‌آیین‌نامه فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری

‌آیین‌نامه فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری موضوع بندهای “خ” و “‌د” ماده 39 قانون استخدام کشوری (تصويب‌نامه شماره 54910/ت630 مورخ 09/08/1366 هيأت وزيران)

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.7.29 بنا به پیشنهاد شماره .2058‌د مورخ 1365.6.12 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آیین‌نامه فوق‌العاده سختی‌شرایط محیط کار و نوبت کاری موضوع بندهای “خ” و “‌د” ماده 39 قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌آیین‌نامه فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری

‌ماده 1- فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار به متصدیان مشاغلی تعلق می‌گیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط شاغل در معرض ابتلاء به‌بیماریها یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا اینکه ماهیت وظائف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب به دنبال داشته باشد.

ماده 2- دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه مکلفند به منظور تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای متصدیان مشاغل این آیین‌نامه لوازم‌و ابزار ایمنی مورد نیاز را فراهم نمایند.

تبصره- دستگاه‌های مذکور مکلفند به افرادی که تصدی مشاغل موضوع این آیین‌نامه را به عهده دارند، بدواً آموزشهای ایمنی و بهداشتی لازم را در مورد کار و‌وظائف محوله به آنان معمول دارند و قبل از شروع کار و یا در حین اشتغال هر دو سال یک بار امکان معاینات پزشکی کامل آنها را فراهم آوردن و چنانچه‌صلاحیت آنان از نظر پزشکی مورد تأیید قرار گیرد به کار مورد نظر ادامه دهند، کلیه مخارج معاینات و آزمایشهای مربوط به عهده دستگاه متبوع مستخدم خواهد‌ بود.

‌ماده 3- مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در این آیین‌نامه حقوق گروه و پایه مستخدمین رسمی و در مورد مستخدمین پیمانی (2).(1) اجرت‌ماهانه آنان تعیین می‌گردد که با توجه به تعاریف مندرج در جدول پیوست به پنج درجه تقسیم و به شرح زیر قابل پرداخت است.

درجه 1: معادل پنج درصد (5%) حقوق گروه و پایه مستخدم رسمی و معادل دو و نیم درصد (2.5%) اجرت ماهانه مستخدم پیمانی.

درجه 2: معادل ده درصد (10%) حقوق روه و پایه مستخدم رسمی و معادل پنج درصد (5%) اجرت مستخدم پیمانی.

درجه 3: معادل پانزده درصد (15%) حقوق گروه و پایه مستخدم رسمی و معادل پنج درصد (5%) اجرت مستخدم پیمانی.

درجه 4: معادل بیست درصد (20%) حقوق گروه و پایه مستخدم رسمی و معادل ده درصد (10%) اجرت مستخدم پیمانی.

درجه 5: معادل بیست و پنج درصد (25%) حقوق گروه و پایه مستخدم رسمی و معادل دوازده و نیم درصد (12.5%) اجرت مستخدم پیمانی.

تبصره 1- در صورتی که سختی شراط محیط کار برخی از مشاغل با تعدادی از عوامل مختلف مندرج در جدول درجات عوامل سختی شرایط محیط کار همراه باشد،‌هنگام محاسبه و پرداخت فوق‌العاده یاد شده مجموع امتیازهای عوامل مربوط منظور می‌گردد.

تبصره 2- حداکثر میزان فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار مشمولین این آیین‌نامه در هیچ مورد از پانزده هزار ریال در هر ماه تجاوز نخواهد کرد.

تبصره 3- کلیه افزایشهای فوق‌العاده شغلی که پیش از تصویب این آیین‌نامه علاوه بر ارقام مندرج در تصویب‌نامه‌های مربوط به فوق‌العاده شغل به اعتبار شراط محیط کار از‌طریق شورای حقوق و دستمزد برقرار گردیده‌اند پس از برقراری این فوق‌العاده ملغی می‌گردد.

ماده 4- وزارتخانه‌ها سازمانها و موسسات دولتی مکلفند برای اجرای مفاد این آیین‌نامه کمیته‌ای مرکب از بالاترین مقام اداری و مالی، مدیر کل یا رییس کارگزینی و مدیر‌کل یا رییس یا عناوین مشابه واحد متقاضی برقراری فوق‌العاده سختی کار خود تشکیل دهند. فهرست مشاغل مشمول این آیین‌نامه در کیمته یاد شده مطرح و با‌توجه به ضوابط مربوط نسبت به تعیین میزان امتیازها و فوق‌العاده متعلقه هر کدام از مشاغل پیشنهاد شده بررسی لازم به عمل آمده و تصمیم‌گیری خواهند نمود ‌و ضروری است نسخه‌ای از صورتجلسه‌های تنظیم را جهت رسیدگی و کنترل به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند که پس از تأیید سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجرا درآید.

تبصره- در صورتی که مفاد صورت‌جلسه‌های تنظیمی مغایر با ضوابط آیین‌نامه باشد مراتب پس از بررسی و در صورت لزوم انجام کاربینی کارشناسان مربوط از وی‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به کمیته مسئول ماده چهار مذکور اعلام و کمیته یاد شده مکلف به اصلاح صورت جلسه‌های خود می‌باشد.

ماده 5- آندسته از کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری که به موجب قوانین خاص از فوق‌العاده‌های سختی محیط کار یا صوبت‌شغل و نوبت کاری و یا عناوین مشابه بهره‌مند می‌باشند مشمول مفاد این آیین‌نامه نمی‌گردند.

ماده 6- فوق‌العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می‌گردد که در نوبت‌های غیر متعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام‌وظیفه می‌باشند.

تبصره: زمانهای غیر متعارف فوق عبارتند از:

1- سه نوبتی منظم چرخشی (‌صبح تا عصر – عصر تا شب و شب تا صبح)

2- دو نوبتی چرخشی منظم (‌صبح تا عصر – شب تا صبح)

3- دو نوبتی منظم (‌عصر تا شب – شب تا صبح)

4- دو نوبتی منظم ( شب تا صبح – صبح تا عصر)

5- یک نوبتی دائم (‌عصر تا شب)

6- یک نوبتی دائم (‌شب تا صبح)

7- ترکیب دو یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب.

ماده 7- میزان برقراری فوق‌العاده نوبت کاری برای موارد فوق به شرح زیر است.

1- ردیف اول: 20% حقوق گروه و پایه مستخدمین رسمی و 10% اجرت ماهانه مستخدمین پیمانی.

2- ردیف دوم: 15% حقوق گروه و پایه مستخدمین رسمی و 7.5% اجرت ماهانه مستخدمین پیمانی

3- ردیف سوم: 20% حقوق گروه و پایه مستخدمین رسمی و 10% اجرت ماهانه مستخدمین پیمانی

4- ردیف چهارم: 15% حقوق روه و پایه مستخدمین رسمی و 7.5% اجرت ماهانه مستخدمنی پیمانی

5- ردیف پنجم: 10% حقوق گروه و پایه مستخدمین رسمی و 5% اجرت ماهانه مستخدمین پیمانی.

6- ردیف ششم: 25% حقوق گروه و پایه مستخدمین رسمی و 12.5% اجرت ماخانه مستخدمین پیمانی

7- ردیف هفتم: 15% حقوق گروه و پایه مستخدمین رسمی و 7.5% اجرت ماهانه مستخدمین پیمانی

تبصره- حداکثر میزان فوق‌العاده نوبت کاری مشمولین این آیین‌نامه در هیچ مورد از ده هزار (10.000) ریال در هر ماه تجاوز نخواهد کرد.

‌ماده 8- مستخدمینی که به صورت غیر منظم و برحسب نوبت و به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زماین فوق عهده‌دار انجام‌مسئولیتهایی باشند مشمول این آیین‌نامه نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق‌العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند بود.

‌ماده 9- هر گونه تغییر در مفاد این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

‌تبصره 1- در صورت ضرورت، پرداخت بقیه وجوه فوق‌العاده‌های موضوع مواد 3 و 7 این آیین‌نامه به میزان بیشتر از محدودیتهای مقرر در تبصره ماده 3 و‌تبصره ذیل ماده 7 و همچنین انجام هر گونه تغییر در میزان درجات و عوامل جدول سختی شرایط محیط کار و نیز حالات مختلف نوبت کاری و درصدهای مقرر‌با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد عملی خواهد شد.

‌تبصره 2- ‌این آیین‌نامه به مدت دو سال از تاریخ تصویب به طور آزمایشی به مرحله اجراء گذارده می‌شود. دو ماه قبل از انقضاء مدت مزبور سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور مکلف است با توجه به پینشهادهای اصلاحی دستگاه‌های ذیربط نسبت به اصلاح آن اقدام لازم به عمل آورد.

میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن