رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ (بخشنامه شماره ۴۲۸۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳/۳/۹۲ سازمان امور مالياتي)

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ (بخشنامه شماره ۴۲۸۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳/۳/۹۲ سازمان امور مالياتي)

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره هـ/۱۲۲۳۶- ۲۰۱ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره ۴/۲۰۱/م مورخ ۹/۲/۱۳۹۲ آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر “کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند ۲۴ دستورالعمل موصوف، مشمول نرخ صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.