0 امتیاز
46 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
برای پرداخت بیمه کارگری خویش فرما چه باید کنم کارگر ساختمان هستم چهل ساله یک سال سابقه بیمه دارم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...