0 امتیاز
262 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
در درگیری که منجر به ضرب و جرح شده از سوی پزشک قانونی یکدرصد کامل یک نفر نوشته شده است .میخواهم بدانم چقدر میشود و آیا پس از گرفتن دیه رضایت هم باید بدهم.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...