عدم ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر جواز تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بر حسب نیاز و مقتضای اداری (دادنامه 75 مورخ 6/5/1395 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/785 و پرونده های الحاقی به کلاسه های 95/214 و 95/248

موضوع: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 10336/93/200 – 30/7/1393

مهلت اعتراض: از 06 مرداد 1395 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 17 مرداد 1395

دادنامه: 75

تاریخ صدور : 6/5/95

مرجع رسیدگی : هيات تخصصي اداری ، استخدامی

شاکی: آقایان: 1- محمد جعفر کیائی فرزند علی اکبر 2- محمد رضا حقیقت فرد 3- مجید شهبازی

طرف شكايت : 1- بانک کشاورزی 2– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 3- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختیاری

گردشكار:

بر اساس بخشنامه معترض عنه صادره از جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) به شماره فوق الذکر در راستای تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 12- 25/1/81 و 427-422 – 5/10/90 و340 -14/5/92 که در 2 بند تنظیم گردیده در بند 2 مقرر نموده:

در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان که حسب نیاز و مقتضیات اداری صورت می گیرد نباید امتیازات موضوع ماده 66 ق.م.خ.ک و نیز فوق العاده ایثارگری کاهش یابد (منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی نگردد ) لیکن تغییر امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره 2 ماده 65 قانون یاد شده و نیز فوق العاده های ناشی از خدمت در مناطق و محیط های کاری یا قرار گرفتن در موقعیت شغلی خاص و فوق العاده های موضوع ماده 77 همان قانون مانعی ندارد.

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی مثبوت به شماره هـ /986 مورخ 26/7/94 ابطال بند 2 بخشنامه و برقراری حقوق و مزایای متعلقه از سال 1383 را درخواست نموده است. بدین استدلال که به موجب ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 صرفاً اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف- ب- ج و د ماده 9 قانون برای مقامات مصرح در این ماده واگذارگردیده و سایر مجازات ها از جمله تغییر پست منجر به تنزل مقام و گروه منحصراً در اختیـار و صلاحیت های هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و در تایید ادعای خود به آرای صادره از هیات عمومی به شماره های 32 – 33 مورخ 19/2/77 و 206 - 25/6/80 و12 - 25/1/88 و 31-30/1/88 استناد نموده است.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور علی رغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست ، لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.

تذکر: پرونده های مربوط به شکات مذکور در ردیف های 2 و3 به نامهای . آقایان : 1- محمدرضا حقیقت فرد 2- مجید شهبازی ، متعاقباً بعد از تنظیم گزارش واصل گردید، مندرجات آن مفاداً مشابه پرونده حاضر بوده و هر 3 نفر تقاضای ابطال بند 2 بخشنامه معترض عنه به شماره صدرالذکر را نموده اند الا اینکه ردیفهای اول و دوم، خواسته های موردی را مطرح نموده اند و می بایست در این قسمت به شعبه دیوان ارجاع گردد.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

تغییر شغل و محل خدمت کارمندان مشروط به عدم تنزل طبقه و رتبه شغلی وی بوده و در مقام اعمال مجازات نبوده بلکه بنا بر مقتضیات و مصالح اداری با تشخیص مدیریت متبوع بوده و مغایرتی با ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 نداشته و بر خلاف آرای استنادی صادره از هیات عمومی دیوان نیست چون مفاد آرای مذکور مفهوماً موید اختیارات مدیریت متبوع هستند و قسمت دوم بخشنامه نیز ناظر بر مزایایی است که مشروط به شرایط خاص بوده و با انتفای شروط قانونی ، مزایای آن نیز منتفی خواهد شد متصور نیست متصدی پست مدیریت نباشد اما از حق مدیریت بهره مند گردد یا در محیط غیر متعارف اشتغال نداشته باشند ولی از حق مشاغل شاغلین سخت و زیان آور مشمول حق اشعه بهره مند گردند قابل ابطال تشخیص داده نمی شود . در رابطه با خواسته موردی شکات مذکور در ردیف های  1و 2 به شعبه ارجاع گردد.

تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی

موضوع در جلسه مورخ 20/4/95 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

*رأی هیات تخصصی*

بند 2 بخشنامه معترض عنه به شماره صدرالذکر از حیث اینکه تغییر شغل و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان را مشروط به عدم تنزل طبقه و رتبه شغلی نموده و در مقام اعمال مجازات نبوده است بلکه صرفاً مبنی بر مقتضیات و مصالح اداری با تشخیص مدیریت متبوع مستخدم بوده مغایرتی با مواد 9 و 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین ندارد . بعضی از مزایا منوط به تصدی پست های خاص مدیریتی یا اشتغال در محیط های خاص یا شرایط خاص بوده بالطبع با زوال آنها مزایای متعلقه نیز منتقی خواهند شد . لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • این رای هیئت تخصصی ظالمانه و مغایر با رای هیئت عمومی است. امیدوارم یکی ان را ابطال کند

  • خیلی ظالمانه است هر مدیری بیاد وهر طور دلش بخواد کارمند با سابقه چندین ساله رو با این رای تنزل بده منصفانه نیست

  • لطفا بفرمایید در برنامه ششم ترتیبی اتخاذ گردیده که آنهایی که تعهد دارند بتوانند با اعلام نیاز به تهران بیایند

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

عدم ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره 9709970906010152 مورخ 26/6/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1398 (بخشنامه شماره 174485 مورخ 12/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در خصوص عدم لزوم اخذ موافقت کارمند در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت در اثر انتقال (دادنامه شماره 9709970906000121 مورخ 29/1/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

اصلاح آیین نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 25732/ت‌31814هـ مورخ 1384.04.29 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -