نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد

نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد (مصوبه شماره ۶۳۳۰/۹۲/۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ شوراي عالي اداري)

تمامي وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، شهرداري ها، بانك ها، شركت هاي بيمه، تمامي شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.

شوراي عالي اداري در يكصد و شصتمين جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترك نهاد رياست جمهوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، به استناد ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري، “نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد” را به شرح ذيل تصويب نمود:

۱- تعاريف:

در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

ارتباط مردمي: تعامل مفيد، مؤثر، روان و كارآمد بين مردم و مسئولين اعم از حضوري و غيرحضوري

پاسخگويي: پذيرش مسئوليت نتايج و پيامدهاي حاصل از عملكرد دستگا ها و ارايه پاسخ شفاف در قبال وظايف انجام شده و نشده به ذي‌نفعان.

شكايت: درخواست احقاق حق شهروندان از نقض يا نقص قوانين و مقررات، عدم اجراي ضوابط در دستگاه هاي اجرايي و ميزان كميت  و كيفيت ارايه خدمات در مقايسه با استانداردهاي خدمات عمومي.

درخواست:‌تقاضاي تعلق گرفتن خدمات يا شموليت قانون، آيين نامه و دستورالعمل به فرد يا گروه خاص.

مشاهدات (گزارش ها): عبارت است از بيان واقعيتي كه اطلاع دادن آن داراي منافعي براي خود، ديگران و يا آحاد جامعه باشد.

مشاوره و راهنمايي: برقراري ارتباط به منظور آگاهي بخشي و هدايت منطقي متقاضيان بر اساس قوانين و مقررات و رويه هاي جاري و كمك جهت حل مشكل.

ابراز احساسات:‌ عبارت است از بيان مكنونات قلبي مردم به مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و رييس جمهور محترم به شكل هنرمندانه در قالب شعر، نقاشي، دكلمه و…

ايده و پيشنهاد: عبارت است از ارايه هر گونه فكر و روش جديدي كه در راستاي مشاركت مردم در اداره هر چه بهتر امور كشور منجر به ايجاد يك تحول يا تسريع در وقت، سرعت ارايه خدمات و كاهش هزينه ها گردد.

سامد: منظور “سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت” مي باشد.

مركز: منظور مركز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري است كه از تغيير نام “مركز پاسخگويي به شكايات نهاد رياست جمهوري” ايجاد مي شود.

دستگاه هاي اجرايي: منظور “كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، شهرداري ها، بانك ها، شركت هاي بيمه، تمامي شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند” است.

دفاتر: منظور “دفاتر مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي” است.

دفاتر ستادي: منظور “دفتر حوزه وزارتي وزارتخانه، حوزه رياست سازمان و دفتر استاندار” است.

ميز ارتباطات مردمي:‌منظور تشكيل ميزي با ادغام ميز رسيدگي به شكايات (موضوع نظام نامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم) و ميز خدمت (موضوع مصوبه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) است.

مورد: آنچه كه از طريق متقاضيان مطرح مي شود، همچون درخواست، شكايت، انتقال، پيشنهاد، ايده، تقدري و تشكر، طرح، ابراز احساسات و گزارش هاي مردمي.

ثبت خدمت:‌درج خدمات ارايه شده به متقاضي در سيستم سامد.

نظارت: فرايند رصد منظم، دقيق و مداوم فعاليت ها، مشاهده و آگاهي از عملكرد دستگاه هاي اجرايي و ثبت انطباق آن با شاخص ها و استانداردهاي كمي و كيفي در حوزه ارتباطات مردمي.

ارزيابي: فرايند سنجش، قضاوت و ارزش گذاري عملكرد اجرايي در سه سطح سازمان، مديران و كاركنان در حوزه ارتباطات مردمي، در قالب آيين نامه اجرايي مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مديريت خدمات كشوري.

۲- اهداف:

۲-۱) افزايش مشاركت مردمي در نظارت همگاني و تقويت و تثبيت اعتماد مردم به دولت.

۲-۲) افزايش رضايت مردم از طريق ارتقاي كيفيت پاسخگويي دستگاه ها و سازمان ها.

۲-۳) افزايش فرهنگ و روحيه مردم داري در مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي و نقش ارتباطات مردمي در تصميم سازي هاي رييس جمهور و دولت

۲-۴) افزايش سرعت در رسيدگي با بهره گيري از سيستم سامد و ضريب نفوذ الكترونيكي ارتباطات مردمي در كشور.

۲-۵) ايجاد هماهنگي، وحدت رويه و مديريت يكپارچه امور ارتباطات مردمي.

۲-۶) تمركززدايي در رسيدگي به مطالبات مردم.

۳- اركان:

۳-۱) مركز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري

وظايف:

۱- برنامه ريزي كلان، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي نظام ارتباطات مردمي در دستگاه هاي اجرايي.

۲- انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص يكسان سازي فرآيند ارتباطات مردمي در سطح قواي مجريه، مقننه، قضاييه و ساير نهادهاي عمومي.

۳- استفاده از الگوي سفرهاي استاني براي ارتباطات مردمي.

۳-۲) ستادهاي استاني ارتباطات مردمي

مركز موظف است به منظور بهره گيري كامل از ظرفيت وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي استاني براي ايجاد بستر مناسب در خصوص ارتباط نزديك مردم و مسئولين، تغيير رويكرد از تصدي گري به نظارت، ارتقاي پاسخگويي همراه با تكريم و حفظ كرامت انساني متقاضيان، حذف بروكراسي زايد، در دسترس بودن مسئولين و ديدار چهره به چهره با مردم؛ هر ماهه ستادهاي ارتباطات مردمي را با حضور نمايندگان تام الاختيار وزراء، رؤساي سازمان ها و مسئولين استاني،‌ در مراكز استان ها برگزار نمايد.

۳-۳) دفاتر مديريت عملكرد

دفاتر مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها، با مركز در اجراي اين نظام نامه همكاري مي كنند.

۴-۳) مديريت شبانه

مركز موظف است به منظور نظارت بر  عملكرد مديريت شبانه دستگاه هاي اجرايي و پيگيري موارد مطروحه از سوي دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رياست جمهوري و دفتر معاون اول رييس جمهور، نسبت به برقراري مديريت شبانه نهاد رياست جمهوري اقدام نمايد.

مركز موظف است فهرست دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي، كه بايد نوبت كاري شبانه داشته باشند را در اجراي ماده ۷۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برساند.

تبصره: فرمانداري ها موظفند ليست مديريت شبانه خود را به دفتر استاندار ارسال نمايند.

۵-۳) ميز ارتباطات مردمي در شهرستان ها، فرمانداري هاي ويژه و مراكز استان ها

۴- فرايند ارتباطات مردمي:

ارتباط مردمي در چهار سطح شهرستان (روستا، بخش و شهر)، استان، دستگاه و ملي به صورت زير انجام مي گردد:

سطح شهرستان و فرمانداري ويژه

۴-۱) به منظور پاسخگويي سريع و شفاف به ارباب رجوع در هر شهرستان و فرمانداري وي‍ژه، واحد ارتباط مردمي تحت عنوان ميز ارتباطات مردمي با مسئوليت فرماندار تشكيل مي گردد.

تبصره: فرمانداران موظفند متناسب با جمعيت شهرستان و تعداد مراجعين، كاركناني را از مجموعه نيروي انساني فرمانداري با ويژگي هايي نظير سعه صدر، گشاده رويي، خوش برخورد، مسلط به امور اداري و مورد تأييد حراست، جهت خدمت در ميز ارتباطات مردمي تعين نمايند.

۴-۲) كليه امور مربوط به ارتباطات مردمي اعم از ثبت مورد، مشاوره و راهنمايي، خدمت و… بايد در بستر سامد انجام پذيرد.

۴-۳) كليه ادارات در سطح شهرستان بايد به سيستم سامد متصل گردند.

۴-۴) تمامي موارد مربوط به امور مراجعين نظير:

– ارايه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم،

– دريافت مدارك و درخواست هاي مراجعين،

– انجام درخواست متقاضيان در صورت امكان و يا اعلام تاريخ مراجعه بعدي يا زمان ارايه خدمت نهايي،

– ارايه خدمات غيرقابل عرضه در دفاتر پيشخوان شهري و روستايي،

– هدايت مراجعين به واحدهاي مرتبط در موارد بسيار ضروري، پس از انجام هماهنگي با واحد اقدام كننده ذيربط،

– دريافت نتايج اقدامات انجام شده از واحدهاي ذيربط و اعلام آن به مراجعين و… توسط ميز ارتباطات مردمي، مشاوره و انجام مي شود.

۴-۵) هر گونه ارجاع يا اقدامي بايد به نحو مقتضي از طريق قابليت هاي سامد و فنآوري هاي نوين ارتباطي از قبيل پيامك، پست الكترونيكي و … به متقاضي، اطلاع رساني گردد.

سطح استاني:

۴-۶) به منظور پاسخگويي سريع و صحيح به مردم، ميز ارتباطات مردمي در دستگاه هاي اجرايي سطح استان با مسئوليت مدير كل يا رييس سازمان استان تشكيل مي گردد.

۴-۷) كليه دستگاه هاي اجرايي در سطح استان بايد به سيستم سامد متصل بوده و تمامي امور ارتباطات مردمي نيز در اين بستر صورت پذيرد.

۴-۸) ميز ارتباطات مردمي مستقر در دستگاه هاي اجرايي استان صرفاً‌مجاز به ثبت و اقدام موارد، با توجه به شرح وظايف دستگاه مي باشند.

۴-۹) هر گونه ارجاع و يا اقدامي بايد بر اساس قابليت هاي سامد به نحو مقتضي، به متقاضي اطلاع رساني گردد.

۴-۱۰) در صورتي كه اجابت درخواست خارج از توان و اختيارات دستگاه هاي اجرايي استان بوده و نيازمند كسب مجوز و يا اعتبار از وزارتخانه يا سازمان باشد، بايد مورد را به وزارتخانه يا سازمان ارجاع نمايند.

۴-۱۱) دفاتر مديريت عملكرد استانداري ها مسئول نظارت بر فرايند ارتباطات مردمي در سطح استان و شهرستان مي باشند.

۴-۱۲) دفاتر استانداري ها در سفرهاي استاني، موظف به داير نمودن ستاد پردازش الكترونيكي نامه ها بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي مركز مي باشند.

سطح دستگاهی

4-13) میز ارتباطات مردمی در کلیه دستگاه های اجرایی با مسئولیت مدیران کل دفاتر، در محل مناسب و قابل دسترس مراجعین تشکیل می گردد.

4-14) میز ارتباطات مردمی مستقر در دستگاه های اجرایی به سیستم سامد متصل بوده و کلیه امور ارتباطات مردمی در بستر سامد انجام می پذیرد.

4-15) میز ارتباطات مردمی مستقر در دستگاه های اجرایی، فقط می توانند آن دسته از مواردی که در حیطه شرح وظایف سازمانی باشد را ثبت و اقدام نمایند.

4-16) دفاتر دستگاه های اجرایی به عنوان رابط بین دستگاه و مذکر، موظفند ضمن همکاری با مرکز، موارد را از طریق سامد دریافت و اقدام نمایند.

4-17) کلیه ارجاعات و اقدامات صورت پذیرفته باید بر اساس قابلیت های سامد به اطلاع متقاضی رسانده شود.

سطح ملی (نهاد ریاست جمهوری):

4-18) کلیه موارد با ماهیت درخواست، باید به مبادی ذی ربط راهنمایی و ارجاع گردد.

4-19) به منظور رسیدگی به ایده ها و پیشنهادهای مردمی، مرکز موظف است کارگروه ویژه ای را تشکیل دهد.

4-20) ایده ها و پیشنهادهای بررسی شده در کمیته مذکور، متناسب با ماهیت و محتوا به دستگاه اجرایی مربوط ارجاع می گردد.

4-21) دستگاه اجرایی پس از بررسی ایده و پیشنهادهای واصله از مرکز، نتیجه بررسی را به پیشنهاد دهنده و مرکز اطلاع و در صورت لزوم اقدامات تکمیلی برای تحقق پیشنهادها را انجام می دهد.

4-22) مرکز مسئولیت نظارت بر فرآیند رسیدگی به ایده ها و پیشنهادها را در دستگاه های اجرایی بر عهده دارد.

4-23) نظارت بر حسن جریان امور (فرآیند و سطوح) توسط مرکز صورت می پذیرد و سامانه 6133، سامانه نظارت بر سامد خواهد بود.

4-24) مرکز موظف است نسبت به راه اندازی سیستم سامد در معاونت های رییس جمهور و دفاتر مستقر در نهاد ریاست جمهوری اقدام نموده تا کلیه امور ارتباطات مردمی در بستر سامد ثبت و به کارتابل الکترونیکی مرکز ارجاع گردد.

4-25) مرکز موظف است فرایند ابلاغ پی نوشت ریاست جمهوری در بستر سامد را فراهم نماید.

5- ابزار و تجهیزات

الف) سامد:

5-1) شماره تلفن سه شماره ای 111 جهت ارتباط مردم اقصی نقاط کشور با دولت به صورت رایگان تعیین می گردد.

5-2) ثبت تمام امور مربوط به ارتباطات مردمی در کلیه سطوح، در بستر سامانه جامع و یکپارچه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، الزامی می باشد.

5-3) با توجه به ماده 11 تصویب نامه شماره 81839/ت44294 مورخ 19/4/1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، ارایه هر گونه خدمت به متقاضی، منوط به دریافت شماره ملی می باشد.

5-4) مرکز با توجه به استقرار سامد، از پذیرش موارد مکتوب (به صورت سنتی) پرهیز نموده و باید متقاضیان را جهت بهره گیری از خدمات سامد و تلفن 111 راهنمایی نماید.

ب) سایت:

5-5) دستگاه های اجرایی موظفند امکان ثبت مورد اعم از درخواست، شکایت، ایده، پیشنهاد و… را در درگاه اینترنتی فراهم نمایند.

6- ارتقا و توسعه سامد

6-1) مرکز موظف است به منظور رسیدگی به موارد ثبت شده در سامد برای کلیه وزراء، رؤسای سازمان ها، استانداران و معاونین آنان، کارتابل الکترونیکی ایجاد نماید.

6-2) وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است نسبت به استقرار و توسعه شبکه دولت الکترونیک به منظور تعمیق سامد تا سطح شهرستان، طبق این نظام نامه اقدام نماید.

6-3) وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است زمینه ارتباط بین سامد (تلفن 111) و سایر تلفن های سه شماره ای ضروری و خدمات رسان را با هماهنگی مرکز فراهم نماید.

6-4) دستگاه های اجرایی موظفند “ارتباط سامد با سایر اتوماسیون های دستگاه های ذیربط” را ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب این نظام نامه فراهم نمایند.

6-5) دستگاه های اجرایی موظفند ظرف شش ماه از تصویب این نظام نامه، مرکز تماس دستگاه را به گوه ای ایجاد یا ارتقاء دهند که جوابگوی کلیه نیازهای ارتباط مردمی، اعم از پذیرش، مشاوره و راهنمایی، استعلام، اطلاع رسانی و … بوده، قابلیت شبکه شدن با مرکز سایر دستگاه ها را داشته باشد.

6-6) مرکز بر اساس جمعیت و سایر شاخص های فعالیت های سامد در هر استان، تشکیلات تفصیلی مناسب را در قالب تشکیلات دفاتر مدیریت عملکرد، تنظیم و برای تأیید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور پیشنهاد می نماید.

7- آموزش:

7-1) مرکز موظف است با هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی و سازمان صدا و سیما، نسبت به معرفی سامد و شماره تلفن های 111 و 6133 به طرق مقتضی اقدام نماید.

7-2) مرکز موظف است در راستای اجرای ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامه آموزشی خود را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برساند.

8- سازمان کار:

8-1) سیاستگذاری، هدایت و تصویب مقررات وضوابط لازم برای ارتقای ارتباطات مردمی در نظام اداری، به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به عهده شورای عالی اداری است.

8-2) مرکز موظف است کلیه موارد واصله به نهاد ریاست جمهوری، اعم از پستی، حضوری، ایمیل، دورنگار، سفرهای استانی و… را با بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرایی و دفاتر استانداری ها، پردازش نماید.

8-3) مسئولین دستگاه های اجرایی مشول این مصوبه، حسب مورد موظفند در راستای مصوبه شماره 34127/ت33802 مورخ 9/6/1384 هیأت وزیران، برنامه دیدار عمومی و ملاقات چهره به چهره با مردم را در روز و زمان مشخص (یک روز در هفته)، تعیین و از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم برسانند.

8-4) به منظور بهره گیری از ظرفیت سامد، استانداران موظفند علاوه بر انجام ملاقات مردمی هفتگی، به همراه مسئولیت ذیربط دستگاه های اجرایی، جهت پاسخگویی مستقیم به مردم در محل استقرار سامد در استانداری حضور یابند.

9- اختیارات:

9-1) مرکز موظف است در صورت صلاحدید نسبت به تشکیل جلسات حل مسئله با حضور ذینفع و دستگاه های اجرایی مرتبط اقدام نموده و در صورت استنکاف یا تعلل دستگاه های اجرایی از اجرای تصمیمات متخذه، مرکز می تواند شاکیان را به مراجع ذیصلاح جهت اقامه دعوی معرفی نماید.

9-2) ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با استفاده از امکانات فراهم شده در این نظام نامه، شکایت، درخواست ها، پیشنهادات و گزارش های خود را به مرکز ارسال نمایند.

10- مسئولیت ها:

10-1) مسئولیت حسن اجرای این مصوبه در وزارتخانه های بر عهده وزراء، در مؤسسات و سازمان ها بر عهده بالاترین مقام دستگاه، در شرکت های دولتی بر عهده مدیران عامل، در استان ها بر عهده استانداران و در شهرستان ها بر عهده فرمانداران می باشد.

10-2) مسئولیت بررسی، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات در سطح شهرستان بر عهده میز ارتباطات مردمی مستقل در فرمانداری، در سطح استان و دستگاه های اجرایی، بر عهده دفاتر می باشد. بررسی و رسیدگی به گزارش ها، طرح ها و ایده ها، توسط واحدها و یا دفاتر تخصصی ذیربط، حسب مورد انجام خواهد شد.

10-3) شکایت از مسئولین مرتبط با واحدهای ارتباطات مردمی در سلسله مراتب اداری به ترتیب زیر انجام می شود:

الف- شکایت از رؤسای ادارات و میز ارتباطات مردمی در سطح شهرستان مستقیماً توسط فرماندار مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ب- شکایت از مدیران دستگاه های اجرایی استان، فرمانداران و دفاتر، مستقیماً استاندار مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ج- شکایت از معاونین، مدیران و دفاتر وزارتخانه ها و سازمان ها توسط وزیر یا رییس سازمان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تبصره: رسیدگی به سلسله مراتب اداری به شرح فوق، رافع وظایف مراجع قانونی از جمله هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نیست.

10-4) گزارش های واصله از نحوه عملکرد  رؤسای واحدهای اجرایی شهرستان توسط فرماندار، مدیران اجرایی استان و فرمانداران توسط استاندار، استانداران و مدیران پست های اجرایی در ستاد، توسط مرکز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

11- فرآیند گزارش دهی، نظارت و ارزیابی عملکرد:

11-1) مدیریت عملکرد ارتباطات مردمی در بستر سامد در چهار سطح شهرستان، استان، دستگاه و ملی بر اساس اهداف عملکرد از پیش تعیین شده و در قالب شاخص های عمومی در حوزه ارتباطات مردمی به شرح ذیل اجرایی می گردد.

سطح شهرستان:

11-2) فرمانداری و واحدهای اجرایی شهرستان موظفند انواع گزارش های توصیفی و تحلیلی داده های عملکرد را در مقاطع زمانی سه ماه و انواع گزارش های مربوط به نظرات مردمی را به صورت مستمر، به استانداری و واحدهای اجرایی مربوط در استان ارسال نمایند.

11-3) فرمانداری ها موظفند بر اساس فرم های نظرسنجی طراحی شده در سامد، به صورت مستمر نظارت مردم از عملکرد واحدهای اجرایی شهرستان و فرمانداری را مورد سنجش قرار داده و نتایج را به استانداری ارسال نمایند.

11-4) فرمانداری ها موظفند در مقاطع زمانی سه ماهه ضمن بررسی نظرات مردم و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای اجرایی شهرستان و فرمانداری، نسبت به ارزیابی، رتبه بندی و تحلیل عملکرد اقدام و نتایج حاصله را جهت تصمیم گیری و ارایه پیشنهادهای اصلاحی، به منظور تبدیل نمودن به دانش قابل استفاده برای بهبمود عملکرد در سطح شهرستان ارایه نموده و گزارش آن را به استانداری ارسال نمایند.

سطح استان:

11-5) واحدهای مدیریت عملکرد استانداری و دستگاه های اجرایی در استان موظفند انواع گزارش های توصیفی و تحلیلی داده های عملکرد را در مقاطع زمانی سه ماه و گزارش های مربوط به نظرات مردمی را به صورت مستمر به تربیت به مرکز و ستاد دستگاه های اجرایی مربوط ارسال نمایند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل داده های عملکرد، علل و ریشه های ضعف عملکرد به همراه راه کارها و برنامه های اجرایی را جهت تصمیم گیری لازم، به کارگروه تخصصی پژوهش، فنآوری و تحول اداری استان ارسال می نمایند.

11-6) دفاتر مدیریت عملکرد استانداری ها موظفند با اعمال نظارت مستمر بر فرمانداری ها، میزان پیشرفت برنامه های اصلاح و بهبود عملکرد در سطح شهرستان را رصد و تا حصول نتیجه، پیگیری نمایند.

11-7) دفاتر مدیریت عملکرد استانداری ها موظفند بر اساس فرم های نظرسنجی طراحی شده در سامد، نظارت مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی استان و استانداری ها را به صورت مستمر مورد سنجش قرار داده، نتایج را به مرکز ارسال نمایند.

11-8) دفاتر مدیریت عملکرد استانداری ها موظفند ضمن نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های اجرایی استان و استانداری، نسبت به ارزیابی و تحلیل عملکرد آنها در مقاطع زمانی سه ماهه اقدام، نتایج را جهت تصمیم گیری و ارایه پیشنهادهای اصلاحی به منظور تبدیل نمودن به دانش قابل استفاده برای بهبود عملکرد در سطح استان ارایه نموده، گزارش آن را به مرکز نیز ارسال نمایند.

11-9) دفاتر مدیریت عملکرد استانداری ها موظفند نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در حوزه ارتباطات مردمی، که هر ساله در قالب شاخص های عمومی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ می شود را وارد سامانه نظام جامع مدیریت عملکرد مستقر در استانداری نمایند.

11-10) استانداران می توانند از دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی برتر در حوزه ارتباطات مردمی، در مراسم جشنواره شهید رجایی استان تقدیر نمایند.

سطح دستگاه:

11-11) دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی موظفند انواع گزارش های تحلیلی داده های عملکرد از تجمیع گزارش های مربوط به دستگاه های استانی، نتایج حاصل از تحلیل داده های عملکرد، علل و ریشه های ضعف عملکرد به همراه راه کارها و برنامه های اجرایی و نیز گزارش های مربوط به نظرات مردمی را جهت تصمیم گیری لازم به شورا/ کمیسیون تحول اداری دستگاه ومرکز، به صورت فصلی ارسال نمایند.

11-12) دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی موظفند بر اساس فرم های نظرسنجی طراحی شده در سامد، به صورت مستمر نظارت مردم از عملکرد دستگاه اجرایی را سنجش و نتایج آن را به مرکز ارسال نمایند.

11-13) دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی موظفند ضمن نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه متبوع، نسبت به ارزیابی، رتبه بندی و تحلیل عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه اقدام، نتایج حاصل به همراه پیشنهادهای اصلاحی را جهت تصمیم گیری و تبدیل نمودن به دانش قابل استفاده برای بهبود عملکرد در سطح دستگاه به کار گیرند و گزارش آن را به مرکز ارسال نمایند.

11-14) بالاترین مقام دستگاه های اجرایی می توانند از واحدها و یا مؤسسات و سازمان های اجرایی وابسته برتر در حوزه ارتباطات مردمی، در مراسم جشنواره شهید رجایی دستگاه تقدیر نمایند.

سطح ملی:

11-15) مرکز موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه، از تجمیع گزارش های دستگاهی و استانی به همراه گزارش مربوط به نظرات مردمی، انواع گزارش های تحلیلی داده های عملکرد را تهیه و به همراه پیشنهادها و راه کارهای لازم به رییس جمهور و هیأت دولت ارایه، برای طرح در شورای عالی اداری، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نماید.

11-16) مرکز موظف است به صورت مستمر بر نحوه پاسخگویی تلفن 111 در استان ها و کارتابل دستگاه های اجرایی نظارت نماید.

11-17) مرکز موظف است میزان پیشرفت برنامه های اصلاح و بهبود در چهار سطح ملی، دستگاهی، استان و شهرستان را رصد و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

11-18) مرکز موظف است هر ساله شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه ارتباطات مردمی را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام، تا در قالب شاخص های عمومی سالانه از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه ارتباطات مردمی با مسئولیت مرکز، از طریق همین سامانه صورت خواهد گرفت.

11-19) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می تواند از دستگاه های اجرایی برتر در حوزه ارتباطات مردمی، در مراسم جشنواره شهید رجایی تقدیر نماید.

12- این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 85084/1901 مورخ 12/5/1384 شورای عالی اداری می شود.

13- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (دبیرخانه شورای عالی اداری) ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبه، گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می نماید.

محمود احمدی نژاد- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *