بیمه راکبین و نمایندگی های پیک موتوری (بخشنامه 681 فنی)

 

 

 

بیمه راکبین و نمایندگی های پیک موتوری (بخشنامه 681 فنی) (بخشنامه شماره 6872/97/9000 مورخ 17/6/1397 سازمان تأمین اجتماعی)

معاون محترم ………….

ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی ………….

اداره کل تأمین اجتماعی استان………….

در اجرای مصوبه شماره 476/77/0011 مورخ 8/3/77 ، موضوع بند 2 یک هزار و هشتصد و نهمین جلسه مورخ 30/2/77 هیأت مدیره محترم سازمان مقرر گردید، راکبین و نمایندگیهای پیک موتوری از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند، لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد:

1- مشمولین این بخشنامه آندسته ازصاحبان نمایندگیهای زیرمجموعه شرکت حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا) که بصورت مقاطعه کاری با شرکت یاد شده در امر حمل و نقل موتوری فعالیت مینمایند و همچنین راکبین و رانندگان خودمالک پیک بادپا میباشند که هیچگونه رابطه استخدامی و دریافت مزد با شرکت یا نمایندگی نداشته و صرفاً در ازاء معرفی مشتری توسط شرکت یا نمایندگی، مبالغی را به عنوان حق السهم پرداخت می نمایند.

سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با شرکت یا نمایندگی های مربوطه دارند مشمول بند الف ماده 6 و ماده 37 قانون تأمین اجتماعی بوده و شرکت یا نمایندگی ذیربط مکلف است مطابق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام نماید. مشمولین یادشده از سوی شرکت حمل و نقل کالای تهران و نمایندگیهای آن در استانها به سازمان معرفی و حداکثر سن متقاضی درتاریخ شروع بیمه (ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان) “50”سال تمام خواهدبود.

2- درصورتیکهمتقاضیدارای سابقه پرداختحقبیمه قابلقبولنزدسازمان تأمیناجتماعی باشد، معادل

مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز )01 سال ( وی

اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط، بعنوان مشمول پذیرفته می شود.

3 -مسئولیتشناسائیمشمولین،معرفیویا خروج افراد به دلیل عدم احراز شرایط عضویت و پاسخگوئی

به شکایات و… ، از تکالیف مرجع یادشده می باشد.

6 -مبلغ حق بیمه تعیین شده همه ماهه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد از طریق درگاه

الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد.

0 -شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد و پرداخت حق بیمه در واحد

اجرائی ذیربط می باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود.

توجه: اعتبار معرفی نامه افراد حداکثر سه ماه از تاریخ صدور، مشروط به ثبتت در بتازه زمتانی متورد

اشاره در واحد اجرائی می باشد که الزم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در متدت اعتبتار

معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فترد در بتازه زمتانی

متذکور )دوره سته ماهته( می بایست نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام نمایند.

 

4 -مالک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هریک از مشمولین،

مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد.

7 -مشمولین این بخشنامه می بایست با معرفی سازمان و براساس مفاد بخشنامه های ذیربط)چنانچته

واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند( قبل از پرداخت حق بیمه، به هزینه شخصتی متورد

معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد.

توجه:چنانچههریک ازمشمولین مربوطهدرمعاینات قبلازشروع پرداختحقبیمه، ازکارافتادهکلی شناخته

شوند،امکانمعرفی به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع ازکار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت.

8 -خروج بیمه شده با اعالم مرجع معرفی کننده و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر، به

منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی می گردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف، منوط به ارائه

معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه می باشد.

توجه:مرجعمربوطهمیبایستدر صورت خروج هریک از مشمولین نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمهشده

و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط و دریافت رسید ابطال دفترچه درمانی و ارائه آن به

بیمه شده اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه، مسئولیت درمان این گروه

از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود.

7 -نرخ حق بیمه معادل 27 %مبنای پرداخت حق بیمه می باشد.

01 -مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که 0 سال و یا کمتر از 0 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند

به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت

حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود.

00 -مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از 0 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین حداقل

دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین 341 روز قبل از ثبت معرفی نامه

در واحد اجرائی به انتخاب متقاضی خواهد بود.

02 -مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان فعال در هر سال، متناسب با افزایش دستمزد مبنای

پرداخت حق بیمه ساالنه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و

با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد.

03 -با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با شرکت حمل و نقل کاالی تهران

)پیک بادپا(ویانمایندگی های مربوطه میباشند، لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 24/4/47 مجلس

شورای اسالمی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه )3 %مبنای کسر حق بیمه( نیز وصول

نخواهد شد.

06 -کلیه حمایتهای مقرر در ماده “3 “قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه “06 “به استثنای بند “ج”

)غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری( با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از

متقاضیان ارائه خواهد شد.

 

00-شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت، مستمریهای بازنشستگی، بازماندگان، ازکارافتادگی

کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و درچارچوب قانون

تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

توجه1 :این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری

معاف می باشند.

توجه2 :در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری )بازنشستگی و ازکار افتادگی کلی(

می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال، ازمرجع ذیربط جهتارائه حمایتهای مذکور استعالم گردد.

16- متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند، در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای “1”و “2” این بخشنامه با ارائه معرفی نامه از شرکت حمل و نقل کالای تهران(پیک بادپا) و یا نمایندگیهای مربوطه و رعایت سایر شرایط مقرر، از جمله انجام معاینات پزشکی موضوع بند 7 (در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد) صرفاً در مرحله تغییر نوع بیمه، بدون انجام معاینات مجدد پزشکی در زمره مشمولین قرار گیرند. بدیهی است در صورتی که این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند، ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولین خواهد بود.

17- بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل می توانند درهر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری و … اقدام نمایند.

18- به منظورتفکیک بیمهشدگانموضوع این بخشنامهازسایر بیمه شدگان، کد فعالیت 71816 تخصیص می یابد.

19- شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای، معاونین بیمهای، رؤسا وکارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه، نام نویسی و حسابهای انفرادی و امورفنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین ذیربط در شعب خواهند بود.

 

دکتر سید تقی نوربخش- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments