0 امتیاز
45 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
دیه شکسته شدن یک بندانگشت سوم دست چپ چقدراست؟

دراثرضربه جسم سخت درحین کاربنایی به استادکاشیکار بندانگشت سوم دست چپ شکسته است وبه طورکامل بعدازیک ماه خوب شده است

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 40 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 215 بازدید
...