برنامه چهارم

قانون اصلاح مواد(139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 (مصوب ۲۲/۳/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي)

قانون اصلاح مواد(139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 (مصوب ۲۲/۳/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي) ادامۀ مطلب »

اصلاح تاريخ مندرج در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (نامه شماره 198351/96 مورخ 5/11/1384 مجلس شوراي اسلامي)

اصلاح تاريخ مندرج در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (نامه شماره 198351/96 مورخ 5/11/1384 مجلس شوراي اسلامي) ادامۀ مطلب »

به بالای صفحه بردن