0 امتیاز
37 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
حارصه در دو طرف پيشانی و و پل بينی و لب باالیی ومخاط لب تحتانی جمعا 5حارصه پنج درصد درصد از دیه کامل 2-شکستگی استخوان نازک نی ساق پای راست بدون عيب بهبود یافته هشت درصد از دیه کامل 3-خرد شدگی استخوان درشت نی ساق پای راست بدون عيب بهوبود یافته ده درصد دیه کامل و 5-ارش اسيب شدید بافت نرم ساق پای راست و زانو و مچ پای راست جمعا شش دهم درصد از دیه کامل 6-حارصه ساق پای راست و و خلف دست چپ و ساعد دست چپ و ساعد دست راست و پلک باالیی چشم چپ و سمت چپ چهار درصد از دیه کامل تعيين

چقدر میشه ؟؟؟؟؟؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 101 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 54 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 359 بازدید
...