تصويب‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲۸۰۲ مورخ‌ ۱۰/۱۰/۵۲‌ هيأت‌ وزيران‌ ضميمه‌ آئين‌نامه‌ مأموريت‌ هيات‌

ماده واحده- ماموريت‌مستخدمين‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ براساس‌ ماده‌ ۹۴ مقررات‌ تشكيلاتي‌ استخدامي‌، مالي‌ و انضباطي‌ وزارت‌ امورخارجه‌ به‌ شرط موافقت‌وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ متبوع‌ با حفظ پست‌ سازماني‌ براي‌ مدت‌ يك‌ سال‌ مجازاست‌ حقوق‌ و همچنين‌ مزاياي‌ مستمر يا فوق‌العاده‌ شغل‌ اين‌گونه‌ ماموران‌ از اعتبارمؤسسه‌ متبوع‌ و فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي‌ موضوع‌ مواد 39 و 40 قانون‌ استخدام‌كشوري‌ از اعتبارات‌ وزارت‌ امورخارجه‌ پرداخت‌ خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.