تفاهم‌نامه مربوط به تأمین مسکن کارکنان انتقال‌یافته از تهران

ضوابط اجرايي موافقتنامه في‌مابين «معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور» و «وزارت مسكن و شهرسازي» موضوع دستورالعمل شماره 262747/44186 مورخ 27/12/1388 هيأت محترم وزيران، به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد.

ماده 1- كليات:

كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (به صورت مستقيم) شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي كه از كلانشهر تهران به ساير نقاط كشور انتقال يافته و حايز شرايط زير باشند، از مزاياي مندرج در موافقتنامه صدرالذكر بهره‌مند مي‌گردند.:

1-1- قبل از پايان سال 1388 در شهر تهران مشغول به خدمت بوده باشند.

1-2- تاريخ انتقال آنان از شهر تهران از ابتداي سال 1389 به بعد باشد.

تبصره1- كارمنداني كه از ابتداي سال 1386 از شهر تهران به شهرهاي مقصد انتقال يافته و از تسهيلات «واگذاري زمين» و «وام ساخت مسكن» موضوع ماده (3) آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور مصوب 1386 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي آن، استفاده ننموده باشند، مي‌توانند از تسهيلات موضوع موافقتنامه برخوردار شوند.

تبصره2- دستگاه‌هاي اجرايي عبارتند از:

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، بانك‌هاي دولتي، مؤسسات بيمه، ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري،‌ كميته امداد امام خميني (ره) و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم كل قوا)

تبصره3- به متقاضيان انتقال از تهران به كلانشهرها (مشهد، تبريز، اصفهان، كرج، شيراز، قم و اهواز) حسب مورد تسهيلات ساخت مسكن، خريد مسكن، وديعه مسكن و تعميرات مسكن پرداخت خواهد شد. 

ماده2- تأمين مسكن در قالب طرح مسكن مهر:

كارمندان انتقال يافته واجد شرايط مشمول مي‌توانند از طرح مسكن مهر (حق بهره‌برداري از زمين به صورت اجاره طولاني مدت تا 99 ساله) با اولويت واگذاري حداكثر تا يكسال انتظار استفاده نمايند.

2-1- سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا حسب نياز و با توجه به درخواست‌هاي ثبت شده از طرح مسكن مهر هر شهر، جهت تأمين مسكن كارمندان واجد شرايط انتقال يافته از كلانشهر تهران، اختصاص يابد.

2-2- استفاده از طرح مسكن مهر موضوع موافقتنامه، مشمول مقررات ممنوعيت كساني كه قبلاً از زمين و مسكن و تسهيلات و امكانات دولتي استفاده كرده‌اند يا داراي مسكن باشند، نمي‌باشد.

2-3- چنانچه همسر كارمند متقاضي واجد شرايط نيز حايز شرايط انتقال از تهران در چارچوب مصوبات مربوطه و اين ضوابط باشد، تسهيلات بانكي مقرر تا ميزان 50 درصد افزايش مي‌يابد.

2-4- همزمان با وصول درخواست متقاضي براي استفاده از «طرح مسكن مهر» اخذ تعهدنامه رسمي مبني بر انجام ده سال خدمت در دستگاه‌هاي اجرايي شهر مقصد و حسب مورد تا رسيدن به بازنشستگي از كارمندان متقاضي، الزامي است.

2-5- چنانچه استفاده از «طرح مسكن مهر» در شهر مقصد امكان‌پذير نباشد، متقاضي واجد شرايط از طرح مسكن مهر در نزديك‌ترين شهر يا شهر جديدي كه سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام نمايد (مشروط به رعايت فاصله مندرج در جدول ماده 3 تصويب‌نامه شماره 93138/ت37909/ه‍ مورخ 12/6/1386 هيأت محترم وزيران)، بهره‌مند مي‌گردد.

ماده3- تسهيلات مربوط به اضافه آشكوب و خود مالكين:

در صورت تمايل كارمند انتقال يافته واجد شرايط كه از ساير تسهيلات «مسكن مهر»، «واگذاري زمين»، «وام ساخت مسكن» و «وام خريد مسكن» موضوع آيين‌نامه‌هاي ناظر بر موافقتنامه استفاده ننموده باشد، مي‌توانند از تسهيلات مسكن مهر مربوط به اضافه آشكوب و خود مالكين بهره‌مند گردد.

تبصره1- رعايت بندهاي 2-2 و 2-4 ماده 2 درخصوص اين ماده نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد.

تبصره2- چنانچه همسر كارمند متقاضي واجد شرايط نيز حايز شرايط انتقال از تهران در چارچوب مصوبات مربوطه و اين ضوابط باشد، تسهيلات بانكي مقرر تا ميزان 50 درصد افزايش مي‌يابد.

ماده4- واگذاري زمين:

در مواردي كه شهر مقصد محل خدمت متقاضي و يا شهر نزديك آن (با رعايت فاصله مقرر) فاقد برنامه «طرح مسكن مهر» بوده و زمين دولتي مناسب و آماده‌سازي شده بلامعارض قابل واگذاري موجود باشد زمين به قيمت تمام شده (كه كمتر از قيمت منطقه‌اي خواهد بود) به شرح زير و با رعايت مقررات مربوطه، به متقاضيان واجد شرايط تخصيص و واگذار مي‌گردد:

4-1- اراضي اختصاص يافته و قابل واگذاري به ترتيب اولويت از اراضي تحويلي توسط دستگاه‌هاي اجرايي از جمله زمين‌هاي موضوع ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و از زمين‌هاي موات و ملي در اختيار كه مالكيت دولت بر آنها تثبيت و قطعيت يافته باشد و در صورت فقدان يا كمبود اراضي مناسب موصوف از زمين‌هاي خريداري يا تملك شده خواهد بود.

تبصره1- سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي استان‌ها موظفند به استناد ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و مصوبات كارگروه مسكن و در راستاي تكليف قانوني دستگاه‌هاي اجرايي به تحويل اراضي خود در چارچوب مكان‌يابي مربوطه نسبت به تأمين زمين موردنياز اقدام نمايند.

تبصره2- مابه‌التفاوت بهاي منطقه‌اي زمين مورد واگذاري با قيمت كارشناسي روز آن در زمان واگذاري نبايد از 150 ميليون ريال تجاوز نمايد، در غير اين صورت حسب مورد مابه‌التفاوت آن از متقاضي دريافت يا زمين به دو نفر و يا بيشتر واگذار مي‌گردد.

تبصره3- در صورتي كه زمين مورد واگذاري از اراضي خريداري شده باشد، مابه‌التفاوت بهاي منطقه‌اي با قيمت كارشناسي روز آن از محل اعتبارات موضوع ماده 18 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن تأمين و به سازمان ملي زمين و مسكن قابل پرداخت خواهد بود.

4-2- زمين به موجب قرارداد واگذار و انتقال قطعي آن پس از تسويه حساب و ارايه گواهي پايان كار ساختماني و انقضاي 5 سال از تاريخ انتقال كارمند از كلانشهر تهران به شهر مقصد، خواهد بود.

4-3- چنانچه همسر كارمند متقاضي نيز حايز شرايط انتقال از شهر تهران در چارچوب مصوبات مربوطه و اين ضوابط باشد،‌ امتيازات مندرج در بند 1-3 اين ماده و اجزاء ذيل آن و همچنين تسهيلات وام ساخت مسكن تا ميزان 50 درصد افزايش يافته و زمين مشاعاً به هر دو متقاضي واگذار خواهد شد.

4-4- تسهيلات بانكي جهت احداث واحد مسكوني از خط اعتباري مسكن مهر تأمين و پرداخت خواهد شد.

1-4-4- نرخ سود و مدت بازپرداخت و ساير شرايط تسهيلات بانكي ساخت مسكن، همانند ضوابط ناظر بر تسهيلات بانكي «طرح مسكن مهر» مي‌باشد.

2-4-4- قرارداد واگذاري زمين، مشمول مقررات تبصره 3 ماده 29 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري خواهد بود.

4-5- بندهاي 2-2- و 2-4- ماده 2 فوق الذكر، درخصوص اين ماده نيز لازم‌الرعايه مي‌باشند.

ماده5- ساير موارد:

5-1- به منظور شفاف‌سازي اطلاعات و در جهت انتخاب آگاهانه شهرهاي مقصد توسط متقاضيان انتقال از شهر تهران، «سازمان مسكن و شهرسازي استان‌ها» و «شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد» موظفند به قيد فوريت اطلاعات امكانات موجود درخصوص «تأمين مسكن در قالب مسكن مهر» و «واگذاري زمين» را در سطح استان،‌ حسب مورد به «سازمان ملي زمين و مسكن» و «شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي)» اعلام نمايند تا پس از پردازش، در سايت معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور (با سطح دسترسي وزارت مسكن و شهرسازي) ثبت گردد.

5-2- سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي استان‌ها و شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد موظفند عملكرد شش ماهه خود را حسب مورد به «سازمان ملي زمين و مسكن» و شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) گزارش نموده تا از طريق وزارت مسكن و شهرسازي به «معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور» اعلام گردد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.