0 امتیاز
424 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
تاریخ ترک کار تا دریافت اولین مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی سه ماه فاصله افتاده آیا حقوق این سه ماه به شخص تعلق میگیرد و پرداخت می‌شود و اگرمی شود چگونه محاسبه میشود وپرداخت

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...