0 امتیاز
152 بازدید
در انتقال و مأموریت توسط
آیاکارمندرسمی سازمان تبلیغات اسلامی میتواندبه آموزش و پرورش انتقالی بگیرد

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

در صورت موافقت مبداء و مقصد امکان پدیر است
...