آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان متقاضي انتقال از شهر تهران

آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران (تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران)

ماده 1- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در فرآيند استخدام رسمي و پيماني ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه در مورد برگزاري آزمون و رعايت اصل برابري فرصت‌ها، تسهيلات لازم را براي كاركنان مشمول اين آيين‌نامه فراهم نمايند.

ماده 2- در صورت انتقال كارمندان رسمي و پيماني به دستگاه اجرايي ديگر يا واحدهاي ديگر همان دستگاه اجرايي، پست سازماني كارمند از دستگاه اجرايي در ساير شهرها به جز كلان شهرهاي مبدأ كسر و به سقف پست‌هاي سازماني دستگاه مقصد اضافه مي‌شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان منتقل شده در چارچوب اختيارات هيأت وزيران موضوع جابجايي اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از جهت رعايت مقررات به دستگاه مقصد منتقل مي‌شود.

ماده 3- هديه انتقال به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مستمر به كاركنان پرداخت خواهد شد.

ماده4- در مورد مشمولان اين آيين‌نامه هزينه جابجايي محل خدمت و هزينه سفر به ميزان صددرصد علاوه بر هزينه‌هاي مورد عمل در مقررات افزايش مي‌يابد. 

ماده 5 ـ دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در مورد افزايش مشمول اين آيين‌نامه ترتيبي اتخاذ نمايند كه مشمول معافيت از محدوديت سقف پنجاه درصد اضافه‌كار موضوع ذيل بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري شوند.

ماده 6 ـ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با رعايت قوانين و مقررات در سقف امتياز حق شاغل تسهيلات لازم را براي مشمولان اين آيين‌نامه فراهم نمايد.

ماده 7 ـ بانك‌هاي دولتي مكلفند طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعطاي تسهيلات وام بابت وديعه مسكن، خريد مسكن، تعميرات مسكن، خريد خودرو و كالاي خانگي در حداكثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده‌گذاري و نوبت‌گذاري اقدام نمايند.

ماده 8 ـ هديه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهي دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدء يا مقصد) به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي متعلقه به كارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ پرداخت هديه موضوع اين ماده مانع از پرداخت ساير امتيازات قانوني كه توسط دستگاه پرداخت مي‌شود، نخواهد بود.

ماده 9 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كارمنداني كه در اجراي اين آيين‌نامه انتقال مي‌يابند و همچنين همسر و فرزندان تحت تكفل آنان، هر دو سال يك بار به صورت رايگان تحت معاينات پزشكي توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي يا مراكز خدمات بهداشتي و درماني تحت پوشش وزارت يادشده قرار گيرند.

ماده 10 ـ سازمان تربيت‌بدني مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط تسهيلات لازم را براي برخورداري كارمندان انتقالي و همسر و فرزندان آنان از امكانات ورزشي تحت پوشش سازمان تربيت‌بدني در محل انتقال، به طور رايگان فراهم نمايد.

ماده 11 ـ كارمنداني كه به مناطق كمتر توسعه‌يافته و بد آب و هوا انتقال مي‌يابند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در شرايط مساوي از حداكثر سقف امتياز مقرر (حسب مدرك تحصيلي) در بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار خواهند شد.

ماده 12 ـ تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بر اساس درخواست كارمند با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذيرش درخواست آنان مبني بر انتقال اقدام نمايند.

ماده 13 ـ امتيازات موضوع اين آيين‌نامه با توجه به شاخص جمعيت شهرها، به شرح جدول زير قابل افزايش خواهد بود:

رديف

جمعيت شهرها يا بخش‌ها

ميزان دريافت امتيازها

1

تا 100.000

100 درصد

2

تا 200.000

75 درصد

3

تا 400.000

65 درصد

4

تا 600.000

55 درصد

5

تا 900.000

45 درصد

6

900.000 به بالا

30 درصد

ماده 14 ـ آن دسته از كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي كه مشمول مستثنيات ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشند، منوط به اينكه به يكي از واحدهاي تابع يا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستان‌ها (به جز كلان‌شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزاياي اين آيين‌نامه برخوردار خواهند شد.

ماده 15 ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند علاوه بر تسهيلات مقرر در اين آيين‌نامه و به منظور جلب رضايت كارمندان خود براي انتقال از شهر تهران به ساير شهرهاي كشور (به استثناي شهرهاي استان تهران و كلان‌شهرها) تسهيلاتي را با توجه به ظرفيت‌ها و امكانات موجود و در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل و با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور پيش‌بيني نمايند.

ماده 16 ـ استانداران مسئول اجراي اين آيين‌نامه و ساماندهي نيروهاي انتقالي مي‌باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نياز دستگاه‌هاي اجرايي در شهرستان‌ها و بخش‌ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 17ـ اعطاي تسهيلات مندرج در تصويب‌ناه شماره 93138/ت37909ه‍  مورخ 12/6/1386 و اصلاحات بعدي آن در مواردي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده باشد، به مشمولان متقاضي انتقال از تهران بلامانع است.

ماده 18ـ كاركنان قراردادي و عناوين مشابه كه با دستگاه‌هاي اجرايي قرارداد مستقيم منعقد كرده باشند، مي‌توانند همانند كاركنان رسمي و پيماني مشابه از تسهيلات اين آيين‌نامه برخوردار شوند.

ماده 19 ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است بار مالي ناشي از اجراي اين آيين‌نامه را در بودجه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني نمايد.

ماده 20 ـ معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظفند گزارش شش‌ماهة عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استانداران را به رييس‌جمهور ارايه كنند.

ماده 21 ـ اين آيين‌نامه از تاريخ 1/1/1389 لازم‌الاجراست.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.