0 امتیاز
710 بازدید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام دیه از کار افتادگی انگشت شصت پا و ۵/ونیم درصد ارش و ۲ درصد شکستگی کف پا چقد است
...