افزايش حقوق سال ۱۳۹۰ شاغلان و بازنشستگان

جدید فوری: ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

افزايش حقوق سال ۱۳۹۰ (مصوبه ۶۵۶۹۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ هيأت وزيران)

هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود:

1- ضريب حقوق سال 1390 اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ريال تعيين مي‌شود.

2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود.

3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود.

4- ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود.

5- سقف افزايش حقوق كارمندان دستگاه‌هاي موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 كل كشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به ميزان ده درصد (10) درصد تعيين مي‌شود.

6- عيدي پايان سال غيرمشمولان قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1390 به ميزان عيدي پايان سال مشمولان قانون ياد شده تعيين مي‌شود.

7- حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولان بند (9) اين تصويب نامه در سال 1390 به ميازن سه ميليون و چهارصد وده هزار (3.410.000) ريال و حداكثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر اين قبيل كارمندان هفت (7) برابر حداقل مذكور در اين بند تعيين مي‌شود.

8- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه اجرايي به ميزان سه ميليون و چهارصد و ده هزار (3.410.000) ريال تعيين مي‌شود.

9- حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (كارمندان موضوع بند (3) اين تصويب‌نامه) و ساير دستگاه‌هاي موضوع بند (3) اين تصويب‌نامه در سال 1390 به ميزان دو ميليون و سيصد و ده هزار (2.310.000) ريال و حداكثر حقوق اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي‌شود.

10- حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه اجرايي در سال 1390 به ميزان 10 درصد نسبت به سال 1389 افزايش مي‌يابد.

11- پرداخت كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم حداكثر تا ميزان سقف عملكرد سال 1388 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زير مجاز مي‌باشد.

سقف قابل پرداخت براي هر يك از كمك‌ هزينه‌هاي مستقيم و يا غير مستقيم شامل غذاي روزانه تا بيست و دو هزار (22.000) ريال، اياب و ذهاب (سرويس رفت و آمد) كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي‌نمايند، در تهران ماهانه تا پانصد و پنجاه هزار (550.000) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه تا سيصد و شصت هزار (360.000) ريال، مهد كودك براي كارمندان اناث كه داراي فرزند زير پنج سال هستند به ازاي هر كودك (حداكثر سه فرزند) ماهانه تا سيصد و شصت هزار (360.000) ريال و ساير كمك‌هاي مستقيم و غير مستقيم با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي (موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي) اعم از نقدي يا غير نقدي در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز مي‌باشد.

12- پرداخت فوق العاده اضافه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585.54017 مورخ 1389.9.3 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده مي‌باشد.

تشخيص كاركناني كه به اقتضاء شغلي اضافه كار بيشتري از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري انجام مي‌دهند، صرفا در سقف (20) درصد مقرر در ذيل تبصره ياد شده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي خواهد بود.

13- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين مصوبه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند «ث» ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error:
شناسنامه قانون در تلگرام