قانون هزينه بازبيني فيلم‌هاي سينمايي داخلي و خارجی

قانون هزينه بازبيني فيلم‌هاي سينمايي داخلي و خارجی

ماده واحده: به وزارت ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود هزينه بازبيني فيلمهاي سينمايي را از متقاضي پروانه نمايش دريافت نموده و مبالغ دريافت شده را به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد.

تبصره ۱: وزارت ارشاد اسلامي مي‌تواند جهت تشويق برخي از فيلمهاي داخلي به ميزان ارزش و محتواي آن تا نصف هزينه را تخفيف دهد.

تبصره ۲: آيين نامه اجرايي آن توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و با تصويب وزير به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و هفتم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي: اكبر هاشمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.