تعیین ضریب افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان و بازنشستگان دولت

افزایش حقوق سال 1401

تعیین ضریب افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان و بازنشستگان دولت

شناسنامه قانون- تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان دولت منتشر شد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اینگونه آمده است:

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

الف-

۱- حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰٪) به شرح زیر به‌گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

۱-۱-  در حکم کارگزینی تمامی گروه های مختلف حقوق بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا معادل این امتیاز برای افزایش مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می‌گردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذور، ضریب حقوق به میزان سه درصد (۳%) افزایش می‌یابد.

۱-۲- پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱-۱، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.

۱-۳- تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

۱-۴- رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‎‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول بکار هستند نمی‌تواند از سه درصد (۳%) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ بعلاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال بیشتر باشد.

۲- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰%) به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‎یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. در حکم سال ۱۴۰۱، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال بعلاوه سه درصد (۳%) آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه می‌گردد. پس از اعمال افزایشات مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.

۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذیربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت‌های امناء تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

۴- در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.

۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر یم‌باشد:

۱-۵- نسبت به مازاد ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۵- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۵- نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۶- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، هر گونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

۷- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تا سقف چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

۸- سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه های و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

شورای حقوق و دستمزد بر اساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر خبرگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.

ب- کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

ج- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است.

د- با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض، تمامی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای موارد مندرج در ماده (۱۱۷) قانون یاد شده، مکلفند در پرداخت حقوق و مزایای خود صرفاً از مقررات فصل دهم قانون مزبور تبعیت نمایند. دولت می‌تواند به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت‌ها و جذب و نگهداری نیروهای متخصص، با تأیید شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران، فوق‌العاده خاص برقرار نماید.

هـ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت جلوگیری نموده و امکان دسترسی بر خط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیی فراهم نماید.

و- پرداخت هر نوع پاداش، مزایا و کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و نظایر آن از هر محل، اعم از ریالی و غیرریالی در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مبتنی بر ضوابطی است که با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با ابلاغ این ضوابط، احکام قبلی مرتبط با این پرداخت های مذکور در این بند موقوف الاجرا می شود.

ز- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کم معادل معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سابقه در بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱

بر اساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه با موضوع: بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، میزان علی‌الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال بعد، ۱۰ درصد اعلام شده است.

در جزء (۶) سرفصل “بودجه جاری” بخشنامه یاد شده اینگونه آورده شده است:

«۶) تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ریالی حقوق را به طور علی‌الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود. رقم قطعی افزایش به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. بدیهی است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط ریاست محترم جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت‌های دولتی خواهد بود.

۷) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال به طور علی‌الحساب پیش‌بینی می‌شود. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

ببینید: بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

افزایش حقوق کارکنان دولت فعلا مشخص نیست

درصد افزایش حقوق سایر کارکنان دولت حتی به طور علی‌الحساب هنوز مشخص نیست.

طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رئیس جمهور ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت های دولتی خواهد بود.

اما آنچه که مطرح شده مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد بود و این جدا از حقوق و مزایایی است که دولت بابت کارکنان خود پرداخت می‌کند که فعلا میزان و ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه کل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولی در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنان شرکت های دولت برابری خواهد کرد.

مطالب مرتبط:

تعیین ضریب افزایش حقوق ۱۴۰۰ کارمندان و بازنشستگان دولت

6 دیدگاه

  1. تفوتها بین حقوقها کم نشده، پزشکان نباید کارانه عجیب و غریب دریافت کنند چون هیچ فرقی با سایر قشر زحمتکش بیمارستان ندارند و دقیقا اگه کارانه پزشک و سایر پرسنل بیمارستان همسان باشه به عدالت نزدیکتر خواهد بود

  2. نیروی خدمتگزار وسرایدار آموزش وپرورش 3500 دریافتی‌ حالا این 10 درصد چی میشه خط فقر11میلیون تورم طبق گفته خودشون 58 درصد اگر 100 درصد هم افزایش دهند هنوز کمه

  3. باسلام جناب آقای رضایی – جنابعالی که به عنوان مشاور رئیس سازمان اداری منصوب شدید باید با همکاری جناب لطیفی این 10 درصد افزایش ضریب را پیگیری کنید که اصلاح بشه . تورم امسال طبق اعلام رسمی بالای 45 درصد هست یعنی چه بخوای چه نخوای سال آینده درآمد دولت از محل مالیات 45 درصد افزایش خواهد یافت چون با افزایش قیمت کالا و خدمات طبیعتا مالیات هم افزایش خواهد یافت . در این تورم 45 درصدی که در طول تاریخ کم سابقه هست دولت باید ضریب را متناسب با تورم پیش بینی نماید تا کاهش قدرت خرید کارکنان تا یه حدی جبران شود . برای جلوگیری از افزایش نامتعارف میتوان برای افزایش حقوق سقف قرار داد تا به خزانه دولت هم فشار زیادی وارد نشود . با این اوصاف افزایش ضریب سال آینده حداقل باید 25 درصد باشد

  4. س همینطوری وضعیت معیشتی کارمندان نیمه جان است این مصوبه درحالیکه تورم بالای ۵۰درصده طبعا تیر خلاص است برپیکر نیمه جان معیشت کارمندان هم رفتن زیر خط فلاکت اونم در حالیکه طبق قانون دولت موظف است برابر نرخ تورم حقوق کارمندان رو افزایش بده دست مریزاد دولت محترم ودست مریزاد نمایندگان مجلس محترم که هرجالازمه به کمک دولت میاد وقانون رو برای رضایت دولت محترم ویرایش می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام