0 امتیاز
19 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
آیا افزایش مبلغ ثابت سایر سطوح دستمزدی به کسانی که یکسال در ان شرکت بودند تعلق می گیرد یا با مدت کمتر هم تعلق میگیرد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...