دستورالعمل تبصره ماده ۳۹ قانون ديوان محاسبات كشور

ماده ۱- به موجب اين دستورالعمل و به منظور تسهيل و رفع تكرار ، عناوين ً صورتحسابهاي مالي ، حسابهاي درآمد و هزينه و دفاتر و اسناد و مدارك مربوط و گزارشاتي كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات تحويل و يا توسط ديوان تهيه مي گردد و همچنين اسناد ومداركي كه حسب مورد قانوني و يا به تشخيص ديوان محاسبات تحويل آنها به ديوان مذكور مقرر شده يا بشود تحت عبارت ً اسناد و مدارك مالي ً خلاصه مي شود.

ماده ۲- اسناد و مدارك مالي كه به تدريج و با اعلام ديوان محاسبات كشور توسط دستگاهها به ديوان مزبور تحويل مي گردد پس از تبديل به ميكروفيلم يا ميكروفيش ، آماده براي امحاء خواهد بود . تعيين اسناد و مدارك مالي قابل تحويل به ديوان محاسبات و تبديل به ميكروفيلم يا ميكروفيش يا نگهداري عين آنها با ديوان محاسبات كشور مي باشد.

ماده ۳- آمادگي امحاء اسناد ومدارك مالي كه مراتب مقرر در ماده ۲ را طي نموده باشند توسط ديوان محاسبات به اطلاع سازمان اسناد ملي ايران رسانده مي شود تا سازمان مذكور برابر مقررات وظرف مهلت مورد توافق نسبت به حمل و فروش آنها اقدام نمايد. اوراق فروخته شده الزاماً به خمير تبديل و ديوان محاسبات كشور تا اجراي مرحله نهائي نظارت خواهد نمود.

تبصره ۱- فهرست آن دسته از اسناد و مدارك مالي موضوع اين دستورالعمل كه طبق مقررات بايستي توسط سازمان اسناد ملي ايران عيناً نگهداري شود در هر مرحله به وسيله سازمان مذكور تهيه و به تائيد ديوان محاسبات كشور مي رسد.

تبصره ۲- امحاء اسناد و مدارك مالي سنوات آتي و سنوات قبل به شرط تبديل به ميكروفيلم يا ميكروفيش مشمول حكم كليه مواد اين دستورالعمل مي باشد چنانچه به علت عدم ضرورت و يا كمبود امكانات نيازي به تبديل آنها به ميكروفيلم نبوده و يا ميسر نباشد با سپري شدن ۱۵ سال از عمر آنها قابل امحاء خواهد بود.

ماده ۴- از عوايد حاصل از قروش اسناد و مدارك مالي موضوع اين دستورالعمل كه توسط سازمان اسناد ملي ايران به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد، پنجاه درصد مشمول بند ج ماده ۶۰ قانون ً وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين ى بوده و معادل پنجاه درصد بقيه همه ساله اعتباري تحت عنوان ً برنامه تحقيق وبررسي ً در لايحه بودجه كل كشور ذيل رديف بودجه اي ديوان محاسبات كشور منظور خواهد شد تا صرف امور برنامه مذكور گردد.

ماده ۵- ديوان محاسبات كشور مي تواند به تشخيص خود تبديل اسناد به ميكروفيلم را درمحل خود دستگاهها انجام دهد . بديهي است تهيه كليه امكانات لازم براي انجام كار به عهده دستگاههاي مربوط خواهد بود.

ماده ۶- ميكروفيلم و ميكروفيش هاي تهيه شده پس ازعكسبرداري طبق اين دستورالعمل پس از مدت ۲۰ سال قابل امحاء مي باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.