0 امتیاز
23 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
آیا براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری مزایایی از قبیل بدی آب و هوا، مناطق کمتر توسعه یافته و عنوانی بنام حق جزیره تعلق می گیرد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...