بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت (بخشنامه شماره ۵۳ مستمري‌ها مربوط به حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي)

بخشنامه شماره ۵۳ مستمریها

اداره كل استان

شعبه

با سلام

به پیوست تصویر قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس محترم شورای اسلامی و تصویبنانمه شماره ۲۱۳۱۹۱/ت۳۸۴۳۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

الف- مشمولین قانون

کلیه کارکنان شاغل رسمی، پیمان و قراردادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کارکنان شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقرارت استخدامی خاص که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند در صورت احراز شرایط لازم مشمول این قانون بوده و می‌توانند با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند.

ب- شرایط لازم

۱- دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بیمه به میزان حداقل ۲۵ سال برای مردان و حداقل ۲۰ سال برای زنان، بدون لحاظ شرط سنی در هر یک از موارد.

۲- درخواست کتبی مشمولین، موافقت و صدور حکم انشایی بازنشستگی از سوی دستگاه متبوع با اشاره به “قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶″ در متن حکم و ارائه آن در مهلت قانونی.

تذکر ۱: سابقه قابل قبول عبارت است از سنواتی که طبق قوانین و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار گیرد.

تذکر ۲: اجرای قانون از تاریخ تصویب به مدت ۳ سال و تا پایان روز ۵/۶/۱۳۸۹ می‌باشد.(بمدت پنج سال تمدید شد)

ج: محاسبه حق بیمه و مابه‌التفاوت مستمری سنوات ارفاقی:

با توجه به مفاد تبصره‌های (۲) و (۳) ماده واحده قانون مذکور و مواد (۵)، (۶) و (۸) ایین‌نامه اجرایی مربوطه هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

۱- محاسبه حق بیمه سنوات ارفاقی:

حق بیمه مذکور از حاصل ضرب مدت سنوات ارفاقی در آخرین حقوق و مزایای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده در ضریب (۱/۱) در نرخ حق بیمه (معادل ۲۷ درصد) بدست می‌آید.

۲- محاسبه مابه‌التفاوت مستمری:

مابه‌التفاوت مذکور از حاصلضرب به مبلغ مستمری قابل پرداخت (زمان برقراری) در مدت سنوات ارفاقی بدست خواهد آمد.

توجه: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند حق بیمه سنوات ارفاقی را بطور یکجا پرداخت و مابه‌التفاوت مستمری (همان سال) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. وزارت مذکور موظف است اعتبار اعلام شده را از سرجمع فصل اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌بایست کلیه هزینه‌ها اعم از حق بیمه سنوات ارفاقی و مابه‌التفاوت مستمری را بطور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

د: مثالها:

۱- بیمه شده مشمول این قانون شاغل در یکی از نهادهای عمومی غیردولتی با داشتن ۲۷ سال و ۱۱ ماه سابقه قابل قبول و آخرین حقوق و مزایای ماهانه ۵۴۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ با مبلغ مستمری ۴۷۰۰۰۰۰ ریال بازنشسته می‌گردد. هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی به عنوان مطالبات سازمان به شرح ذیل خواهد بود:

۲۵=۱۱+[(۱۲*۲۷)‍‍‍‌‌‌-(۱۲*۳۰)] = مدت سنوات ارفاقی (ماه)

۴۰۰۹۵۰۰۰=۲۷%*۱،۱*۵۴۰۰۰۰۰*۲۵= حق بیمه سنوات ارفاقی (ریال)

۱۱۷۵۰۰۰۰۰=۲۵*۴۷۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی (ریال)

۱۵۷۵۹۵۰۰۰=۱۱۷۵۰۰۰۰۰+۴۰۰۹۵۰۰۰ = مجموع هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی (ریال)

مبلغ مذکور می‌بایست بطور یکجا از سوی نهاد عمومی مورد اشاره پرداخت گردد.

۲- بیمه شده زن مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در یکی از وزارتخانه‌ها با داشتن ۲۱ سال و ۸ ماه و ۱۵ روز سابقه قابل قبول و آخرین حقوق و مزایای ماهانه ۴۸۵۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ با مبلغ مستمری ۴۱۵۰۰۰۰ ریال بازنشسته می‌گردد. هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی به شرح ذیل محاسبه می‌شود:

۶۰= ۱۲*۵ = مدت سنوات ارفاقی (ماه)

۸۶۴۲۷۰۰۰=۲۷%*۱،۱*۴۸۵۰۰۰۰*۶۰ = حق بیمه سنوات ارفاقی (ریال)

۲۴۹۰۰۰۰۰۰=۶۰*۴۱۵۰۰۰۰ = محاسبه مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی (ریال)

۳۳۵۴۲۷۰۰۰=۲۴۹۰۰۰۰۰۰+۸۶۴۲۷۰۰۰ = مجموع هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی (ریال)

وزارتخانه مورد اشاره می‌بایست هزینه‌های حق بیمه و مابه‌التفاوت مستمری در اولین سال برقراری را بطور یکجا پرداخت نماید. مبالغ هر یک از سنوات عبارتند از:

۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۹۰ (ریال)

۳۵۲۷۵۰۰۰=(۸،۵/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۸۷ (ریال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۹۱ (ریال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۸۸ (ریال)

۱۴۵۲۵۰۰۰=(۳،۵/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۹۲ (ریال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۸۹ (ریال)

هـ: نحوه اقدام در سیستم مکانیزه و نگهداری حساب هزینه‌ها:

۱- پس از انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بیمه، تعیین متوسط دستمزد آخرین دو سال بیمه شده و قبل از صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی، فرم خلاصه وضعیت مطابق پیوست شماره (۱) از سیستم اخذ و اطلاعات مندرج کنترل و پس از تائید ضمیمه پرونده خواهد شد.

۲- هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی مطابق با پیوست شماره (۲) از سوی واحد امور فنی مستمریها تهیه و جهت اقدام لازم به واحدهای درآمد و حسابداری شعبه ارجاع می‌گردد.

۳- با ایجاد تعامل سیستمی، پس از وصول مطالبات لازم از سوی واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سیستم مربوطه امکان چاپ و صدور حکم برقراری مستمری مهیا می‌گردد.

۴- بدیهی است سیستم‌های مکانیزه مستمریها و مطالبات به گونه‌ای عمل خواهند کرد که امکان نگهداری بدهی‌های مربوط به سنوات آتی وجود خواهد داشت.

۵- صدور احکام بازنشستگی مشمولین این بخشنامه با استفاده از کد مستمری با پیش شماره “۱۰″ و اساس برقراری “۱۰۶۲۰″ با عنوان “قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت” خواهد بود.

۶- معاونت اداری و مالی مکلف است به منظور تفکیک هزینه‌ها، اعتبارات و وجوه دریافت شده از دستگاهها و موسسات مربوطه و همچنین نگهداری بدهی‌های ایجاد شده دستورالعمل تخصیص کدهای مالی و نحوه اقدام در این خصوص را تهیه و ارسال نماید.

و- نکات:

۱- به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه از سوی کارفرمایان، می‌بایستی راهنمایی لازم به مسئولین دستگاهها، شرکتها و موسسات مشمول ارائه و توصیه گردد که قبل از صدور حکم انشایی با تکمیل و تحویل فرم پیوست شماره (۳) از لحاظ احراز سابقه و شمول قانون با شعب سازمان هماهنگی به عمل آورند.

۲- نسخه‌ای از پیوستهای شماره (۱) و (۲) این بخشنامه پس از ساماندهی پرونده فنی می‌بایست در پرونده مستمری بیمه شده ضبط گردد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین و روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها، درآمد حق بیمه و امور مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب سازمان و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می‌باشند.

حسین ضیائی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.