0 امتیاز
185 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
15صدوم درصد دیه کامل چقدر میشه بیمه خودرو و چقدر تعلق میگره به فرد صدمه دیده

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام %15درصد چقدردیه کامل فردمیشه

...