قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲

ماده واحده- مستخدمين شهيد، جانباز، از كارافتاده كلي‌، جانباز آزاده از كارافتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ‌ تحميلي در دستگاههاي موضوع ماده ۱ قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و... مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي و نيروهاي مسلح با پيش بيني پستها يا مشاغل سازماني با نام در تشكيلات ‌مربوط همطراز با مشاغل قبلي آنان به منزله مستخدمين شاغل تلقي و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق يا اجرت و فوق العاده شغل مزاياي شغل يا مزاياي مستمر و همچنين افزايش سنواتي وارتقاء گروه و ساير عناوين مشابه همانند مستخدمين شاغل با دو گروه بالاتر و يا عناوين مشابه توسط دستگاههاي ذيربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامي ذيربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگي‌يا مستمري مربوط بهره‌مند خواهد شد.

تبصره ۱- براي آندسته از شهداء و جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي و مفقودالاثر كه مستخدم دولت نبوده و شهيد يا مفقود يا جانباز يا آزاده از كارافتاده شده‌اند با توجه به ميزان تحصيلات و تخصص آنها حسب مورد از طرف بنياد شهيد انقلاب‌اسلامي بنياد مستضعفان و جانبازان با تنفيذ مقام معظم رهبري و ستاد آزادگان از محل كمك دولت به بنياد شهيد حقوق و مزاياي همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعيين و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- حقوق موضوع اين قانون به آزاده و يا جانباز از كارافتاده كلي و عائله شهيد و يا مفقودالاثر موضوع ماده 7 قانون ‌برقراري حقوق وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهدا... مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱ و تبصره ذيل آن پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- چنانچه وراث اناث تحت تكفل شهيد شوهر اختيار كرده و مطلقه و ضرورت طلاق مورد تاييد بنياد شهيد انقلاب‌اسلامي باشد از همان تاريخ طلاق مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت مي‌گردد.

تبصره ۴- بنياد شهيد موظف است آن دسته از شهدايي را كه داراي بيش از يك همسر دائم بوده و شرايط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به ازاء هر يك از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقي علاوه بر حقوق وظيفه مقرر از محل‌اعتبار خود تعيين و پرداخت نمايد.

تبصره ۵- برقراري حقوق براي افراد موضوع تبصره يک اين قانون مستلزم تشخيص بنياد شهيد انقلاب اسلامي است‌.

تبصره ۶- از تاريخ تصويب اين قانون قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه وارث شهدا مفقودين نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران و كارمندان كشوري به بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۶۴ در موارد مغاير با اين قانون ‌لغو و حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه يا مستمري موضوع اين قانون توسط دستگاهها و صندوقهاي ‌مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره ۷- از تاريخ تصويب اين قانون مستخدمين رسمي ايثارگر، آزادگان‌، جانبازان‌، رزمندگان‌، افراد خانواده شهداء، مفقودين در دستگاههاي دولتي مشمول قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ نخواهند بود.

تبصره ۸- منظور از ايثارگران افراد موضوع قانون استخدام جانبازان اسرا و افراد خانواده شهدا و... مصوب ۷/۱۰/۱۳۶۷ مي‌باشد.

تبصره ۹- آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري ‌دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علني ‌روز سه شنبه مورخ سي ام شهريور ماه يكهزارو سيصدو هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است‌.