آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي (تصویبنامه شماره ۲۵۸۹۱۳/ت۴۵۱۳۲ك مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ هیئت وزیران)

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۶۷۸/۱ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (۱۲) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ـ مصوب ۱۳۶۳-و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت373هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي

ماده ۱- سازمان اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويب‌نامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، مجاز است به شرح جدول پيوست كه تاييدشده به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيأت وزيران» است، مبلغ يكصد و هفتاد و هشت ميليارد و هفتصد و شصت و سه ميليون (۱۷۸.۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال وجوهي را كه از محل هداياي مستقل، حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت مي‌نمايد، به شرح زير در سال ۱۳۸۹ راساً هزينه نمايد:

الف ـ درآمد

۱ـ مانده مصرف نشده وصولي (حق‌التوليه، حق‌النظاره، حق‌التصدي) در ابتداي سال ۱۳۸۹ سيزده ميليارد و هفتصد و شصت و سه ميليون (۱۳.۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۲ـ پيش‌بيني وصول حق‌التوليه در سال۱۳۸۹، مبلغ هشتاد ميليارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۳ـ پيش‌بيني وصول حق‌النظاره در سال۱۳۸۹ ، مبلغ پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۴ـ پيش‌بيني وصول وجوه حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در سال ۱۳۸۹ از نذورات مطلقه (حق‌التصدي)، مبلغ هفتاد ميليارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

جمع درآمد: مبلغ يكصد و هفتاد و هشت ميليارد و هفتصد و شصت و سه ميليون (۱۷۸.۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ب ـ هزينه

۱ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي، مبلغ هشتاد و شش ميليارد و پانصد ميليون (۸۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۲ـ حفظ عين و منافع، شناسايي و احياء ، حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات، مبلغ چهل و هفت ميليارد و دويست و شصت و سه ميليون (۴۷.۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۳ـ كمك به توسعه، تكميل و حمايت از بقاع متبركه و اماكن مذهبي، اداره، هدايت، نظارت و حفظ و نگهداري آن، مبلغ چهل و سه ميليارد (۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۴ـ حق‌الزحمه هيأت‌هاي امناي اسلامي و موقوفات و حق‌النظاره نظار موقوفات، حفظ و اداره سازمان، مبلغ دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

جمع هزينه: مبلغ يكصد و هفتاد و هشت ميليارد و هفتصد و شصت و سه ميليون (۱۷۸.۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال
 تبصره ـ سازمان مجاز است در سال ۱۳۸۹ با اذن و مجوز نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان برابر سرجمع كلي حداكثر در سقف پانزده درصد (۱۵%) در موضوعات جدول منابع و مصارف پيوست افزايش يا كاهش داشته باشد.

ماده۲ـ چنانچه ميزان وصولي درآمد بيش از درآمد پيش‌بيني شده در بند «الف» ماده (۱) اين تصويب‌نامه باشد، سازمان مي‌تواند مبلغ مازاد را از خزانه دريافت و با صلاحديد نماينده ولي‌فقيه و سرپرست سازمان و يا مقام مجاز از طرف ايشان در راستاي رديف‌هاي بند «ب» ماده (۱) اين تصويب‌نامه و برنامه‌هاي سازمان هزينه نمايد.

ماده۳ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي (موضوع اين تصويب‌نامه) شامل فعاليت‌هايي است كه براي كمك به ترويج و تعظيم شعاير اسلامي و آموزش قرآن مجيد، اعم از چاپ و اهداي قرآن كريم، انتخاب و اعزام قاريان و داوران به مسابقات كشوري و بين‌المللي قرآن كريم، چاپ و نشر، ترويج و تبليغ سنت حسنه وقف، تجهيز كتابخانه، اهداي جوايز نقدي و غيرنقدي، اعزام مُبلغ مذهبي به كليه نقاط كشور (با اولويت مناطق محروم) و ساير پرداخت هزينه‌هاي سازمان شامل كمك به اجراي برنامه‌هاي مصوب مذهبي استانهاي محروم، كمك به اجراي برنامه مهم و سراسري مذهبي، حمايت از مؤسسات فرهنگي همسو با نظام، كانونها و دارالقرآن‌هاي فعال، كمك به مؤسسه جامعه‌القرآن‌الكريم و شعبات استاني آن كه در راستاي امور مذكور انجام مي‌شود.

تبصره ـ دفتر امور مناطق محروم كشور اولويت‌هاي خود را به سازمان اعلام و سازمان گزارش عملكرد خود را در اين خصوص به آن دفتر ارائه نمايد.

ماده۴ـ حفظ عين و منافع، شناسايي و احياء و حفظ اداره امور موقوفات و رقبات كشور (موضوع رديف (۲) بند «ب» ماده (۱) اين تصويب‌نامه) شامل كمك و پرداخت وجوه لازم براي انجام امور ثبتي، قضايي، عمراني، تعمير و احياء شناسايي، حفظ و اداره امور موقوفات رقبات و غيره، با رعايت صرفه و صلاح موقوفات، همچنين تهيه وسايل، امكانات و ساختمان براي استقرار ادارات اوقاف و امور خيريه در استان‌ها، شهرستان‌ها و مركز و وقف آنها با توليت نماينده ولي فقيه مي‌باشد و عوايد حاصله در جهت مصارف تعيين‌شده در بند «ب» ماده (۱) و نيز تأمين كسري‌هاي احتمالي بودجه سال ۱۳۸۹سازمان هزينه مي‌شود.

ماده۵ ـ اعتبار رديف (۳) بند «ب» ماده (۱) اين تصويب‌نامه جهت حمايت از احياء، نوسازي، توسعه و ديگر امور عمراني بقاع و اماكن مذهبي اداره، هدايت، نظارت و حفظ و نگهداري توسط سازمان مركزي هزينه مي‌شود.

ماده۶ ـ فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در مواد (۳)، (۴) و (۵) اين تصويب‌نامه با توجه به تشخيص ضرورت و اولويت هزينه‌هاي موضوع مواد فوق با سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.

ماده۷ـ تعهدات دوره مالي سال قبل نسبت به مفاد مواد (۳)، (۴) و (۵) اين تصويب‌نامه با موافقت سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي قابل پرداخت است.

ماده۸ ـ مانده درآمد سازمان در پايان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهدشد.

ماده۹ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه است.

اين تصويـب‌نامه در تاريخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ به تأييد مقام ‌محـترم رياست ‌جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.