آرای وحدت رویه

مرجع صالح رسیدگی به شکایات استخدامی کارمندان سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صالح رسیدگی به شکایات استخدامی کارمندان سازمان تأمین اجتماعی (رأی وحدت رویه شماره 14 مورخ 17/2/1370 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

‌تاریخ 70.2.17

کلاسه پرونده 159.69

شماره دادنامه 14

‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

‌شاکی: سازمان تأمین اجتماعی.

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

‌مقدمه – الف – شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 91.62 موضوع شکایت آقای سید محمد میرصفایی به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی به‌خواسته: ارتقاء گروه به شرح دادنامه شماره 35 مورخ 62.5.31 چنین رأی صادر کرده است: نظر به این که سازمان مذکور در لایحه جوابیه به صلاحیت‌دیوان ایراد و اظهار نموده به دستور ماده 36 آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی رسیدگی به موضوع بدواً در صلاحیت هیأت سه نفره مستقر‌در سازمان تأمین اجتماعی است و ضمن بیان مدافعاتی در اصل موضوع اضافه کرد برابر صورتجلسه مورخ 5.12 و 62.5.15 شورای انتصابات ارتقاء‌به رتبه 6 وی موافقت گردید علیهذا قبل از رسیدگی و صدور رأی وسیله هیأت سه نفره مقرر در ماده مرقوم طرح شکایت در دیوان مبنای قانونی نداشته‌و لهذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.

ب – شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 308.68 موضوع شکایت آقای غلامرضا آذریان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته: حقوق‌تضییع شده این جانب در خصوص ارتقاء رتبه در سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 397 – 69.7.30 چنین رأی صادر نموده است: با‌توجه به ایراد سازمان طرف شکایت در مورد انتخاب دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی بدوی مستنداً به ماده 36 آیین‌نامه استخدامی سازمان‌تأمین اجتماعی با قبول ایراد مذکور رسیدگی بدوی شکایت مطروحه به عهده هیأت رسیدگی به شکایت مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی محول و‌مقرر می‌گردد. پرونده از آمار کسر و به مرجع یاد شده ارسال شود.

ج – شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 102.68 موضوع شکایت آقای رجب محمد دوجی به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی به خواسته:‌پرداخت مزایای سرپرستی رتبه 9 به شرح دادنامه شماره 556 مورخ 69.9.5 چنین رأی صادر نموده است: اولاً – با تشکیل دیوان عدالت اداری و‌تصریح قانونگذار مبنی بر تفویض صلاحیت اختصاصی به دیوان مزبور در خصوص رسیدگی به شکایت مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشگری”‌به استثناء مشمولین قانون کار” ماده 36 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی موضوع صلاحیت هیأتهای متشکله در آن سازمان ملغی و در‌نتیجه صلاحیت این قبیل هیأتها در رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مربوطه منتفی است.

‌ثانیاً – با عنایت به ماده 20 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن انتصاب شاکی به سمت سرپرست شعبه تأمین اجتماعی گنبد‌کاووس بدون ارتقاء به رتبه 9 بر اساس ضوابط مربوطه مستلزم دریافت فوق‌العاده شغل رتبه 9 نیست و شکایت در خصوص مطالبه فوق‌العاده شغل به‌میزان رتبه 9 از تاریخ 65.3.21 تا تاریخ 65.8.22 موافق مقررات نمی‌باشد و رد می‌شود.

جلسه هیأت عمومی

‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی وحدت رویه

‌به صراحت بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360.11.4 رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر‌مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و‌کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و به موجب ماده 24 قانون مزبور کلیه قوانین و‌مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ اعلام شده است در نتیجه جز مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما صلاحیت سایر مراجع‌اختصاصی اداری در زمینه رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین دولت و از جمله هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان تأمین اجتماعی‌ موضوع ماده 36 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1348 منتفی گردیده است بنا بر این دادنامه شماره 556 مورخ 69.9.5 شعبه نهم‌دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 106.68 که بر این مبنا صادر شده است موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت‌اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام