0 امتیاز
161 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
نحوه اعمال مدرک برای نیروهایی اداری ؟
مربوط به این پاسخ: اعمال مدرک مر تبط فرهنگیان

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام فغلا خیر
...