمان.
۵- غیبت غیرموجه و بدون اطلاع بیش از هفت روز متوالی، با نظر نیرو یا سازمان مربوط.
۶- نداشتن كارایی لازم یا عدم انجام وظیفه به نحو مطلوب، به تشخیص كارگروه مذكور در ماده (۳) این آیین نامه.
فصل ششم- سایر مقررات
ماده ۱۴- به استناد ماده (۱۸۸) قانون كار- مصوب ۱۳۶۹- مشمولان این آیین نامه در شمول مقررات قانون مذكور قرار نمی گیرند و هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون كار، صلاحیت ذاتی را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهایی كه بر اساس این آیین نامه تنظیم می شود، ندارند.
ماده ۱۵- از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این تصویب نامه، كلیه مقررات مغایر با آن از جمله آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی كه استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۶۶- امكان پذیر نباشد موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۲۵۴ /ت ۴۴۸ هـ مورخ ۹ /۱۱ /۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن ملغی است.
معاون اول رئیس‌ جمهور- اسحاق جهانگیری

مقررات مرتبط:

– آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره 114068/ت50075هـ مورخ 30/8/1394 هیأت وزیران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *