0 امتیاز
5.4k بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
ویرایش شده توسط
بنده تا پایان شهریور سال 1389 در محلی مشغول به کار بودم که برای بنده بیمه رد شده است ، بعد از آن چند ماه بیکار بودم تا اینکه در سال 1390 به خدمت سربازی اعزام شدم و پس از پایان سربازی نیز در محلی مشغول به کار شدم که برای بنده بیمه رد شده است. آیا بنده باید بابت اعمال خدمت سربازی در سوابق خود وجهی به تامین اجتماعی پرداخت کنیم؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
نمایش از نو توسط
بله تفاوتی نمیکند....
0 امتیاز
توسط
اگر اتمام خدمت سربازي قبل از مرداد 1385 باشد ؛

و قبل و بعد از سربازي بيمه داشته باشيد ، نياز به پرداخت وجه نيست .
توسط
امکان دارد این تاریخ در سال‌های آینده به جلوتر تغییر یابد؟
منظورم مرداد ۸۵ است یعنی به ۸۶ و ۸۷ و ...
توسط
امکان دارداین تاریخ به جلوترتغیر یابد مثلا۸۷  .۸۷
توسط
امکان دارداین تاریخ به جلوترتغیر یابد مثلا۸۷  .۸۷
خوب جواب بدین

سوالات مشابه

...