نظرات حقوقی پیرامون طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

نظرات حقوقی پیرامون طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

الف- مفاد منطوق تبصره (10) الحاقی به قانون تعیین تکلیف …

ترکیب کارکنان موجود در آموزش و پرورش در تاریخ 28/5/1394

(غیر از رسمی، پیمانی و قراردادی)

حق التدریس تبصره 6 ماده 17= وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز می تواند افرادی را که از طریق شرکتهای خدماتی در سال 88-89 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند، … به صورت حق التدریس در رشته ها و مناطق مورد نیاز خود استفاده کند.

حق التدریس در اولویت استخدام= به عنوان مثال ماده 17= افرادی که از سال 1379 به بعد به صورت حق التدریس و یا از طریق شرکت های خدماتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری آموزشی داشته اند، … در صورت صدور مجوز استخدام به روش زیر در اولویت استخدام قرار می گیرند.

حق التدریس بازمانده از استخدام= به عنوان مثال تبصره ماده 3- معلمین حق التدریسی دارای مدرک فوق دیپلم که تا پایان سال تحصیلی 88-87 پنج سال سابقه خدمت …، به شرط شاغل بودن در زمان استخدام می توانند بر اساس ضوابط این ماده استخدام شوند.

حکم تبصره (10)

تبصره 10- وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از … 26/7/1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند را به منظور تأمین نیروی حق التدریس … به کارگیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.

ترکیب کارکنان موجود در آموزش و پرورش بعد از تاریخ 28/5/1394

 (غیر از رسمی، پیمانی و قراردادی)

پس در این تاریخ حق التدریسانی که به موجب قانون تعیین تکلیف استخدامی –مصوب سال 1388- و اصلاحات و الحاقات بعدی همچنان به صورت حق التدریسی در آموزش و پرورش حضور داشتند، نمی باید دیگر مورد استفاده قرار نگیرند !

به نظر می رسد، قسمت اخیر بند 2 طرح استفساریه پیشنهادی، که از «حق التدریسان جامانده قبل از سال 1391» صحبت به عمل می کند، برای حل این مسأله است.

ب) بررسی طرح تفسیری تبصره (10)

متن تبصره (10)

وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (تاریخ 26/7/1391) با آموزش و پرورش همکاری داشته اند را به منظور تأمین نیروی حق التدریس، با توجه به رشته تحصیلی، مقطع (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده (8) این قانون به کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.

بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حق التدریس سالانه و از محل حق التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین می شود. بدیهی است به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی باشد. این قانون از تاریخ 1/7/1394 لازم الاجرا است.

نظرات پیرامون متن استفساریه (تأیید شده نهایی از سوی کمیسیون تخصصی)  

احکام استفساریه

نظرات مربوط

1- شرط رشته تحصیلی منحصراً برای به کارگری مشمولان قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه می باشد.

مطابق تبصره (10) شرط رشته تحصیلی برای کلیه مقاطع آموزشی (ابتدایی و متوسطه) شناخته شده است، یعنی:

  • معلم ابتدایی ==> حداقل کاردانی آموزش ابتدایی
  • معلم متوسط ==> حداقل کاردانی درس مربوط (ریاضی، فیزیک، شیمی، …)

حکم بند 1 این استفساریه، علاوه بر آنکه خلاف نص صریح تبصره بوده و فاقد جنبه تفسیری است، باعث می شود هرکس با هر مدرک تحصیلی کاردانی بتواند وارد مقطع ابتدایی شود؛ مقطعی که بر عکس آنچه طراحان محترم تصور دارند، از حساسیت بالایی برخوردار است.

2- عبارت «حق التدریسی» شامل نیروهای آموزشی، پرورشی، بهداشتی، مشاور و سرپرست کارگاه و حق التدریسان جامانده قبل از 26/7/1391 می گردد

1- عبارت «حق التدریسی» در متن تبصره 10 وجود ندارد.

2- اگر منظور تعیین افرادی باشد که می توان آنها را به صورت حق التدریسی به کار گرفت، با این ایراد مواجه است که دایره شمول افراد موضوع این تبصره را افزایش داده است.

3- قسمت اخیر این بند یعنی «حق التدریسان جامانده قبل از 26/7/1391» به نظر موجه می آید؛ زیرا در قانون تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی و اصلاحات بعدی آن، ضمن ممنوعیت به کارگیری هر گونه نیروی حق التدریس جدید، برخی از افراد حق التدریس را به رسمیت شناخته بود:

نخست، آنهایی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون به صورت حق التدریس مشغول و در انتظار اولویت استخدام هستند؛

دوم، کارکنان شرکتهای خدماتی سال 89-88.

با توجه به اینکه، سیاق تبصره (10) جنبه ممنوعیت مطلق به کارگیری افراد به جز دو موردی که در این تبصره ذکر شده دارد و ذکری از دو دسته حق التدریس فوق نکرده است، این شائبه به وجود آید که در واقع اخراج این دو دسته را بیان داشته است؛ در صورتی که این دو دسته فوق، حکم مجزایی در قانون دارند و به نظر می رسد هدف قانونگذار، ضمن به رسمیت شناختن دو دسته کارکنان حق التدریس قبل، اضافه کردن افراد دیگر بوده است. بنابراین، عبارت «حق التدریسان جامانده قبل از 26/7/1391» ایراد قانونی نداشته و تفسیر آن ضروری است.

3- عبارت «خرید خدمات آموزشی» شامل نهادهای عمومی از جمله سازمان دانش آموزی نیز می شود.

متن بند (3) استفساریه ابهام دارد؛ در صورتی که هدف، افزودن «نیروهای خرید خدمات آموزشی» که در «نهادهای عمومی از جمله سازمان دانش آموزی» کار می کرده اند به افراد مشمول تبصره (10) باشد، توسعه قانون به حساب می آید و علاوه بر ایراد بار مالی اصل (75) قانون اساسی، خلاف مقتضای استفساریه است.

در صورتی که منظور، کارکنان خرید خدمات آموزشی باشد که با واسطه این نهادها در آموزش و پرورش مشغول به کارند، تبصره (10) کنونی هم آن را دربرمی گیرد و نیازی به استفساریه نیست.

نظرات پیرامون پیشنهادات واصله از نمایندگان 

متن پیشنهادات

نظرات مربوط

نوری:

آیا مربیان پیش دبستانی با سابقه تدریس پنج سال و دارای مدرک دیپلم شامل هدف در طرح الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواداموزی در آموزش و پرورش مصوب 26/5/1394 می شوند؟

پاسخ: بلی.

1- اضافه کردن مربیان پیش دبستانی با مدرک دیپلم در واقع توسعه قانون است؛ چرا که قانونگذار صراحتا داشتن کاردانی را لازم دانسته است.

2- قانونگذار در تبصره (10) با قرار دادن یک تاریخ مشخص (یعنی 26/7/1391) قصد داشته که مربیان پیش دبستانی موجود را سامان داده و دیگر باب آن را مسدود سازد. اما ذکر عبارت «پنج سال سابقه تدریس»، همچنان در طول زمان، مربیان جدیدی را مشمول می گرداند.

 

قاسم جعفری:

آیا برای افرادی که شرط رشته تحصیلی برای به کارگیری به صورت حق التدریس برداشته شده است، گذراندن دوره های ضمن خدمت ضروری است؟

پاسخ: بلی. گذراندن دوره های ضمن خدمت برای افرادی که در استفساریه فوق جهت به کارگیری از داشتن شرط تطابق رشته تحصیلی منع شده اند، ضروری است.

با توجه به ایراداتی که در بالا در خصوص برداشته شدن شرط رشته تحصیلی ذکر شد، به نظر می رسد با این پرسش هم نمی توان موافقت نمود. اما در صورتی که برداشته شدن شرط رشته تحصیلی در مقطع ابتدایی تصویب شود، وجود چنین حکمی بی فایده نخواهد بود.

کوچکی نژاد- احمدی لاشکی

آیا نیروهای حق التدریس آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای (دانشگاه فنی و حرفه ای) که قبل از سال 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و بر اساس قانون برنامه (ماده 23) از آموزش و پرورش انتزاع و به وزارت علوم و تحقیقات ملحق شده در اولویت استخدام وزارت علوم قرار می گیرند؟

پاسخ: بلی

1- این متن ارتباطی به تبصره (10) و کل قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس و … (مصوب 1388) نداشته و قانونگذاری جدید است.

2- با توجه به بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از کلیه قوانین و مقررات از جمله این قانون، مستثنی بوده و هر گونه تبدیل وضعیت و استخدام در دانشگاه ها با رعایت مصوبات هیأت امنا انجام می پذیرد.

– حذف قید بیش از یکسال از بند (3) تبصره الحاقی ماده (17) قانون تعیین وضعیت استخدامی پیش دبستانی، اموزشیاران و نیروهای خرید خدمت.

آدرس حکم اشاره شده ظاهرا اشتباه است و دسترسی حاصل نشد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments