0 امتیاز
1.6k بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط

سلام دوست عزیز چرا .در ارتباط با رای دیوان که گفته ماده 87 قانون ششم توسعه در اعاده به خدمت و ادامه خدمت جانبازان با مدرک کارشناسی به بالا تا ۳۵ سال .که چون کارکنان شهرداریها قانون نظام هماهنگ پرداخت هستن .مشمول اعاده به خدمت نمی شوند . نام نمی برند.  گناه کارکنان شهرداریها چیست که آنجا شاغل شدن. آیا قانون مصوب مجلس واقعا قانون عام نیست

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (17.1k امتیاز)

سلام. حکم مربوط به امکان اعاده به خدمت تا 35 سال، در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است. از آنجایی که شهرداری مشمول این قانون نیست، این حکم نیز قابل تسری نخواهد بود.

توسط
) در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران همه دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و شرکت های تحت پوشش آنان با ذکر نام مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که قانونی آمره و حمایتی است  می باشند و در این خصوص هیچ دستگاهی استثناء نشده است.
2) در بند« ر»  ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور که مقررمی دارد: (ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می باشند با داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مشمول بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا ۳۵ سال خدمت کنند) و تعلق یک مقطع تحصیلی بالاتر و سنوات خدمت تا ۳۵ سال به ایثارگران به موجب بند« ر»  ماده ۸۷ شامل ایثارگران کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری ها با هر نوع قانون یا ضوابط استخدامی می باشد و منحصر به ایثارگران شاغل در قانون مدیریت خدمات کشوری  نیست.
3)  بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده که متاسفانه نظریات معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی  به شماره نامه های 32040 مورخ 27/1/1396 و 979/7 مورخ 27/8/1396 و 79145 مورخ 19/9/1396 (ناظر بر شمول و تسری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وبند« ر» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مجموعه ی  شهرداریها) را قابل ترتیب اثر نمی دانند. هرچند مستثنی شدن شهرداریها از قانون مدیریت خدمات کشوری ، در ماده ۱۱۷ قانون مذکور امری بدیهی و بر کسی پوشیده نیست ،اما آنچه حائز اهمیت است اینکه در در بند« ر»  ماده ۸۷ قانون برنامه ششم ،ارجاع موضوع به بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (رفرنس) به جهت ذکر موارد مورد نظر در آن بند و نحوه بازنشستگی ایثارگران در قانون مذکور می باشد، حال نباید با تصور اینکه شهرداری ها از قانون خدمات کشوری مستثنی می باشند شهرداری را از موضوع بند الف ماده ۱۰۳ قانون موصوف خارج شمرد، چراکه قانونگذار با علم و اطلاع قبلی از عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به شهرداریها در قوانین آمره و حمایتی موخر، موضوع مرتبط با جانبازان و ایثارگران را به ماده مرقومه ارجاع داده است.
4) در بند« ر»  ماده ۸۷ قانون برنامه ششم ،کلمه ایثارگران و جانبازان اطلاق داشته و مقید به نام دستگاه اجرایی خاصی نشده است و در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ماده یک به تعاریف ایثارگر و جانباز وغیره و ماده ۲ به شمول قانون نسبت به شهرداری ها و سایر دستگاهها اشاره دارد.   بنابراین با اطلاق کلمه ایثارگران و جانبازان مندرج  در بند« ر»  ماده ۸۷ قانون برنامه ششم ، بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل تسری به شهرداریها نیز می باشد ، مع الوصف تفسیر ناصواب از موضوع و اعلام عدم تسری بند« ر»  ماده ۸۷ قانون برنامه ششم و بند «الف» ماده ۱۰۳ نسبت به شهرداری ها مغایر با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور(قوانین عام موخر) میباشد
توسط
احتراماً  همانطور که استحضار دارید در تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۸۷ بر اساس ماده واحده بند الف به  ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل الحاق می شود
تبصره:  ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات  مربوطه از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی مشمول حکم این ماده می باشند و می توانند تا ۳۵ سال خدمت نماید
 که از این تبصره می‌توان چنین  استنباط کرد که یا اینکه کلیه ایثارگران مشمول این تبصره می باشند یا صرفا ایثارگران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول آن می باشند که  اگر قسمت دوم صحیح باشد صرفاً مشمول کارکنان استخدام کشوری می‌باشد صحیح بنظر می رسد
 قانونگذار به جهت بهره مندی همه ایثارگران در برنامه ششم توسعه که قانون موخر می باشد اقدام به تصویب بند (ر )  ماده ۸۷ به شرح ذیل می نماید
بند ر  ماده ۸۷  ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می باشند با داشتن مدرک کارشناسی مشمول بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا ۳۵   سال خدمت کنند
اگر استنباط بر این باشد که منظور قانونگذار در بند ر  ماده ۸۷ صرفاً کارکنان مدیریت خدمات کشوری می باشد تکرار یا تصویب مجدد آن کاری عبث و بیهوده به نظر می رسد و می توان نتیجه گیری کرد که در قانون موخر نظر قانونگذار همه ایثارگران مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی از جمله شهرداری‌ها هم می‌شود و برداشت ناصواب از این قانون و مشمول ندانستن کارکنان شهرداری تضیع حقوق این عزیزان و تبعیض ناروا خواهد بود

سوالات مشابه

...