قانون بودجه سال ۱۳۹۰

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی طی نامه‌ای از سوی “علی لاریجانی” رییس قوه مقننه به “محمود احمدی نژاد” رییس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.‌

به گزارش خانه ملت،متن کامل این قانون مشتمل بر ماده واحده و ۱۳۶ بند و ۶۶ جزء و ۱۶ تبصره به این شرح است:

ماده واحده – بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصدوسی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (۱.۶۹۷.۲۲۵.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

الف ۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد و نود و یک میلیون (۱.۵۴۵.۸۷۰.۰۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (۱۵۱.۳۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ب – بودجه شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون(۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون(۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.