راهنمای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+ موضوعات مهم اداری و استخدامی

 

بخشی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری )1)

1- اعتراض به تصمیمات و اقدامات قطعی واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها،سازمان ها،مؤسسات، شرکت‌های دولتی ، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیالت ونهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

 

2- اعتراض به تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها. ) ماده 10 قانون دیوان (

 

بخشی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری )2)

3- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمسیون هایی نظیر کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 شهرداری ها صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

4- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری وسایر مستخدمان اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. ) ماده 10 قانون دیوان (

 

1- داشتن کد ملی معتبر

 

2- ثبت نام در سامانه ثنا

 

الزامات تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری

 

ثبت نام در سامانه ثنا

 

جهت ثبت نام در سامانه ثنا

 

به دفاترخدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.

 

پس از نام نویسی در سامانه ثنا میتوان روند پرونده را

 

از آن طریق مشاهده نمود.

 

ارسال کلیه ابلاغ ها اعم از اخطار رفع نقص، احکام

 

صادره و… از طریق همین سامانه انجام می شود .

 

پیگیری روند پرونده ازطریق سامانه ثنا: 

 

تذکدددر:

 

o افرادی که به هردلیل کد ملی آنها غیر فعال شده، باید

 

ابتدا برای فعال سازی کد ملی به سازمان ثبت احوال

 

مراجعه نمایند.

 

o شکایت درخصوص غیر فعال بودن کد ملی در

 

صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد.

 

تهیه فرم دادخواست:

 

رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم

 

دادخواست است و دادخواست باید به زبان

 

فارسی و در برگه مخصوص تنظیم شود .

 

)ماده 16 قانون دیوان(

 

برای دریافت فرم دادخواست

 

به سایت اینترنتی دیوان عدالت اداری به آدرس

 

www.Divan-edalat.ir

 

مراجعه فرمائید.

 

نحوه تکمیل فرم دادخواست دیوان عدالت اداری

 

o اخذ فرم دادخواست از سایت دیوان عدالت اداری

 

o درج مشخصات شاکی

 

o درج مشخصات کامل سازمان طرف شکایت

 

o درج اصل موضوع خواسته در محل مربوطه

 

o درصورت درخواست صدور دستور موقت، این درخواست به خواسته

 

اصلی اضافه شود.

 

o درج شماره وتاریخ رای معترض عنه در ردیف خواسته

 

o پرداخت هزینه دادرسی به مقدار قانونی

 

o متن دادخواست حتی المقدور بصورت تایپی باشد. )ماده 18 قانون دیوان(

 

1- پس از ثبت پرونده در دیوان، شماره شعبه و شماره پرونده از طریق پیامک به اطالع

 

شاکی خواهد رسید.

 

2-کسانی که در دفاتر پیشخوان قضایی اقدام به ثبت پرونده خود نمایند، از دفترمذکور

 

کد رهگیری خود را دریافت نمایند.

 

3- این کد رهگیری پس از ارجاع به شعبه تبدیل به شماره 16 رقمی پرونده خواهد

 

شد.

 

4-کسانی که از طریق پست دادخواست خود را ارسال میکنند. برای پیگیری ثبت

 

دادخواست کد 16 رقمی مرسوالت پستی را از دفتر پستی دریافت کنند.

 

5- در زمان ثبت دادخواست در دفاتر نمایندگی دیوان حتما رسید مربوطه را اخذ نمایید.

 

6-پیگیری پرونده از طریق کد رهگیری و رمز پرونده از سامانه ثنا میسر است.

 

نحوه اطالع رسانی روند پرونده در دیوان

 

وکالت در دیوان عدالت اداری

 

شرایط وکالت در دیوان به ترتیبی است

 

که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر شده.

 

)ماده 122 قانون دیوان(

 

 

مهلت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

 

مهلت اعتراض به آراء و تصمیمات قطعی مقامات اداری

 

)بدوی یا تجدیدنظر( برای افراد داخل کشور سه ماه

 

و برای افراد خارج از کشور شش ماه پس از ابلاغ می باشد.

 

)تبصره2ماده16قانون دیوان( 

 

تدوجه

 

آراء قطعی مراجع شبه قضایی ممکن است :

 

1- به علت عدم اعتراض به رأی بدوی در مهلت قانونی

 

باشد.

 

2- رأی از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.

 

تعداد نسخه های دادخواست :

 

تحویل یا ارسال مدارک و ضمائم دادخواست به تعداد

 

طرف شکایت بعالوه یک نسخه الزامی است.

 

)ماده 23 قانون دیوان(

 

درگاههای ورود دادخواست به دیوان :

 

1- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

 

2- دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در محل دادگستری استانها

 

3- پست سفارشی به آدرس دبیرخانه مرکزی دیوان

 

4- تسلیم حضوری دادخواست در دبیرخانه مرکزی دیوان

 

* توجه: تاریخ تحویل دادخواست به هریک از درگاههای فوق

 

الذکر بعنوان تاریخ ثبت دادخواست محسوب می شود.

 

سمت دادخواست دهنده :

 

هنگام تقدیم دادخواست،

 

تصویر یا رونوشت گواهی شده مدارک احراز سمت

 

دادخواست دهنده ضروری است.

 

) ماده 22 قانون دیوان ( 

 

تقدیم دادخواست :

 

الزامات ارائه

 

دادخواست

 

شماره ثبت ثنا

 

تصویر کارت ملی

 

تصویر رای مورد اعتراض امضاءذیل دادخواست

 

ابطال تمبر

 

فرم دادخواست تکمیل شده

 

نکته:

 

درصورتیکه شاکی شخص حقوقی، حقوق خصوصی باشد

 

امضاء ذیل دادخواست توسط دارندگان حق امضاء به

 

همراه مهر شرکت )مطابق آخرین آگهی مندرج در

 

روزنامه رسمی( الزامی می باشد. )بندح ماده 18 قانون دیوان (

 

هیینه دادرسی در دیوان عدالت اداری:

 

هزینه دادرسی در مرحله بدوی مبلغ دویست هزار ریال و در مرحله

 

تجدید نظر یا اعاده دادرسی مبلغ چهارصد هزار ریال می باشد.

 

هزینه دادرسی در خصوص ورود ثالث وجلب ثالث واعتراض ثالث

 

بستگی به شعبه ارجاعی دارد ) بدوی یا تجدید نظر(

 

هزینه تصدیق هر برگ از مدارک و اوراق پیوستی دادخواست پانزده

 

هزار ریال می باشد. )ماده 19 قانون دیوان(

 

تصدیق اوراق یا ضمائم دادخواست :

 

تصویر یا رونوشت مدارک استنادی باید در دفاتر اسناد رسمی

 

یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر شعب دیوان، دفاتر دیوان

 

مستقر در مراکز استانها، واحدهای عمومی و دولتی یا دبیرخانه

 

مرکزی دیوان تصدیق گردد. )تبصره یک ماده 20 قانون دیوان(

 

.

 

پس از ثبت پرونده در شعبه، ابتدا مدیر دفتر پرونده را بررسی ودر صورت وجود

 

هرگونه کسری تمبر یا اوراق پرونده، مراتب به شاکی ابلاغ تا ررف مدت ده روز

 

نسبت به رفع نقص پرونده اقدام نماید.

 

 چنانچه از طرف شاکی ررف مهلت مقرر تعیین شده جهت رفع نقص اقدام نشود ،

 

توسط مدیر دفتر شعبه قرار رد دفتری صادر و پرونده بایگانی خواهد شد.

 

اعتراض به این قرار توسط همان شعبه قابل رسیدگی میباشد.

 

)ماده 28 قانون دیوان(

 

روند پرونده:1

 

درصورت تکمیل بودن پرونده،نسخه ثانی دادخواست واوراق ضمیمه، به سا زمان

 

طرف شکایت ارسال میشود) تبادل لوایح(

 

طرف شکایت ررف یکماه پس از ابلاغ ، مورف به ارسال پاسخ به شعبه دیو ان

 

میباشد، خودداری از ارسال پاسخ مانع تصمیم گیری قاضی شعبه نمی باشد.

 

پس از وصول پاسخ سازمانهای طرف شکایت وتکمیل بودن، پرونده شما در نوبت

 

رسیدگی قرار می گیرد.

 

رسیدگی در دیوان غیر حضوری بوده ودر صورت نیاز دعوت خواهید شد.

 

روند پرونده: 2

 

 اعتراض به آراء صادره از شعب ،باید در مهلت قانونی ودر فرم تجدید نظر خواهی تنظیم و ارائه

 

گردد.

 

 رای صادره بدوی ررف بیست روز پس از ابلاغ برای اشخاص داخل کشور ودو ماه برای خارج

 

کشور قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری است.

 

 کلیه دالیل اعتراضی به انضمام رای شعبه بدوی پیوست دادخواست تجدید نظر گردد.

 

 پرداخت هزینه دادرسی هنگام تحویل دادخواست ضروری است.

 

 تاریخ ابلاغ رای، زمان درج رای در سامانه ثنا است.

 

 آراء قطعی صادره ازدیوان عدالت ،طبق قانون قابلیت اعاده دادرسی رادارند.

 

روند پرونده 3

 

جهت تسریع در رسیدگی، شاکی پرونده میتو اند از

 

قاضی شعبه تقاضای رسیدگی خارج از نوبت نماید،

 

قبول این درخواست منوط به موافقت قاضی ش عبه

 

می باشد. )ماده 47 قانون دیوان(

 

روند پرونده 4

 

تقاضای صدور دستور موقت:

 

تقاضای صدور دستور موقت ضمن تقدیم دادخواست ارائه می شود ولی چنانچه درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی مطرح شود، بدون الزام به تنظیم دادخواست و صرفاً با تقاضای قبل از ختم رسیدگی به دفتر شعبه ارائه می گردد. این درخواست نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. (ماده 34 قانون دیوان)

 

استناد به رأی هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در دادخواست:

چنانچه موضوع شکایت با استناد به رأی هیأت عمومی یا هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری باشد، شماره و تاریخ رأی هیأت عمومی در دادخواست ذکر و حتی‌المقدور تصویر رأی به ضمیمه دادخواست تقدیم گردد. 

 

درخواست ابطال مصوبات و بخشنامه های دولتی:

تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد در درخواست مذکور تصریح موارد زیر ضروری است:

1- مشخصات اقامتگاه درخواست کننده

2- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

3-حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

4- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده

5-امضاء یا اثرانگشت درخواست کننده

نکته: درموضوع درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن و پرداخت هزینه دادرسی ضرورت ندارد. )ماده80 قانون دیوان(

دادخواست جلب ثالث باید حداکثر ظرف مدت سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی ارائه شود.

 

)ماده54قانون دیوان(

 

جلب ثالث: 

 

ورود ثالث :

 

دادخواست ورود ثالث باید قبل ازصدور رأی به دیوان ارائه شود.

 

برای ورود ثالث در هر پرونده، شاکی باید دلایل ذیحق بودن خود را در پرونده مذکور ضمیمه نماید.

)ماده 55 قانون دیوان( 

 

اعتراض ثالث:

درصورتی که رأی صادر شده از شعب ، بدون دخالت فرد ثالث ذینع در مرحله دادرسی صادره شود و به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، رای صادره ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، توسط ثالث در دیوان قابل اعتراض می باشد.

)ماده 57قانون دیوان( 

 

موضوع دادخواست : احراز وقوع تخلف تعیین میزان و مطالبه خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص طرف شکایت پس از صدور رأی در دیوان عدالت اداری مبنی براحراز وقوع تخلف، با دادگاههای عمومی می باشد. )تبصره یک ماده 10 قانون دیوان(

 

 

 

تقدیم دادخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی دیوان، منوط به رعایت شرایط مندرج در ماده 98 قانون دیوان است.

 

روند پرونده 7 ( اعاده دادرسی)

 

به موجب ماده 89،هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، موووا از یریی ریاست محترم دیوان در هیأت عمومی مطرح وپس از احراز تعارض، رأی صحیح اعلام میگردد، این رای برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

روند پرونده 8 ( تعارض آراء (

هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، موضوع از طریق ریاست محترم دیوان در هیأت عمومی مطرح و در صورتی که هیأت عمومی آراء صادره را صحیح تشخیص دهد آن را برای ایجاد رویه تصویب میکند، این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. )ماده90 قانون دیوان(

 

روند پرونده 9 ( رأی ایجاد رویه (

 

افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی خود را ذینف می دانند، در

 

صورت عدم اجرای رأی مذکور از سوی مسووالن ذی ربط، می

 

توانند رسیدگی به استنکاف مسوول مربویه را از دیوان درخواست

 

نمایند، این درخواست از یرف رئیس محترم دیوان به یکی از

 

شعب تجدید نظر ارجاا می شود. ) ماده 93 قانون دیوان (

 

مرجع رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی

 

طرح آراء قبلی هیأت عمومی در موارد ادعای اشتباه یا

 

مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر مستلزم اعالم اشتباه

 

از طرف ریاست محترم قوه قضائیه یا ریاست محترم دیوان

 

یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

 

)ماده91 قانون دیوان(

 

رسیدگی مجدد نسبت به آراء هیأت عمومی

 

 

 

قاریءُ الحدید، و اذا وقعت، و الرحمن، یدعی فی السموات و

 

االرض، ساکن الفردوس:

 

تالوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین

 

اهل بهشت خوانده می شوند.

 

)کنزالعمال ، ج 1 ، ص582)

 

حضرت زهرا )س( فرمودند:

 

مدارک الزم جهت طرح دادخواست در برخی از موضوعات حوزه معاونت:

 

اقتصادی، اراضی و شهرسازی

 

تغییر کاربری اراضی شهری

 

بموجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی

 

و معماری ایران شورای اسالمی شهر در خصوص تغییر

 

کاربری امالک و تعیین عوارض صلاحیت ندارد.

 

)رای شماره 394 و 399 مورخ 9/6/95 هیأت عمومی دیوان(

 

تصمیمات خالف قانون و مقررات)عدام الشدمول ( شدوراهای

 

اسالمی شهر و شهرستان قابل ابطال در هیأت عمومی دید وان

 

عدالت اداری می باشد. )ماده 12 قانون دیوان(

 

جایگاه حقوقی شوراهای اسالمی 

 

شوراهای اسالمی شهر صرفاً صلاحیت تعیین وتصویب عوارض را در

 

محدوده جغرافیایی خود دارند )صلاحیت محلی( و مجاز به تعیی ن و

 

تصویب عوارض کشوری وملی نیستند.

 

)دادنامه شماره 681 مورخ 16/9/95 هیأت عمومی دیوان(

 

جایگاه حقوقی شوراهای اسالمی

 

نکته: تغییر کاربری اراضی زراعی وباغها در خارج از محدود ه

 

قانونی شهر ها و شهرک ها جز در موارد ضروری به تشخیص

 

کمیسیون مربوطه ممنوع می باشد. نظرات کمیسیون م ذکوربا

 

رعایت مهلت قانونی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م ی

 

باشد. ) تبصره های یک و دو ماده 3 قانون حفظ کاربری اراوی وباغها (

 

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

 

اعتراض به اعمال ماده 56 قانون جنگلها ومراتع

 

منحصراً در صلاحیت دادگاه ویژه منابع طبیعی

 

مستقر در دادگستری مراکز استانها می باشد.

 

اعتراض به ملی اعالم شدن اراضی

 

اعتراض به آراء و تصمیمات دیوان محاسدبات در صدالحیت

 

دیوان عدالت اداری نمی باشد.

 

)دادنامه شماره 170 مورخ 20/3/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(

 

دیوان محاسبات 

 

1-تأخیر بیش از پنج سال از اجرای طرحهای عمومی

 

2-تصویر سند یا دلیل مالکیت )تغییرات یا نقل وانتقاالت(

 

3- دلیل ذینفع بودن شاکی

 

4- سایر مدارک ومستندات مربوطه

 

نکته:

 

چنانچه طرح دولتی یا عمومی در مهلت مقرر قانونی 5 ساله اجرا

 

نشود، شهرداری بنا به تقاضای مالک یا ذینفع مکلف به صدور پروانه

 

ساختمان بر اساس حداقل تراکم پایه تفصیلی می باشد.

 

اعتراض به طرحهای دولتی شهرداری

 

1-تصویرسند یا دلیل مالکیت

 

2-تصویر درخواست پروانه

 

3- عدم کاربری آموزشی ، فضای سبز و …

 

4- قرارداشتن ملک در حریم شهری

 

5-سایر مدارک ومستندات مربوطه

 

مدارک مورد نیاز جهت الیام شهرداری به صدورپروانه ساختمان

 

مالکان اراضی وامالک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلف

 

هستند قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی یا احدا

 

بنا)عملیات ساختمانی ( از شهرداری پروانه اخذ کنند.

 

درصورت عدم رعایت این تکلیف، شهرداری می تواند از

 

عملیات ساختمانی جلوگیری کند. ) ماده 100 قانون شهرداری(

 

جایگاه حقوقی کمیسیون ماده صد شهرداری ها

 

انواع تخلفات ساختمانی

 

1- عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی

 

2- اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی.

 

3- احدا بنای بدون پروانه

 

4- عدم احدا پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن

 

5- تجاوز به معابر شهر

 

6- تغییر کاربری غیرمجاز

 

7- عدم رعایت مقررات ساختمانی از جمله آیین نامه 2800(استحکام بنا(

 

8- عدم رعایت مقررات طرح تفصیلی

 

1-تصویر آراء قطعی اعم از کمیسیونهای بدوی یا تجدید نظر

 

2-تصویر سند یا دلیل مالکیت )تغییرات یا نقل وانتقاالت(

 

3- دلیل ذینفع بودن شاکی

 

4- گواهی ابلاغ رای

 

5- رعایت مهلت مقرر قانونی

 

6- تصویر پروانه یا مجوز مربوطه

 

7- سایر مدارک و مستندات مربوطه

 

مدارک مورد نیاز جهت اعتراض به آراء کمیسیون ها

 

1-تصویر رأی صادره

 

2-گواهی ابلاغ رای

 

3- سایر مستندات ومدارک الزم

 

نکته: درصورتی که رای کمیسیون بنام شاکی نباشد، سند مالکیت چاه یا دلیل

 

دیگری که ذینفع بودن شاکی را اثبات نماید ارائه گردد.

 

مدارک مورد نیاز جهت اعتراض به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

 

تعییرات

 

رسیدگی به شکایت از آراء قطعی صادره از شعب تعزیرات

 

حکومتی در خصوص قاچاق کاال و ارز از صلاحیت رسیدگی در

 

دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

 

)تبصره 2 ماده 50 قانون قاچاق کاال و ارز مصوب3/10/92 ) 

 

مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت با موضوع حل اختلاف گمرکی در خصوص اختلافات گمرکی :

 

1- اظهار نامه

 

2- ضمانت نامه بانکی

 

3- تصویر رأی قطعی مورد اعتراض

 

4- گواهی ابلاغ رای صادره

 

5- سایر مدارک و مستندات

 

1- تصویر رأی کمیسیون نظارت ویا هیأت عالی نظارت

 

2- گواهی ابلاغ رأی مورد اعتراض

 

3- سایر مدارک ومستندات

 

مدارک مورد نیاز جهت اعتراض به آراء صادره از کمیسیون های نظارت بر اصناف

 

شکایت اشخاص نسبت به الزام سازمان مطبوع خود مبنی بر

 

واگذاری ) الزام به فروش ( خانه های سازمانی در صلاحیت

 

دیوان عدالت اداری می باشد، شاکی باید وزارت مسکن و

 

شهرسازی و سازمان مالیاتی را هم طرف شکایت خود قرار

 

دهد.

 

منازل سازمانی

 

نکته:

 

اخذ قسمتی از اراضی یا بهای آن از اشخاص در قبال

 

تغییر کاربری توسط شورای اسالمی شهر

 

خالف قانون می باشد.

 

)دادنامه شماره 717 مورخ 11/10/91 هیأت عمومی دیوان(

 

مدارک مورد نیاز درخصوص اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی

 

1- تصویرآراء قطعی اعم ازبدوی یاتجدید نظر

 

2- گواهی ابلاغ رأی

 

3- سایر مستندات

 

) برگ تشخیص مالیاتی قابل اعتراض در دیوان نمی باشد (

 

Company name

 

الصَّالة مِعرَاجُ المُؤمِن

 

نماز، معراج مؤمن است.

 

کشف االسرار، ج 2 ،ص ۶۷۶

 

حضرت رسول اکرم )ص(:

 

مدارک الزم جهت طرح دادخواست در برخی از موضوعات حوزه معاونت:

 

بیمه ،کار و تأمین اجتماعی 

 

موضوعات مربوط به کارگر ی و کارفرمایی

 

هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما که ناشی از مقررات کار

 

باشد، بدواً باید از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره

 

کار حل و فصل شود و درصورت صدور رای از ناحیه مراجع مذکور،

 

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت کارگر یا کارفرما

 

نسبت به آراء قطعی صادره از اداره کار را دارد.

 

شکایت مربوط بیمه بیکاری

 

بیمه شده مکلف است ررف سی روز از تاریخ بیکاری

 

مراتب را به اداره کار محل گزارش نماید.

 

مراجعه بعد از سی روز با تشخیص هیأت حل اختلاف تا

 

سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ) بند ب ماده6 قانون بیمه بیکاری (

 

شرایط احراز بیمه بیکاری

 

1- کارگر بدون اراده خود بیکارشده باشد.

 

2- معرفی نامه از اداره کار مربوطه

 

3-مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی جهت برقراری بیمه بیکاری

 

4-کارگر قبل از بیکارشدن حد اقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

 

5- آماده به کار بودن بیمه شده بیکار

 

توجه: بیمه شدگانی که بعلت بروز حواد قهریه و غیر مترقبه بیکار می شوند نیاز به

 

سابقه پرداخت بیمه ندارند. )تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری(

 

بیمه بیکاری

 

بموجب رای شماره 265 مورخ 20/6/90 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرف موجه شناخته شدن اخراج کارگر از سوی مراجع حل اختلاف، موجب محرومیت وی از مقرری بیمه بیکاری نمی باشد.

 

توجه :

• منظور از رأی قطعی ممکن است رای هیأت تشخیص باشد که در اثر عدم اعتراض قطعی شده یا رای هیأت حل اختلاف.

• منظور از گواهی ابلاغ، یعنی آراء مذکور در چه تاریخی به شاکی ابلاغ شده است.)اعم از کارگر و یاکارفرما(

1- مدارک پرداخت حق بیمه

 

2- مدارک کارگزینی)فیش حقوقی و…(

 

3- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

 

4- سایر مدارک ومستندات مربوطه

 

درصورت ادعای هرگونه سابقه، ابتدا می بایست در اجرای رای 563 مورخ 25/8/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شخص مدعی به سازمان تامین اجتماعی محل مراجعه ودرخواست بررسی را به کمیته سامانه سوابق ارائه نماید. درصورت اعتراض به نظرکمیته می تواند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید.

 

شکایت در خصوص احتساب سابقه بیمه و بازنشستگی

1- اشتغال بیمه شده در مشاغل سخت وزیان آور بمدت 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب.

2- پرداخت حق بیمه ایام مذکور توسط کارفرما

3- شمول قانون کار بر بیمه شده

4- پرداخت 4 %حق بیمه سخت و زیان آور از طرف کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی

 

شرایط بهره مندی از میایای بازنشستگی پیش از موعد )سخت وزیان آور(  بیمه شده بازنشسته یا از کارافتاده کلی مستمری بگیر و یا بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار ، مشروط براینکه ظرف آخرین سال حیات خود، حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد.)فوت شده باشد.(

 

ماده قانون دیوان عدالت اداری(

 

شرایط دریافت مستمری بازماندگان بیمه شده تأمین اجتماعی 

 

1- پرداخت حق بیمه حداقل به میزان یکسال در ده سال قبل ازابتال به بیماری

 

2- ازکار افتادگی ناشی از کار در حین انجام وریفه و یا غیر انجام وریفه.

 

3- تشخیص از کارافتادگی به تشخیص کمیسیون پزشکی

 

3 3333(ماده قانون دیوان عدالت اداری(33-3

 

ا33

 

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

 

1- تصویر مصدق رأی قطعی هیأت تشخیص مطالبات ) اعم از بدوی

 

و تجدیدنظر(

 

2-گواهی ابلاغ رأی

 

3- دالیل و مستندات مربوطه

 

مدارک الزم جهت اعتراض به رأی تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی 

 

1- گواهی ابلاغ رأی

 

2- مدارک و مستندات پزشکی

 

3- مدارک پزشکی شروع بیماری

 

4-تصویر مصدق رأی قطعی اعم از بدوی و تجدیدنظر کمیسیون پزشکی

 

تامین اجتماعی

 

5- سایر مدارک و مستندات

 

ب : اعتراض به آرای کمیسیون پیشکی تامین اجتماعی

 

1- درصورت بازنشستگی بیمه شده با پرداخت حداقل بیست سال پرداخت حق بیمه

 

3- رسیدن به سن 60 سال برای مرد و 55 سال تمام برای زن

 

شرایط بازنشستگی بیمه شده

 

1- درصورت فوت بیمه شده بازنشسته

 

2-درصورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر

 

3- درصورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق

 

بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ررف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز

 

کار را پرداخت کرده باشد.

 

شرایط دریافت مستمری بازماندگان 

 

شرایط برقراریمستمری بازماندگان به:

 

1- همسر دائمی متوفی

 

2- فرزندان ذکور متوفی تا سن 20 سال ودر ادامه اشتغال به تحصیل

 

3- فرزندان انا متوفی تا زمان ازدواج یا شاغل شدن وکسب درآمد

 

4- پدرباالی 60 سال ومادر باالی 55 سال یا از کارافتاده متوفی مشروط بر آنکه از

 

هیچ صندوقی مستمری دریافت نکنند.

 

یادآوری: بموجب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده از تاریخ 7/2/92 ازدواج

 

مجدد همسر متوفی مانع دریافت حقوق مستمری نمی باشد.

 

هر شخصی در صورت ادعای داشتن سابقه حی بیمه در شعبات مختلا سازمان

 

تأمین اجتماعی وروری است به آخرین شعبه بیمه پردازی مراجعه نموده و فرم

 

تجمی سوابی بیمه ای را تکمیل و تحویل نماید. کمیته سامان سوابی،ادعای مربویه

 

را بررسی نموده و در صورت تأیید ادعا، ایجاد سابقه می شود و در صورت عدم تأیید، اعتراض نامبرده به سازمان مرکزی ارسال ،نظر سازمان قطعی است.و در صورت عدم تأیید سابقه در سازمان مذکور ، شخص می‌تواند در دیوان اقدام به طرح شکایت نماید.

نکته: 

 

اداری ، استخدامی و فرهنگی

 

مدارک الزم جهت طرح دادخواست در برخی از موضوعات حوزه معاونت:

 

شرایط و مدارک تقدیم دادخواست با خواسته وضعیت استخدامی:

1- رونوشت احکام کارگزینی

2- رونوشت مدرک تحصیلی

3- رونوشت مستندات درخصوص، نحوه و مدت همکاری با سازمان طرف شکایت

4- سایر مستندات مورد نیاز

نکته: دادخواست باید بطرفیت سازمان طرف شکایت و سازمان اموراداری واستخدامی تقدیم گردد.

تأمین اعتبار درخصوص پرداخت مطالبات مستخدمین بموجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 164 مورخ 20/12/1370، عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی برد.

 

بهره‌مندی از فوق العاده کار با اشعه

براساس رای وحدت رویه هیأت عمومی به شماره 112 مورخ 7/3/85 فوق العاده کار با اشعه از مصادیق مزایای مستمر تلقی و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی می‌باشد. 

 

تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب سنوات :

حق بیمه و کسور بازنشستگی پرداخت شده مربوط به سنوات غیردولتی، صرفاً به جمع سنوات قابل قبول مستخدم در محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و وریفه از کارافتادگی اضافه میگردد. ومشمول اعطاء پایه، درجه ویا نظایر آن نخواهد شد.

 

)ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأثیر سوابی خدمت غیر دولتی … (

 

فوق العاده جذب

مالک و مبنای پرداخت فوق العاده جذب، حکم کارگزینی زمان استحقاق است، و دستگاه‌ها مکلف هستند در خاتمه هرسال نسبت به پرداخت این فوق العاده اقدام نمایند، تأخیر در انجام این تکلیف قانونی موجب نمی‌گردد مبنای محاسبه تغییر نماید.

 

) براساس رأی شماره 119 مورخ 8/2/93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (

مرخصی استفاده نشده مناطق محروم

وجوه مرخصی استفاده نشده مناطق محروم از تاریخ 7/12/67 لغایت 1/1/88 قابل پرداخت خواهد بود و پرداخت هرگونه وجه نسبت به سال‌های قبل از 1367 و بعد از 1388 توجیه قانونی ندارد.

 

وجوه مرخصی مناطق محروم به نرخ یوم االداء )براساس آخرین حکم کارگزینی (پرداخت می‌شود.) رای شماره 495 و 496 مورخ 11/11/89 به استناد آراء شماره

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شماره 35و36 مورخ 26/1/92 هیأت عمومی دیوان (

نحوه شکایت نیروهای مسلح از آراء هیأت های انضباطی

پرسنل شاغل نیروهای مسلح، قبل از شکایت در دیوان باید موووا

شکایت خود را ابتدا در هیأت های انضبایی رسیدگی به شکایات و

 

تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مطرح نمایند، اعتراض به تصمیمات

 

هیأت های مذکور ظرف مدت 30روز از تاریخ قطعیت قابل شکایت

 

در دیوان می باشد. )ماده 38 قانون تخلفات انظبایی(

 

مدارک الزم جهت اعتراض به اقدامات سازمان سنجش وآموزش کشور

 

1- آگهی آزمون

 

2- دارا بودن بهره مندب باتوجه به شرایط پذیرش مندرج در

 

آگهی آزمون

 

3- مدارک شرکت در آزمون وقبولی آن

 

4- سایر مستندات

 

هیأت های انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها

 

رسیدگی به شکایات از آراء قطعی هیأت های انتظامی

 

رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت های علمی دانشگاهها در

 

صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

 

موضوعات مربوط به اعضاء هیأت علمی )2)

 

هرگونه شکایت در خصوص اعتراض به آراء وتصمیمات صادره از

 

هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتخانه های علوم،تحقیقات

 

وفناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز

 

آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و

 

پژوهشی از شمول صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری

 

خارج است.

 

موضوعات مربوط به اعضاء هیأت علمی)2)

 

رسیدگی به شکایات در خصوص امور و شئون علمی،

 

آموزشی و پژوهشی در صلاحیت هیأت های تعیین شده

 

توسط شورای انقالب فرهنگی میباشد. 

 

پورتال جامع ایثارگران دیوان

 

isargaran.divan-edalat.ir

 

شکایت ایثارگران)جانباران25درصد وباالتر(،آزادگان

 

وخانواده شاهد از عدم اجرای قانون جامع ایثارگران و

 

همچنین قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی ابتدا باید در

 

کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید مطرح و تصمیم گیری شود.

 

)تبصره 2 ماده 51 قانون جامع(

 

ایثارگران 1

 

درصورتی که درکمیسیون ماده 16 بنیاد شهید رای به نفع

 

ایثارگر صادر شود، ذینفع برای اجرای حکم نیازی به ت قدیم

 

دادخواست در دیوان نداشته ومطابق بخشنامه معاون اول

 

محترم قوه قضائیه، بایدبرای اجرای حکم به اجرای احکا م

 

کیفری دادگستری محل سکونت خود مراجعه نمایند.

 

شکایت ایثارگران 2

 

در صورت رد شکایت ایثارگر در کمیسیون ماده 16

 

بنیاد شهید، ذینفع میتواند به رأی صادره در دیوان

 

عدالت اداری اعتراض نماید.

 

شکایت ایثارگران 3

 

تهران:

 

خیابان انقالب، خیابان استاد نجات الهی بعد از

 

تقاطع طالقانی انتهای کوچه چهارم

 

نشانی کمیسیون ماده مستقر در بنیاد شهید و امورایثارگران 16

 

درخصوص مطالبات از سازمان های اجرایی:

 

درصورتی که بموجب رأی قطعی صادره از شعب دیوان، چنانچه

 

سازمان طرف شکایت ملزم به پرداخت وجوهی در وجه شاکی گردد،

 

این مبلغ پس از یکسال از قطعیت حکم صادره، مبلغ محکوم به

 

توسط قاضی اجرای احکام از حساب محکوم علیه توقیف و پس از

 

برداشت به حساب شاکی واریز خواهد شد. ) بند 2 ماده 111 قانون دیوان (

 

پس از صدور رأی شعب دیوان و قطعیت آن، چنانچه

 

طرف شکایت از اجرای حکم خودداری نماید، شاکی

 

میتواند کتباً از قاضی شعبه ، ارسال پرونده به ش عب

 

اجرای احکام رادرخواست نماید.

 

روند پرونده 5( اجرای حکم صادره(

 

درصورتی که محکوم علیه)دستگاه طرف شکایت( پس از قطعیت

 

حکم، از اجرای آن خودداری نماید، شخص مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. (ماده112 قانون دیوان عدالت اداری)

 

روند پرونده 6 ( استنکاف از اجرای رأی دیوان(

 

افرادی که مدعی هستند حکم شعب دیوان ، خالف بی ن

 

شرع ویا قانون صادرشده میتوانند درخواست خود را ب ه

 

همراه رونوشت احکام صادره با ذکر دلیل قانونی یا ش رعی

 

برای ریاست محترم دیوان ارسال نمایند.

 

اعمال ماده 79

 

درپایان متذکر میگردد:

 

ارشاد و معاضدت قضایی

 

مراجعین محترم برای استفاده از خدمات معاضدتی دیوان

 

عدالت اداری می توانند به اداره ارشاد و معاضدت قضایی

 

واقع در نیم طبقه ورودی دیوان مراجعه وازنظر

 

کارشناسان دیوان بهره مند شوند . 

 

لازم است مراجعین محترم، در زمان حضور در دیوان عدالت

 

اداری مراقب سوء استفاده افراد سودجو باشند و هرگونه سوء

 

جریان احتمالی را به ستاد خبری اداره کل حفاظت وایالعات

 

دیوان واق در یبقه همکا ایالا دهید.

 

تلفن 51201580

 

تدوجه

 

مراجعین محترم می توانند هرگونه کوتاهی احتمالی

 

در انجام وریفه از سوی همکاران یا اقدامات خالف

 

قانون و مقررات را به معاونت نظارت و بازرسی

 

دیوان گزارش نمایند.

 

تلفن 51203201

 

توجه

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.