0 امتیاز
197 بازدید
در آموزش کارکنان و مدارک تحصیلی توسط

با سلام. مهمترین شرایط پذیرش دوره های آموزشی برای بهره مندی از امتیازات پیش بینی شده کدامند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام.

بر اساس بند (۳/۱) بخش اول دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت (موضوع بخشنامه شماره ۳۱۱۴۶/۹۰/۲۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۰) ، دوره های آموزشی مبتنی بر نیازهای آموزشی سازمانی، شغلی و نیازسنجی فردی باشد. در برنامه آموزشی سالانه کارمندان دستگاه اجرایی پیش بینی شده باشد. به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد. در شناسنامه آموزشی کارمند پیش بینی شده باشد. توسط مؤسسات آموزشی تعیین صلاحیت شده اجرا شده باشد. امتیاز لازم را در پایان دوره بر اساس ارزشیابی کسب کرده باشد.

همچنین، به استناد ماده (۱۵) اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲)، دوره های آموزشی که به استناد قوانین و مقررات خاص، گذراندن آنها برای کارمندان دولت الزامی می شود. پس از طراحی توسط مراجع مشخص شده در مقررات مذکور و ابلاغ آنها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برای کارکنان دولت قابل اجرا است.

منبع: سایت سازمان اداری و استخدامی کشور

سوالات مشابه

...