قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان (بخشنامه شماره ۱/۶۷۰ امور بیمه‌شدگان)

بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان (بخشنامه شماره 1/670 امور بیمه‌شدگان)

مدیران کل تأمین اجتماعی استان…

با سلام

احتراماً؛ در اجرای مصوبه شماره 1840/98/1100 مورخ 27/8/1398، موضوع بند (1) یک‌هزار و هشتصد و هفتاد و ششمین صورت‌جلسه مورخ 13/8/1398 هیات‌مدیره محترم سازمان، به منظور تغییر ضوابط بیمه توافقی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان (بخشنامه شماره 076 فنی) مقرر گردید، این بخشنامه جایگزین بخشنامه مذکور گردد، لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه اعضای مربوطه، توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

1- مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان فاقد رابطه مزدبگیری می باشند که ضمن اشتغال به کار، دارای کارت عضویت معتبر از سازمان مذکور بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند. سایرکارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه‌های ذیربط دارند، مشمول بند (الف) ماده (4) قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد (28، 36 و 39) قانون تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند.

تبصره: سوابق پرداخت حق بیمه قبلی اعضای یادشده در اجرای بخشنامه شماره 670 فنی تنفیذ می‌گردد.

2- سن متقاضی درتاریخ ثبت معرفی‌نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر «50» سال تمام می‌باشد.

تبصره: متقاضیانی‌که قبلا در اجرای بخشنامه شماره 670 فنی مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند، درصورت عدم قطع بیمه‌پردازی، بدون رعایت شرط سن و سابقه می‌توانند ادامه بیمه‌پردازی خود را در این چارچوب انجام دهند.

3- درصورتی که متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (50 سال) متقاضی اضافه می‌گردد و در صورت احراز شرایط، بعنوان مشمول پذیرفته می‌شوند.

4- سازمان نظام مهندسی معدن می‌بایست متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره “1” به واحد اجرای ذیربط معرفی نماید که دراین‌صورت پس از اخذ معرفی‌نامه از سازمان مذکور و ثبت آن در دبیرخانه، واحد امور بیمه‌شدگان مکلف خواهد بود ضمن بررسی اولیه، متقاضی را به منظور ایجاد رابطه بیمه‌ای جدید )(تخصیص یا به روزرسانی شماره تأمین اجتماعی) و همچنین در خصوص افرادی که بیش از 50 سال سن دارند) جهت استعلام سابقه) به واحد نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی راهنمای و پس از دریافت پاسخ و درج اطلاعات در سیستم مکانیزه، در صورت احراز شرایط مقرر، مراتب را از طریق فرم پیوست شماره “2”یا”1/2″سریعا به سازمان یادشده اعلام نماید.

5- مسئولیت شناسایی، معرفی و یا اعلام خروج افراد از ردیف مشمولین مربوطه به دلایل عدم احراز شرایط عضویت و … متوجه سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد.

6- مبلغ حق بیمه تعیین شده هر ماه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حساب کاربری که واحد اجرایی به متقاض تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می‌گردد.

تبصره: در خصوص بیمه‌شدگان فعال موضوع بخشنامه شماره 670 فنی که معرفی‌نامه جدید آنان در مهلت پرداخت حق‌بیمه ثبت دبیرخانه سازمان می‌گردد، پرداخت حق بیمه از تاریخ پایان حق‌بیمه‌های واریزی انجام می‌گردد، لذا به منظور ممانعت از تضییع حقوق این گروه از بمیه شدگان، سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است مطابق روال جاری نسبت به دریافت حق بیمه ماه پایانی اجرای بخشنامه 670 فنی از بیمه‌شدگان و پرداخت آن به سازمان و صدور معرفی‌نامه جدید قبل از انتهای ماه مذکور اقدام لازم به عمل آورد.

7- شروع بیمه‌پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی‌نامه فرد در واحد اجرای ذیربط می‌باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود.

تبصره: اعتبار معرفی‌نامه افراد به منظور ثبت در واحدهای اجرای سازمان تامین اجتماع حداکثر سه ماه از تاریخ صدور می‌باشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی‌نامه مربوطه پرداخت گردد.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور (دوره سه‌ماهه)، در صورت تقاضای مجدد متقاضی و احراز شرایط مقرر می‌بایست نسبت به صدور معرفی‌نامه جدید اقدام گردد.

8- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایت‌های مندرج در قانون تامین اجتماعی برای هریک از مشمولین، مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می‌باشد.

9- مشمولین این بخشنامه می‌بایست با معرفی سازمان تامین اجتماعی و براساس مفاد بخشنامه‌های ذیربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند)، قبل از پرداخت حق بیمه، به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد.

تبصره: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه، به واسطه نقص عضو و یک یا چند بیماری ازکارافتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشک در خصوص موضوع از کارافتادگی اولیه وجود نخواهد داشت و در اینخصوص جای هیچ‌گونه اعتراضی نمی‌باشد.

10- خروج بیمه شده با اعالم سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا به دلیل عدم پرداخت ح بیمه در مهلت مقرر،

به منزله انصراف از پرداخت ح بیمه تلقی میگردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط بره ارایره معرفرینامره

جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه میباشد.

تبصره: پس از انصراف هریک از مشمولین از ادامه پرداخت ح بیمه، مسئولیت درمان این گرروه از بیمرهشردگان و

افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان تامین اجتماعی ن واهد بود.

44 -نرخ ح بیمه معادل 72 %مبنای پرداخت ح بیمه می باشد.

47 -مبنای پرداختح بیمه متقاضیانی که 0 سال و یا کمتر از 0 سال سابقه پرداخت ح بیمه دارنرد بره انت راب

متقاضی بین 7/4 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت ح بیمه در زمان

ثبت معرفینامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود.

49 -مبنای پرداخت ح بیمه متقاضیانی که بیش از 0 سال سابقه پرداخت ح بیمره دارنرد برین 7/4برابرر حرداقل

دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین 930 روز قبرل از ثبرت معرفرینامره در واحرد

اجرایی به انت اب متقاضی خواهد بود.

41 -مبنای پرداخت ح بیمه کلیه بیمهشدگان مربوطه، درصورت توالی پرداخت در هر سال، متناسرب برا افرزایش

دستمزد مبنای پرداخت ح بیمه ساالنه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخرت حر بیمره، مطراب درخواسرت

جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین میگردد.

40 -با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با مرجرع معرفری کننرده مری باشرند، لرذا از

شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 73/3/4938 مجلس شورای اسالمی خارج بوده و بر این اساس ح بیمه مربوطره

)9 %مبنای کسر ح بیمه( نیز وصول ن واهد شد.

43 -کلیه حمایت های مقرر در ماده )9 )قانون تامیناجتماعی مصوب تیرماه 4901 به استثنای بنرد »ج« )غرامرت

دستمزد ایام بیماری و بارداری( بارعایت مقرراتمربوطه وتغییرات بعدی به این گروه از بیمهشدگان ارایهخواهد شد.

42 -شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت، مسرتمری هرای بازنشسرتگی، بازمانردگان، ازکارافترادگی کلری و

همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این ب شنامه و درچارچوب قانون تامین اجتماعی و

تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تبصره1 :اینگروهازبیمهشدگان ازپرداخت فرانشیزدرمراکزدرمانیملکیسازمانهمانند بیمه شدگاناجبراریمعراف

میباشند.

تبصره2 :در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری )بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی( مریبایسرت مراترب

ترککار و عدم اشتغال، از مرجع معرفی کننده جهت ارایه حمایت های مذکور به سازمان اعالم گردد.

48 -متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند، در صرورت

عدم انقطاع در پرداخت ح بیمه می توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت، بدون در نظرر گررفتن شررایط سرن و

سابقه مقرر در بندهای )4 )و )7 )این ب شنامه و همچنین بدون انجرام معاینره پزشرکی )در صرورت انجرام معاینره

پزشکی قبلی و یا احراز شرایط مقرر در ب شنامه شماره 49700/88/4000 مورخ 78/47/87 و تغییرات بعدی آن(،

با ارایه معرفینامه از مرجع معرفی کننده و رعایت سایر شرایط مقرر، صررفا در مرحلره تغییرر نروع بیمره، در زمرره

مشمولین قرار گیرند. بدیهی است درصورتیکه این افراد پرداخت ح بیمه را بعد از شروع بیمه قطرع نماینرد، ورود

مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مطاب بندهای 4 ،7 و 9 این ب شنامه خواهد بود.

48 -بیمهشدگانمربوطه درصورتتمایل می توانند درهر مرحله نسبت به قطع بیمه پرردازی بیمرههرای تروافقی و

ادامه پرداخت ح بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حررف و مشراغل آزاد، ادامره بیمره بره طرور

اختیاری و … اقدام نمایند.

70 -به منظورتفکیک بیمهشدگان موضوع این ب شنامه از سایر بیمه شدگان، کد فعالیت 87314 ت صیص می یابد.

الزم به ذکر است نوع ارتباط این قبیل بیمهشدگان در زمان نامنویسی، بیمهپرداز توافقی برا گررایش بیمره اعضرای

سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و نوع سابقه ایجادی کد 11 تحت عنوان گروههای خاص بیمهای می باشد.

74 -شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشینی تامین موظف است همزمان با صدور این ب شنامه نسبت به سراخت و

نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرایی اقدام نماید.

مسئولحسناجرایاین ب شنامه مدیرانکلبیمه ای، معاونین بیمه ای،روساوکارشناسانارشردامرور بیمره شردگان،

وصول ح بیمه، نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمریهرای ادارات کرل اسرتانهرا و روسرا، معراونین و

مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام