0 امتیاز
195 بازدید
در آموزش کارکنان و مدارک تحصیلی توسط
اعمال مدرک دوم با اینکه با رشته قبلی مرتبط

... ولی ب پست سازمانی مربوط نمیشه.. چرا اعمال مدرک نمیشه؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...